תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר


1. המערער הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה (להלן – בקשת האישור). המערער טען, כי המשיבה נוהגת, מעת לעת, לשנות את גודל האריזות של דגני הבוקר שהיא משווקת, תוך שהיא מציינת כי מדובר "באותו מוצר באריזה חדשה" או ב"מוצר האהוב באריזה חדשה". הוא הוסיף וטען, כי בחלק מהמקרים הטעתה המשיבה את הצרכנים, שכן בד בבד עם שינוי גודל האריזה שינתה היא אף את ההרכב התזונתי של המוצרים. חובה לציין, כי המערער לא חלק על כך שטבלת הערכים התזונתיים שהופיעה על גבי האריזות החדשות כללה נתונים נכונים לגבי הרכיבים התזונתיים. טרונייתו התמקדה בכך, שהמשיבה ציינה כי מדובר ב"אותו מוצר" כאשר בפועל נערך שינוי מסוים בהרכב התזונתי שלו.

2. בעלי הדין גיבשו בהליך הסכם הפשרה. בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כבוד השופטת א' שטמר) נתן תוקף של פסק דין להסכם. בעלי הדין המליצו בהסכם, כי ייפסק לתובע גמול בסך 45,000 ש"ח ולבא כוחו שכר טרחה בסכום זהה. בית המשפט המחוזי סבר כי אין לקבל את ההמלצה לגבי הגמול ושכר הטרחה. הוא פסק לתובע גמול בסך 5,000 ש"ח ולבא-כוחו שכר טרחה בסך 10,000 ש"ח. יצוין, כי היועץ המשפטי לממשלה הודיע בבית המשפט המחוזי, כי אין בכוונתו להתייצב להליך בעקבות הגשת הסכם הפשרה. בערעור שלפנינו מלין המערער על גובה הגמול ושכר הטרחה שנפסקו. הוא עותר לפסיקת הסכומים עליהם המליצו בעלי הדין. המשיבה הודיעה בסיכומי התשובה מטעמה, כי אף שאין היא מסכימה עם מספר אמירות שנכללו בערעור, הרי מבחינה מעשית היא אינה מתנגדת לקבלת הערעור. ביום 26.12.2013 הוגשה על ידי המערער בקשה לשינוי סדרי הדיון בערעור. הוא עתר, בין היתר, למתן פסק דין בלא השלמת טיעון בעל פה, היינו על בסיס כתבי הטענות. לא ראינו מניעה מליתן את פסק הדין על בסיס החומר הכתוב.

3. דין הערעור להידחות. ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בנוגע לסכום ההוצאות ושכר הטרחה. כלל זה חל גם בהליכים המוגשים מכוח חוק תובענות ייצוגיות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (ראו, ע"א 7615/11 גלבוע נ' החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, פיסקה 8 (16.12.2012)). אומנם, בהליכים ייצוגיים, ייתכן שראוי כי מתחם ההתערבות בפסיקה של גמול ושכר טרחה יהא רחב מעט, בהשוואה להליכים אזרחיים "רגילים" (ראו, ע"א 4714/13 דיאב נ' חברת איי דיגיטל סטור בע"מ, פיסקה 7 (29.9.2013)). כך או אחרת, המקרה דנא מרוחק שנות אור מהמקרים בהם התערבות כאמור תהא מוצדקת, אף בהליכים של תובענות ייצוגיות. לעמדתנו, בית משפט קמא עשה חסד עם התובע המייצג ובא-כוחו כאשר פסק את הסכומים שפסק. די אם נציין, כי המערער לא צירף חוות דעת לבקשה לאישור תובענה ייצוגית. הוא לא ניסה להצביע על נזקים בריאותיים כלשהם שנגרמו לחברי הקבוצה (טענתו הייתה, כי נגרמה להם פגיעה באוטונומיה, היינו כי מדובר בנזק לא ממוני, בסכום כולל של לא פחות מ- 350 מיליון ₪(!)). זאת ועוד, הסעד עליו הוסכם בהסכם הפשרה בוודאי שאינו מצדיק את פסיקת שכר הטרחה והגמול עליהם הוסכם בין בעלי הדין. הסעד היחיד עליו הוסכם הוא, כי המשיבה תבהיר לצרכנים שחל שינוי בהרכב מוצריה, ככל שמדובר בשינוי הדורש הודעה לצרכנים בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, וכאשר תבחר היא לציין בעתיד, על גבי אריזות דגני הבוקר, כי מדובר ב"מוצר האהוב באריזה חדשה" (או כיתוב אחר דומה). היינו, לא נכלל בהסכם הפשרה סעד ישיר לטובת חברי הקבוצה. מובן, כי אין להמעיט מחשיבותו העקרונית של סעד הצהרתי כגון דא, המיועד לשנות את דרכיו של הנתבע הייצוגי מעתה ואילך. עם זאת, בנסיבות העניין המתוארות לעיל, בוודאי שלא היה מקום לפסוק לתובע הייצוגי ולבא כוחו סכום גבוה מזה שנפסק. אכן, במקרה זה לא התנגדה המשיבה לקבלת הערעור. ברם, מאחר שעסקינן בהליך הנוגע לתובענה ייצוגית, אין ליתן משקל רב מידי להסכמתם של בעלי הדין. על בית המשפט להתחשב בשיקולים ציבוריים, החורגים מעניינם של בעלי הדין הקונקרטיים. כאשר קיימים כשלים שונים בבקשה לאישור התובענה הייצוגית, והגם שהושג הסדר וקיימת הסכמה בין התובע הייצוגי ופרקליטו לבין המשיב-הנתבע, ראוי להרתיע את אלה הראשונים ודומיהם מפני הגשתם של הליכי סרק. ניתן לעשות כן על דרך סירוב לפסוק גמול ושכר טירחה על אף מה שהוסכם, ובוודאי שקיימת אף החלופה של הקטנתם של הסכומים המוסכמים. בכך, בין היתר, נבדל הליך אזרחי ייצוגי מהליך אזרחי רגיל.

4. ההליך דנא הינו ערעור סרק. לא היה מקום להגישו. מטעם זה שקלנו תחילה אם לחייב את המערער ופרקליטו לשאת בהוצאות לטובת אוצר המדינה. החלטנו להימנע מכך זו הפעם. הערעור נדחה בלא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון