עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

עתירה זו מופנית כלפי פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה מיום 30.9.2013 בתיק עב"ל 9269-02-13, בגדרו נדחה ערעורה של העותרת על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע (להלן: בית הדין האזורי) מיום 13.1.2013 בתיק ב"ל 22274-11-11, אשר דחה על הסף תביעתה לקבלת קצבת נכות כללית.

1. כמפורט בפסק דינו של בית הדין האזורי, העותרת הגישה בעבר תביעות לקבלת קצבת נכות כללית. התביעות מתייחסות לשנים 1999 - 2008. תביעות אלו נדונו על-ידי ועדות רפואיות מדרג ראשון וניתנו בהן החלטות. העותרת עררה על החלטות אלה לוועדות רפואיות מדרג שני, ועל החלטות הוועדות הרפואיות מהדרג השני ערערה לבית הדין האזורי. על פסק דינו של בית הדין האזורי באחת מתביעותיה העותרת אף הגישה בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי.

2. לאחר כל זאת, הגישה העותרת תביעה נוספת לבית הדין האזורי בנוגע לחלק מתביעותיה הנזכרות לעיל. בתביעתה הלינה העותרת, בין היתר, על כך שהמשיב נהג כלפיה שלא בתום לב וכן תקפה לגופן את ההחלטות הקודמות שניתנו בעניינה. בית הדין האזורי קיבל את בקשת המשיב ודחה את תביעת העותרת על הסף מחמת מעשה בית דין. לאחר שפירט את השתלשלות העניינים והקביעות בכל אחת מתביעותיה הקודמות של העותרת, קבע בית הדין האזורי כדלקמן:

"16. מקריאת כתב התביעה, עולה כי הטענות המועלות בו על ידי התובעת [העותרת - צ.ז.] חוזרות למעשה על קביעותיהן השונות של הוועדות הרפואיות ועל פסקי הדין שניתנו בעניינה של התובעת, כאשר הסעד הנדרש בתביעה הוא, כי בית הדין יחייב את הנתבע [המשיב - צ.ז.] לשלם לתובעת קצבת נכות כללית באופן רטרואקטיבי ...
...
18. כתב התביעה מתעלם מהקביעות החלוטות שבפסקי הדין שניתנו בעניינה של התובעת, ולמעשה התובעת חוזרת שוב על כל טענותיה כאילו הגיעה לבית הדין לראשונה ... עיון בפסקי הדין המפורטים לעיל, מעלה כי כל טענותיה של התובעת הנוגעות להחלטות הוועדות הרפואיות ... נדונו, נבחנו ונפסקו באופן סופי וחלוט על ידי בית הדין האזורי ובית הדין הארצי.
19 עולה מן האמור, כי מתקיימים בעניינינו כל התנאים לקביעת קיומו של מעשה בי-דין ... ".


3. על פסק דינו של בית הדין האזורי הגישה העותרת ערעור לבית הדין הארצי אשר דחה את ערעורה. בית הדין הארצי עמד על כך שתביעת העותרת עוסקת בהחלטות של הוועדות הרפואיות ושל בתי הדין לעבודה אשר הפכו חלוטות ולכן בדין נדחתה תביעתה על הסף.

4. ככל שניתן להבין מן העתירה, העותרת, אשר אינה מיוצגת והגישה את העתירה באמצעות בעלה, טוענת לפגמים שנפלו בהחלטות הוועדות הרפואיות בעניינה וכן לפגמים שנפלו בהחלטות בית הדין האזורי ובית הדין הארצי. לטענת העותרת, שגה בית הדין האזורי שדחה את תביעתה על הסף ובלי שאפשר לה להשמיע את טענותיה וכן נטען, כי המותב שדן בעניינה בבית הדין הארצי מוטה נגד בני משפחתה.

5. לאחר העיון בעתירה ובנספחיה, הגענו לכלל מסקנה כי דינה להידחות על הסף. כאמור, העותרת אינה מיוצגת בהליך זה והגישה את עתירתה באמצעות בעלה, אשר, כפי שגם מוסבר בעתירה, הגיש, בסמוך להגשת עתירה זו, עתירות נוספות בשמו ובשם בנו (בג"ץ 7832/13 ובג"ץ 7830/13). גם בעתירות הנ"ל נטען כי המותב שדן בעניינם בבית הדין הארצי מוטה נגדם וטענות אלה נדחו, בעיקר, מאחר שהעותרים לא נקטו בדרך הדיונית המתאימה להעלות טענה מעין זו, וכך נאמר בבג"ץ 7832/12 בעניין זה: "ככל שהעותר סבור שהיה מקום לפסול מי מחברי המותב שדן בעניינו היה עליו לפעול על-פי הוראות סעיף 39א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969". דברים אלה יפים גם לענייננו, ומשכך דין טענות העותרת בעניין זה להידחות.

6. באשר ליתר טענות העותרת נראה כי גם הן אינן מצדיקות התערבותו של בית משפט זה בהחלטות בתי הדין לעבודה בעניינה. כידוע "בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על פסיקת בתי הדין לעבודה והוא יתערב בה רק במקרים של טעות מהותית, בשים לב לחשיבותה הכללית הציבורית של הבעיה, וכאשר הצדק מחייב זאת" (בג"ץ 2198/06 מועצה אזורית באר טוביה נ' בית הדין הארצי לעבודה, וההפניה שם (12.3.2006)). בענייננו, טענת העותרת לפיה לא היה מקום לדחות את תביעתה על הסף מחמת מעשה בית דין היא טענה בעלת אופי ערעורי, ומעבר לכך, אין בטענותיה כדי להצביע על טעות מהותית שנפלה בעניינה. פסק דינו של בית הדין האזורי יישם, כנדרש, את ההלכות והדינים הנוגעים למעשה בית הדין על עובדות המקרה, ובית הדין הארצי, לאחר שבחן את תביעותיה הקודמות של העותרת, קבע כי אכן היה מקום לדחות את תביעתה מנימוק זה. הנה כי כן, מעבר לכך שאופי טענות העותרת אינו מצדיק את התערבותנו, מעיון בטענותיה ובהחלטות שניתנו בעניינה עולה, כי החלטות אלה מבוססת ומעוגנות היטב בעובדות המקרה, בהלכות הנוהגות ובדין, ועל כן אין מקום להתערבותנו.

נוכח האמור לעיל. העתירה נדחית. לא ייעשה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון