עיכוב ביצוע גזר הדין בפרשת הולילנד

עיכוב ביצוע גזר הדין בפרשת הולילנד

1. מסכת קשה של שחיתות נחשפה בפרשת "הולילנד". על פרטיה עמד בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט ד' רוזן) בהכרעת הדין, על רוב חומרתה עמד בגזרי הדין. פרשות נוספות של קלקול והשחתה נכרכו באותו עניין. המערערים נדונו לתקופות מאסר שבין 3 לבין 7 שנות מאסר בפועל, מאסר-על-תנאי, קנסות כספיים בסכומים שנעים בין מאות אלפי ₪ לבין 2 מיליון ₪, וחילוט רכוש בשווי עד מיליון ₪.

2. המערערים הגישו ערעורים על הכרעת הדין ועל גזר הדין, ובד בבד ביקשו לעכב את ביצוע גזר הדין – חלקם במה שנוגע למאסר ולקנס הכספי, חלקם רק בנוגע למאסר – עד למתן פסק דין בערעורים. כמו כן הוגשו בקשות בקשר לחילוט רכוש.

3. בבקשותיהם לעיכוב ביצוע גזרי הדין הפנו המערערים לערעורים שהגישו על פסיקת בית המשפט המחוזי, ושם טענות למכביר, רבּוֹת מספוֹר. אכן, בית המשפט המחוזי נדרש בהרחבה רבה לפרטי פרשת "הולילנד" ולפרשות האחרות שהובאו לפניו (16 נאשמים, כ-150 עדים, כ-9,000 עמודי פרוטוקול, כ-750 עמודי פסק דין). ברם, ככלל, ערעור לא נועד להתחיל את המסע מבראשית, אלא אך לאפשר למערער לטעון כי לדעתו שגתה הערכאה הדיונית, ולנסות לשכנע בַּמֶּה. חלק מן הטענות בערעורים אינו נושא אופי ערעורי, לא אוכל לפורטן, כי רבּוֹת הן. גם אין צורך בכך משום שבגדרי החלטה זו אתמקד במקצת הנושאים שעלו בערעורים, רק אֵלו שיש בהם כדי להכריע את הכף בשאלה שעל הפרק בשלב זה, שהוא מעין גשר בין פסק הדין של הערכאה הדיונית לבין פסק הדין של ערכאת הערעור: האם לעכב את ביצוע גזרי הדין עד למתן פסק דין בערעורים, אם לאו?

4. באי-כוח הצדדים התמקדו בטיעוניהם בשיקולים שנִמנו בפרשת שוורץ (ע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 241 (7.6.2000)): חומרת העבירות; נסיבות ביצוען; תקופת המאסר; טיב הערעור וסיכויי הצלחתו; עבר פלילי והתנהגות במהלך המשפט; נסיבות אישיות; חלוף הזמן ועוד. רבים דשו בהלכת שוורץ מאז הינתנה, רשימת השיקולים הנ"ל אינה 'סגורה', אך זוהי ההלכה הפסוקה המחייבת בכגון דא.

6. אקדים ואומר, כי למִקרא בקשות המערערים ותגובת המשיבה שבכתב, הכרעת הדין וגזרי הדין שניתנו בבית המשפט המחוזי, ולמִשמע טיעוני באי-כוח המערערים ובאי-כוח המשיבה בעל-פה, החלטתי להעתר לבקשות במה שנוגע לעונשי המאסר, ולדחותן במה שנוגע לקנסות הכספיים. כמו כן, החלטתי להעתר לבקשת המערערת בע"פ 4568/14 (מדינת ישראל) בעניינו של הלל צ'רני, לעיכוב ביצוע השבת הרכוש; וכן גם לבקשת המערער בע"פ 5270/14 (אהוד אולמרט) באשר לעיכוב ביצוע צו החילוט, בהסכמת המשיבה, כפי שנעשה לגבי שאר המערערים, כמתחייב בדין.

7. אמת נכון הדבר, וכטענת באי-כוח המשיבה, חומרת העבירות ונסיבות ביצוען הריהן שיקול חשוב לצדד בעמדתה, שלא להורות על עיכוב ביצוע גזרי הדין. גם אורכן של תקופות המאסר שנגזרו על המערערים נזקף לחובתם. ברם, במשפט בלתי שגרתי עסקינן, לא רק מפאת רוב חומרתן של עבירות השוחד והנלווֹת אליהן, ושל השחיתות הבוטה שפגיעתה רעה עד מאד, אלא גם מחמת היקפו הגדול של המשפט ומורכבותו הרבה.

9. באי-כוח המערערים טענו בערעוריהם נגד מסקנות שהסיק בית המשפט המחוזי בהכרעת הדין על סמך ראיות נסיבתיות. אמנם מרבית טענות המערערים הן בעניינים של עובדה, חלקן באצטלה משפטית, חלקן מתפלמסות עם קביעות של מהימנות, אך מקצתן מעלות שאלות של משפט. יש טעם בטענתם של באי-כוח המשיבה על כך שבדרך כלל נטייתה של ערכאת הערעור היא שלא להתערב בממצאי עובדה ומהימנות שבהכרעת הדין, בשל יתרונה של הערכאה הדיונית על פניה, בהתרשמותה מכלי ראשון מן הנאשמים, העדים והראיות כולן; להבדיל מערכאת הערעור שניזונה בעיקר מן הכתובים.

10. אף-על-פי-כן, הערעורים אינם ערעורי-סרק. גם אם על פני הדברים נראים עיקרי הכרעת הדין של בית המשפט המחוזי מבוססים, וגם אם הַעֲרָכָה סבירה לעת הזאת היא כי המערערים, רובם ככולם, אכן יְרַצוּ בסופו של דבר עונשי מאסר לתקופות משמעותיות, הרי שישנן בפי המערערים כמה טענות – כלליות ופרטניות – הראויות להישמע. העיקריות הן אלה:
(א) בעייתיות בעדותו של עד המדינה שמואל דכנר: לא כל דבריו קוֹשְט אִמְרֵי אמת, טובות הנאה שקיבל, תפקידו בפרשה כיוזם וכנותן השוחד, תחבולות שתִיחבל, ופטירתו בעיצומה של חקירתו הנגדית על-ידי בא-כוח המערער בע"פ 5270/14 (אהוד אולמרט) ובטרם נחקר בחקירה נגדית על-ידי באי-כוח המערערים בע"פ 5433/14 (אליעזר שמחיוף) ובע"פ 5546/14 (דני דנקנר). בית המשפט המחוזי ראה אמנם נכוחה את הבעייתיות הנ"ל והרשיע רק כאשר נמצאו תימוכין לעדותו של דכנר. ברם, לאור טענות המערערים, עניין הוא לבית משפט זה בשלב הערעור לוודא שהתימוכין היו חזקים דיים.
(ב) תופעת ה'מאכער' לעניינם של סעיפים 295 (ב) ו-(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק); והאם הוא מתווך לשוחד, קרי, האם הוא בא בגדר "המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת שיניע, בעצמו או על ידי אחר, עובד הציבור... למשוא פנים או להפליה..." (ס"ק ב). ועוד זאת: תקדימיות הרשעתו של 'מאכער' בעבירה לפי סעיף 295(ב).
(ג) הרשעתו – "לחלופין" – של המערער בע"פ 5496/14 (מאיר רבין)[] : "לפי סעיף 295(א) לחוק, או לחילופין לפי סעיף 295(ב) לחוק, על כך ש[רבין] קיבל כספי שוחד בסך של כ-1.3 מיליון ₪ מ[דנקנר], לצורך העברתם כדמי לא ייחרץ ל[מנהל מינהל מקרקעי ישראל] או על מנת להניע[ו] למשוא פנים" (פסקה 150 להכרעת הדין). האם הרשעה "לחלופין" אפשרית, ומהם יחסי הגומלין בין הסעיפים הנ"ל? עניין זה קשור גם למערער בע"פ 5546/14 (דני דנקנר), בקשר לסעיף 295(ג) לחוק, והרשעה על-פיו בנסיבות חלופיות (סעיף 295(א) או (ב)).
(ד) מה בין תרומה לבין שוחד? שוחד כתרומה לעמותה דוגמת "יד שרה", ולא לכיסו של מקבל השוחד. משמעות הדבר לעניין ההרשעה, בעיקר באשר לחזקת המוּדעוּת של מקבל כספי השוחד; וכן גם לעניין העונש.
(ה) הנפקויות הנובעות מאי-הוכחת התמורה שהתקבלה עבור כספי השוחד או הסטייה מן השורה – בין היתר לעניין היסוד הנפשי הנדרש בעבירות השוחד וכן לחומרת הענישה. כמו כן, מסלול השוחד: סכומי הכסף שהועברו והנמענים.
(ו) הסתמכות על ראיות נסיבתיות, כאשר יש בנמצא הסברים חלופיים. אמנם מרבית הראיות הנסיבתיות לא שִמשו אלא כחיזוק לעדותו של עד המדינה דכנר, ובית המשפט המחוזי בחן אותן בקפידה. ברם, מקצת הטענות הפרטניות באשר לעוצמת החיזוקים הללו ולמסקנות שהסיק בית המשפט המחוזי ראויות לעיון. כך, למשל, נטען נגד קביעות לפיהן הימנעות מהוצאת חשבונית הריהי תימוכין לכך שמדובר בשוחד; נטען נגד הסתמכות על ממצאים עובדתיים שהתיישנו לצורך ביסוס הרשעה; נטען על אופי הקשרים בין הנפשות הפועלות – קשרי עבודה וקשרים חברתיים – ולאו דווקא מושחתים.

11. המערערים אינם עשויים מקשה אחת מבחינת טיב הראיות, העבירות והעונשים. גם נסיבותיהם האישיות שונות. חלקם במצוקה כספית, לחלקם דאגות אישיות ומשפחתיות, חלקם אינם עוד צעירים, יש מי שמצב בריאותו בכי רע, למרביתם זכויות רבות בעברם, וכולם מטבע הדברים חרדים מן המאסר. לא כל הטענות בנושאים הנ"ל יפות לכולם, וניתן לכאורה לרדת לרזולוציה שבה תֵעשה הבחנה בין המערערים השונים לעניין סיכוייהם בערעורים. ברם, בחינת המכלול וטענות נוספות שהועלו מעלה קשרי גומלין והשלכה הדדית אפשרית של טענות בערעור אחד על משנהו. גם ההיקף הגדול של המשפט, המורכבוּת הניכרת של הפרשה, ריבוי הפרטים, שפע הראיות, הרכיבים הרבים שבהכרעת הדין, כאמור, הם צד שווה לגבי כל המערערים. לפיכך החלטתי כי דין אחד יהיה לכולם במה שנוגע לעיכוב ביצוע גזר הדין.

12. הרכב מורחב של חמישה משופטי בית משפט זה נקבע לדון בערעורים. הא למדנו גם מכאן, על כובד משקלם. נסיבות העניין חייבו זאת. הערעורים צריכים להיות אפקטיביים. כך מתחייב על-פי שורת הדין ומראית פני הצדק. ימים במאסר אינם הדירים, ולבטח עלינו למנוע חשש שמא יסתבר בדיעבד – אחרי פסק הדין בערעורים – כי מי מן המערערים ישב בבית הסוהר לחינם.

13. להבדיל מן המאסר, שלגביו את הנעשה אין להשיב, הרי שקנס כספי ניתן להשבה. הקנסות הכספיים שהשית בית המשפט המחוזי הם בשיעור ניכר – בין מאות אלפי ₪ לבין 2 מיליון ₪, כאמור, וזהו רכיב משמעותי מאד בגזרי הדין. הקנסות לבטח מכבידים על המערערים, חלקם טוענים שלא יוכלו לשאת בתשלומם. שניים – אליעזר שמחיוף (המערער בע"פ 5433/14) ואורי לופוליאנסקי (המערער בע"פ 5669/14) לא עמדו בנטל להוכיח שמצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לשאת בתשלום הקנס; אחד – מאיר רבין (המערער בע"פ 5496/14) טען בשפה רפה ולא שכנע; ואחר – אביגדור קלנר (המערער בע"פ 4445/14), אכן נתון כנראה במצוקה כספית קשה. אך אף אחד מהם לא פנה אל המרכז לגביית קנסות בבקשה לפריסה או לדחיית תשלום הקנסות, בהתאם לסמכות שלפי סעיף 5ב לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

14. על כל פנים, בעניין הזה – המָמוֹני – דומני כי יש לבכּר את האינטרס הציבורי שבאכיפה מיידית של העונש. אם יסתבר בדיעבד – בפסק הדין בערעורים – שקנס או חלקוֹ שולמו על-ידי מי מן המערערים שלא בצדק, יוּשב סכום הכסף למשלמוֹ. בנושא הזה ראיתי להבחין כאמור – לצורך עיכוב הביצוע – בין הפגיעה בחירות (במאסר), לבין הפגיעה בקניין (קנס כספי). לא הרי זו כהרי זו.

15. אותו הלך-מחשבה הביאני להעתר לבקשת המדינה (המערערת בע"פ 4568/14) לגבי המשך עיכוב ביצוע השבת הרכוש להלל צ'רני (המשיב בע"פ 4568/14). אחרי הרשעתו, לא עומדת לו עוד, לצ'רני, חזקת החפות, וממילא לא יוכל להיבנות ממה שנפסק בעניין גאווי, שם נדון עניינם של נאשמים אשר זוכּו במשפטם (בש"פ 10290/09 מדינת ישראל נ' גאווי (7.1.2009)). שם גם לא הוגש ערעור מטעם המדינה, להבדיל מענייננו שבו ערערה, ועל פני הדברים יש ממש בטענותיה לעניין החילוט. זאת ועוד, הרציונאל שעמד בבסיס הסעד הזמני בתקופת המשפט להחזקת רכושו של צ'רני לשם הבטחת החילוט, כאשר עמדה לימינו חזקת החפות, תקֵף כפליים כעת בשלב הערעור לגבי מלוא הסכום הכספי של העבירה, כאשר חזקת החפות ממנו והלאה. גם לא נראה שיגרם לצ'רני נזק ממשי ולבטח לא בלתי הפיך מהמשך העיכוב עד למתן פסק דין בערעור, וגם לא נטען לכך. לעומת זאת, שחרור נכסיו בשלב זה עלול לסכל אפשרות להוציא מן הכוח אל הפועל את פסק הדין בערעור, אם וכאשר יתקבל ערעורה של המדינה, וכזכור, מדובר בנכסים שנעברו בהם עבירות שצ'רני הורשע בביצוען.

16. חרף חומרתם הרבה של המעשים ושל העבירות, הרי שאין לומר כי נשקפת מן המערערים מסוכּנוּת כלפי הציבור. אין עבר פלילי למרבית המערערים (ולאלה שיש, למצער, אין זה עבר פלילי המלמד על מסוכנות), התנהגותם במשפט היתה תקינה, הם היו משוחררים במהלכו, ואין חשש ממשי להישנות מעשי-העבירה בתקופת עיכוב הביצוע. כיוצא בזה, תנאים וערבויות שנקבעו בבית המשפט המחוזי, מבטיחים במידה שיכולה להניח את הדעת את התייצבותם של המערערים בבית המשפט, ולריצוי העונש בבוא המועד ובהתאם לפסק הדין בערעורים.

17. המזכירות תקבע את הערעורים לשמיעה בתוך שלושה חודשים. בהתחשב בכך, לא צפוי שתקופת עיכוב ביצוע עונשי המאסר תהיה ארוכה יתר על המידה.

18. החלטתי אפוא להעתר לבקשת המערערים במה שנוגע לרכיב המאסר שבגזרי הדין של בית המשפט המחוזי – ביצוע עונשי המאסר יעוכב עד למתן פסק דין בערעורים;
החלטתי לדחות בקשה של חלק מן המערערים במה שנוגע לרכיב הקנס שבגזרי הדין של בית המשפט המחוזי – אין הצדקה לעיכוב ביצוע תשלום הקנסות הכספיים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיכוב ביצוע ?

 2. התניית עיכוב ביצוע

 3. התנאים לעיכוב ביצוע

 4. עיכוב ביצוע פסק דין

 5. עיכוב ביצוע צו הפסקה

 6. דחיית בקשה לעיכוב ביצוע

 7. עיכוב ביצוע פסק דין זר

 8. עיכוב ביצוע פסק דין חלוט

 9. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה

 10. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 11. עיכוב ביצוע פסק דין בפשרה

 12. עיכוב ביצוע חלק מפסק דין

 13. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 14. עיכוב ביצוע חלקי של פסק דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין לפינוי

 16. עיכוב ביצוע גזר דין ללא ערעור

 17. בקשה לעיכוב ביצוע - הרחקה מהבית

 18. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 19. עיכוב ביצוע גזר דין במשפט העברי

 20. עיכוב ביצוע פסק הדין עד הערעור

 21. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 22. עיכוב ביצוע הליכי תביעה ייצוגית

 23. עיכוב ביצוע משכון ללא כל ערובות

 24. פסיקה בנושא עיכוב ביצוע פסק דין

 25. עיכוב ביצוע פסק דין פיצויים לעובד

 26. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין שהתקבלה

 27. השלמת פשרה - עיכוב ביצוע פסק דין

 28. עיכוב ביצוע פסק דין בגלל מצב כלכלי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 30. עיכוב ביצוע גזר הדין בפרשת הולילנד

 31. עיכוב ביצוע פסק דין בענייני עבודה

 32. בר''ע על החלטת עיכוב ביצוע פסק דין

 33. עיכוב ביצוע החלטת בית הדין לעבודה

 34. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בתיק פש''ר

 35. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין דיני עבודה

 36. עיכוב ביצוע פסק דין לפני הגשת ערעור

 37. עיכוב ביצוע פסק דין נגד ביטוח לאומי

 38. עיכוב ביצוע פסק דין - נזק בלתי הפיך

 39. עיכוב ביצוע פסק דין בבית הדין לעבודה

 40. עיכוב ביצוע גזר דין של בית הדין למשמעת

 41. בקשת עיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה חלקית

 42. עיכוב ביצוע פסק דין חלקי פיצויי פיטורים

 43. פיצוי על עיכוב ביצוע עבודות עיצוב גרפי

 44. עיכוב ביצוע פסק דין מימון הוצאות רפואיות

 45. עיכוב ביצוע פסק דין והחזרת המצב לקדמותו

 46. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא התמודדות במכרז

 47. עיכוב ביצוע עונש מאסר בעבירות צווארון לבן

 48. דוגמא לבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה

 49. עיכוב ביצוע פסק דין עקב פגיעה כלכלית קשה

 50. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא הפרת סימני מסחר

 51. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת חריג לכלל

 52. עיכוב ביצוע מכירת נכס לצורך מימוש פסק דין

 53. עיכוב ביצוע פסק דין כספי בבית הדין לעבודה

 54. בקשה לעיכוב ביצוע כי זכאות למענק נפגעי עבודה

 55. עיכוב ביצוע פסק דין עקב סיכויים טובים בערעור

 56. עיכוב ביצוע פסק דין פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 57. בקשה לעיכוב ביצוע צו פירוק בבית המשפט העליון

 58. עיכוב ביצוע פסק דין בית משפט לעניינים מנהליים

 59. עיכוב ביצוע פסק דין כדי למנוע הריסת בית מגורים

 60. הפקדת הסכום שנפסק בפסק הדין כתנאי לעיכוב ביצוע

 61. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על החזרת עובד לעבודה

 62. הפרת הזכות לעבודה בישיבה - עיכוב ביצוע פסק דין

 63. בקשה לצו עיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין לעבודה

 64. בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בהודעת הערעור

 65. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין של בית הדין האזורי לעבודה

 66. עיכוב ביצוע פסק דין של בית המשפט לעניינים מנהליים

 67. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת

 68. עיכוב ביצוע פסק דין בשל הגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 69. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל למימוש משכון על מקרקעין

 70. נטען כי הבקשה לעיכוב ביצוע גרמה נזק כספי גדול לקופת פשיטת הרגל

 71. טענות להפרות צפויות של פקודת פשיטת הרגל לא יכולות להוות עילה לעיכוב ביצועו של פסק הדין

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון