מו"מ "פיקיטיבי" על מנת להשיג תקופת התיישנות ארוכה יותר ?

מו"מ "פיקיטיבי" על מנת להשיג תקופת התיישנות ארוכה יותר ?חובם של המשיבים, חלקם כחייבים חלקם כערבים לבנק המערער בעקבות בניית מלון – לא נפרע. לטענת הבנק הגיע לסכומים גבוהים ביותר של מאות מליונים אף שהתביעה הנוכחית הועמדה על סך 25 מליון ₪. בדיון בתביעה, שהוגשה בסדר דין מקוצר כתום שנים רבות וסמוך למועד ההתישנות שבדין, החליט רשם בית המשפט המחוזי ליתן רשות להגן בטענה אחת, היא טענת ההתישנות. טענה זו נתקבלה לימים על-ידי בית המשפט המחוזי. השאלה שבמחלוקת היתה, בעיקר, היחס בין מועד משלוח הדרישה על-ידי הבנק לחברה החייבת לבין מועד הגשת התביעה. במישור המשפטי עסקינן בשאלת תחולתה של הלכת דנ"א 32/84 עזבון ויליאמס נ' ISRAEL BRITISH BANK פ"ד מד(2), 265 לגבי עובדות הפרשה.
בית המשפט קמא סבר, כי התביעה יכלה להיות מוגשת עוד ב-1999, מועד פתיחת המלון בו מדובר, שכבר אז היה החוב גבוה, ועל כן משהוגשה רק ב-2008 יש לומר כי התישנה. בית המשפט לא קיבל את הטענה כי הדרישה שנשלחה לחייבת ב-2001 היא המועד הרלבנטי למניית ההתישנות.
מכאן הערעור שלפנינו, ובו נטען כי מדובר בחוב שפרעונו "עם דרישה", וכי כתב הדרישה נשלח בתוך פרק זמן סביר, ימים ספורים לאחר התפוצצות משא ומתן בין הצדדים. המשיבים עומדים על הנמקתו של פסק הדין קמא.
החלטנו לקבל את הערעור. נראה לנו כי משהמדובר בחוב שפרעונו "עם דרישה", יש ליתן משקל למועד שבו ניתנה הדרישה ולנסיבותיה, הכל בהתאם להלכת ויליאמס. נטעים, שאיננו סבורים כי אמירה זו יש בה כדי ליתן "שיק פתוח" לבנקים או מלוים אחרים ליצור מערכת מלאכותית של מגעים על מנת להשיג תקופת התישנות ארוכה יותר, ובתי המשפט יעמדו על המשמר. ומנגד, ככל שמדובר במשא ומתן שהוא אמיתי, משלוח הדרישה זמן קצר אחריו די בו לעניין ההתישנות. אכן, כאן נשלחה הדרישה ב-2001 לחייבת ואילו לערבים רק שבע שנים מאוחר יותר, סמוך להגשת התביעה, ואולם לעניין ההתישנות המועד הקובע הוא הפניה לחייבת, וזאת גם בהתחשב בניסוחו של כתב הערבות במקרה הספציפי.
על כן מתקבל הערעור והתביעה תתברר כסדרה. החלטנו, לא בלי התלבטות, שלא לחייב בהוצאות, נוכח התעוררותו המאוחרת של הבנק, גם אם לא עברה את סף ההתישנות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טענת התיישנות

 2. התיישנות הונאה

 3. מה זה התיישנות

 4. חריגים להתיישנות

 5. התיישנות תביעה נגד עירייה

 6. התיישנות שלא מדעת

 7. התיישנות במקרקעין

 8. התיישנות במשפט ימי

 9. בעלות מכוח התיישנות

 10. חוקי עבודה התיישנות

 11. התיישנות תביעה שכנגד

 12. סעיף 6 לחוק ההתיישנות

 13. סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 14. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 15. התיישנות עבירות עוון

 16. ממתי סופרים התיישנות

 17. תאונת דרכים התיישנות

 18. התיישנות תביעה נגד ערב

 19. כלל ההתגלות - התיישנות

 20. התיישנות תביעה שנמחקה

 21. התיישנות תביעה של קטין

 22. עבירה נמשכת - התיישנות

 23. התיישנות הגשת כתב אישום

 24. התיישנות רוכשת - חזקת שנים

 25. התיישנות דוחות חניה עירייה

 26. טענת התיישנות בתביעה שכנגד

 27. התיישנות במקרקעין לא רשומים

 28. כתב אישום - עצירת התיישנות

 29. התיישנות תביעה נגד מוכר דירה

 30. סעיף 15 לחוק ההתיישנות פסיקה

 31. אמבולנס גבייה מנהלית התיישנות

 32. התיישנות תביעה לביצוע פסק דין

 33. התיישנות תביעה נגד חברת תעופה

 34. התיישנות תביעה כספית במקרקעין

 35. התיישנות תביעה נגד משרד הרווחה

 36. התיישנות תביעה שאינה במקרקעין

 37. חילופי מעבידים התיישנות זכויות

 38. התיישנות תביעה שנמחקה מחוסר מעש

 39. התיישנות לפי חוק התובלה האווירית

 40. ידיעת אורגן בחברה לצורך התיישנות

 41. התיישנות מתגוננת - התיישנות רוכשת

 42. התיישנות יתרת חוב בחשבון עובר ושב

 43. הגשת תביעה יום אחד לאחר ההתיישנות

 44. חשיפה לחומרים מסוכנים – התיישנות תביעה

 45. התיישנות במקרקעין מוסדרים - 25 שנה

 46. התיישנות דוח חניה 3 שנים או 10 שנים

 47. התיישנות במקרים של נזק שמתרחש מדי יום ביומו

 48. ביטול כתב אישום עקב התיישנות עבירה

 49. האם משא ומתן עוצר את מירוץ ההתיישנות

 50. התיישנות על זכות אובליגטורית במקרקעין

 51. התיישנות תביעה חדשה או המשך הליך קודם

 52. התיישנות תביעה בגין רכישת זכויות בניה

 53. התיישנות תביעה לפי חוק הגנה על עובדים

 54. התיישנות בקשת פירוק בגין עוולה מתמשכת

 55. דחיית חלקים מכתב התביעה מחמת התיישנות

 56. התיישנות התקופה בה מתנהל תיק בבית משפט

 57. סילוק תביעה כספית על הסף מחמת התיישנות

 58. צירוף תובעים לאחר תום תקופת ההתיישנות

 59. התיישנות תביעות רופאים בבית הדין לעבודה

 60. האם תביעה שנמחקה עוצרת את מירוץ ההתיישנות

 61. התיישנות תביעה לבעלות על מקרקעין מוסדרים

 62. הגשת תביעה לאחר התיישנות של מספר ימים בלבד

 63. האם אי ידיעת הדין עוצרת את מירוץ ההתיישנות

 64. פקודת הנזיקים האזרחיים 1944 סעיף 68 התיישנות

 65. העלאת טענת התיישנות כטענת הגנה על ידי המדינה

 66. בחינת טענת התיישנות מחייבת לדעת מהי עילת התביעה

 67. האם יש הבדל בין התיישנות על חברה לבין אדם פרטי ?

 68. הפסקת מירוץ ההתיישנות על פי סעיף 15 לחוק ההתיישנות

 69. התיישנות תביעה לתשלום בגין הכשרות לפני תחילת העבודה

 70. מו"מ "פיקיטיבי" על מנת להשיג תקופת התיישנות ארוכה יותר ?

 71. התיישנות בביטוח לאומי תוך 12 חודשים מיום מסירת ההודעה לתובע

 72. סעיף 5 לחוק ההתיישנות: תביעה שאינה במקרקעין מתיישנת לאחר 7 שנים מהיום בו נולדה עילת התביעה

 73. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון