בקשה לדחות את מועד קביעת שיעור העירבון לאחר מתן החלטה בעניין הבקשה לפטור מתשלום אגרה

בקשה לדחות את מועד קביעת שיעור העירבון לאחר מתן החלטה בעניין הבקשה לפטור מתשלום אגרה

לפניי ערעור על החלטת הרשם ג' לובינסקי (ברע"א 4894/14) מיום 15.7.2014, במסגרתה נדחתה בקשת המערערת לפטור מתשלום אגרה וכן נדחתה בקשתה לדחיית מועד קביעת סכום העירבון.
ביום 10.7.2014, המערערת הגישה בקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופטת ו' פלאוט) מיום 1.5.2014, במסגרתה נדחתה בקשת המערערת למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות. בד בבד עם הגשת הבקשה למתן רשות ערעור, הגישה המערערת בקשה למתן פטור מאגרה, במסגרתה ביקשה כי הרשם ידון בבקשה לפטור מאגרה בלבד, ללא קביעת סכום עירבון.
ביום 15.7.2014, דחה הרשם את בקשת המערערת לדחיית המועד לקביעת שיעור העירבון, שכן היענות לבקשה זו תוביל לסרבול ההליכים. בנוסף, דחה הרשם את בקשת המערערת לפטור מתשלום אגרה. נקבע כי לא הוכח שאין באפשרות המערערת לגייס את סכום הכסף הנדרש לתשלום האגרה, וכי לא הובאו אסמכתאות להוכחת טענת המערערת לפיה היא שקועה בחובות. כן קבע כי ספק אם ניתן לקבוע כי סיכויי בקשת רשות הערעור גבוהים. אשר על כן, העמיד הרשם את סכום האגרה על סך של 400 ש"ח, ואת סכום העירבון קבע על סך של 3,500 ש"ח.
מכאן הערעור שלפניי. המערערת טוענת כי שגה הרשם כשסירב לבקשתה לדחות את מועד קביעת שיעור העירבון לאחר מתן החלטה בעניין הבקשה לפטור מתשלום אגרה, וכי שגה כשקבע כי בדחיית הדיון בסוגיית העירבון יש סרבול מיותר. המערערת הוסיפה טענות הנוגעות לדחיית בקשתה להגשת בקשה לפטור מהפקדת עירבון במועד מאוחר יותר, אולם מכיוון שהמערערת לא הגישה בקשה שכזו, אלא בקשה לדחיית מועד קביעת שיעור העירבון, אשר בה דן הרשם, לא ראיתי לנכון לפרט טענות אלה. בנוסף, המערערת טוענת כי היא חייבת מאות אלפי שקלים בשל חיוב לתשלום הוצאות משפט שנפסק לה בפסק דין שנתן בית המשפט לענייני משפחה. לטענתה, לא צירפה את המסמכים הנדרשים להוכחת קיומם של חובות אלה מכיוון שהם חסויים ונוגעים לצדדים שלישיים, וכן חובות אחרים שקיימים לה הם כלפי גורמים "בלתי רשמיים", כהגדרתה, ומשכך אין בידיה תיעוד לקיומם. עוד טענה המערערת כי היא לא מקבלת את כספי הקצבה באופן סדיר, אלא רק לאחר הגשת תביעות בהוצאה לפועל. גם באשר למסמכים הנוגעים לקצבה שהיא מקבלת מכספי עזבון אביה, טענה המערערת כי אינה יכולה להציגם, שכן חל עליהם חיסיון. עוד הוסיפה המערערת כי אף שבעבר עשתה מאמץ ושילמה את האגרה, בתשלום זה לא תוכל לעמוד, בין היתר כיוון שנפסקו לה הוצאות משפט, ובעקבות כך מצבה הכלכלי הורע.
דיון והכרעה
דין הערעור להידחות. לא מצאתי כל פגם בהחלטת הרשם, אשר כידוע נתון לו מרחב שיקול דעת רחב, ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ראו: בש"א 5814/12 ליברוב נ' בית חולים אלישע (14.8.2012)). תשלום האגרה הוא תשלום חובה אשר, ככלל, מוטל על כל מתדיין עם פתיחת הליך. כאשר מוגשת בקשה למתן פטור מתשלום אגרה, שאינה בשל אחד מהפטורים המנויים בתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 (להלן: תקנות האגרות), יש לבחון האם מתקיימים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא כי בעל הדין המבקש את הפטור אינו מסוגל לעמוד בתשלום האגרה. התנאי השני הוא כי ההליך שהגיש מגלה עילה (תקנה 14(ג) לתקנות האגרות). די בכך שנמצא כי מבקש הפטור אינו עומד באחד התנאים, כדי שלא יינתן לו הפטור (בשג"ץ 4934/14 גורנשטיין נ' כנסת ישראל, פסקה 4 (21.7.2014) (להלן: עניין גורנשטיין)). בנוסף, כבר ציינתי בעבר כי אין דינה של בקשת פטור בתיק אחד כדינה של בקשת פטור בתיק אחר, שכן לסוג ההליך ולמערך הנסיבות המסוים בתיק יש בכדי להשפיע על ההחלטה למתן פטור (ראו: בשג"ץ 8760/12 ואן קול נ' מדינת ישראל, פסקה 1 (7.7.2014)).

באשר לתנאי הראשון, היעדר מסוגלות כלכלית, מקובלת עלי קביעת הרשם כי המערערת לא הצליחה להניח תשתית עובדתית וראייתית מספקת להתקיימותו של תנאי זה. למעשה, מלבד טענותיה לקיומם של חובות בסכומי מאות אלפי שקלים, לא הביאה המערערת כל אסמכתה באשר לקיומם או אף גובהם של חובות אלה. הדעת נותנת כי אף אם ההליך בו נפסקו למערערת הוצאות הנו אסור לפרסום, קיומם של חובות, אשר המערערת הצהירה כי הם מטופלים בהוצאה לפועל, אינו חסוי, וודאי ישנו תיעוד כלשהו לקיומם. המערערת אף לא הביאה כל אסמכתה באשר לגובה הקצבה שהיא מקבלת מכספי העיזבון, ונושא זה נותר עמום. כאמור, די בכך שהתנאי להיעדר מסוגלות כלכלית לא מתקיים, כדי לדחות את הבקשה למתן פטור מאגרה. עם זאת, למעלה מן הצורך, ומבלי לקבוע מסמרות בדבר, אוסיף כי מקובלת עלי קביעתו של הרשם גם באשר לסיכויי ההליך, אשר נחזים להיות נמוכים. ראשית, מדובר בבקשה למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי", על הליך שהחל בבית המשפט לתביעות קטנות, ולאחר שנדחתה בקשתה לרשות ערעור בפסק דינו המנומק של בית המשפט המחוזי, במסגרתו אף נפסקו לחובת המערערת הוצאות בסך 1,000 ש"ח לטובת אוצר המדינה. בנוסף, מעיון בבקשת רשות הערעור עולה כי על פני הדברים מדובר במחלוקת עובדתית, ולא ברור שהבקשה מעלה עניין מיוחד.

כפי שהבהרתי, אף כי המערערת הלינה על כך שנמנע ממנה להגיש בקשה למתן פטור מהפקדת עירבון או בקשה להפקדת ערובה אחרת, הרי שהמערערת לא הגישה בקשות כאלה, ומשכך הרשם לא דן בהן, אלא אך קבע את שיעור הפיקדון. משכך, שמורה למערערת הזכות להגיש לרשם בקשה, עם תיעוד מלא, כפי הנדרש, למתן פטור מהפקדת עירבון או בקשה להפקדת ערובה אחרת, כפי שציינה שבכוונתה לעשות. אם תבחר המערערת להגיש בקשה, ידון הרשם בבקשה ביחס לשיעור העירבון שקבע. אבהיר כי אין באמור נקיטת עמדה בשאלת סכום העירבון וטענות המערערת גופן, וכי כל האמור בפסקה זו כפוף לתשלום האגרה כאמור בפסקה 9.

בשולי הדברים, אוסיף כי המערערת העלתה בנימוקי הערעור טענות רבות בעלות אופי אישי ומתלהם נגד הרשם, אשר מטבע הדברים לא מצאתי לנכון לחזור עליהן כאן, ומוטב היה לו לא הייתה מעלה אותן.

סיכומם של דברים, הערעור נדחה. המערערת תשלם את האגרה בתוך 14 ימים מיום המצאת פסק דין זה לידיה. לא תעשה כן, יימחק ההליך או יירשם לדחייה, לפי העניין, ללא כל הודעה נוספת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי אגרה ?

 2. אגרת סבלות

 3. אגרת נוסע יוצא

 4. אגרת סעד הצהרתי

 5. החזר אגרת שירותים

 6. בקשה לפטור מאגרה

 7. בקשה להחזרת אגרה

 8. החזר אגרות והיטלים

 9. אגרת הנחת צינורות

 10. אגרת שמירה על מגרש

 11. חישוב אגרות והיטלים

 12. בקשה לקבל פטור מאגרה

 13. החזר אגרת חיבור למים

 14. פטור מאגרת בית משפט

 15. תקנה 14 לתקנת האגרות

 16. בקשה למתן פטור מאגרה

 17. אגרת חפירה באתר עתיקות

 18. אגרות בית הדין לעבודה

 19. תשלום אגרה לבית המשפט

 20. בקשה להחזר מחצית האגרה

 21. אגרת תביעה להסרת קיפוח

 22. בקשה לדחיית תשלום אגרה

 23. תשלום מחצית שניה של האגרה

 24. אי תשלום אגרת המרצת פתיחה

 25. פסיקה בנושא אגרת בית משפט

 26. תובענה ייצוגית אגרת שמירה

 27. תנאים לפטור מאגרת בית משפט

 28. אי יכולת לשלם אגרת בית משפט

 29. פטור מאגרת בית הדין לעבודה

 30. הקטנת סכום התביעה לצרכי אגרה

 31. מחיקת תביעה בשל אי תשלום אגרה

 32. גביה לא חוקית של אגרת חיבור מים

 33. אגרת פינוי אשפה למוסדות בריאות

 34. בקשה לדחיית אגרה ופטור מעירבון

 35. האם יש חוק פטור מאגרת בית משפט ?

 36. תביעה בנושא אגרת שילוט בתל אביב

 37. הוכחת מצב כלכלי לצורך פטור מאגרה

 38. תביעה לתשלום דמי ארנונה ואגרת מים

 39. גביית יתר של אגרות תיעול וסלילה

 40. ערעור על דחיית בקשה לפטור מאגרה

 41. בקשה לפטור מאגרה בסכום נמוך - 500 ש"ח

 42. בקשה לפטור מאגרה בגלל גובה התביעה

 43. דחיית תשלום אגרה ע''י חברה בע''מ

 44. בקשת סעד הצהרתי כדי לחסוך באגרה ?

 45. התנגדות בעלי אגרות חוב להסדר נושים

 46. בקשה לפטור מאגרת בית המשפט העליון

 47. אגרת סעד הצהרתי אשר מכיל סעד כספי

 48. פטור מאגרת בית משפט בתביעת נזיקין

 49. בקשת מפרק חברה לפטור מאגרת בית משפט

 50. אגרת בית משפט בתביעת פיצויים עונשיים

 51. אישור תביעה ייצוגית בנושא אגרת שמירה

 52. אגרות שונות בבתי משפט בתביעות דומות ?

 53. ביטול פסק דין בהסכמה לגבי גובה האגרה

 54. אגרת בקשה לרישום עסקה - תביעה ייצוגית

 55. ביטול הסכם פיתוח - החזר אגרות והיטלים

 56. פטור מאגרה ערעור על החלטת ראש ההוצל''פ

 57. מחיקת ערעור עקב אי תשלום אגרת בית משפט

 58. הגשת תביעה על סכום נמוך יותר לצורכי אגרה

 59. חלוקה אסורה של אגרות חוב - תביעה ייצוגית

 60. תשלום אגרת בית משפט ע''י הצד הזוכה במשפט

 61. בקשה לפטור מאגרה - הפסקת מירוץ ההתיישנות

 62. פטור מאגרה בתביעה על סך 100 מיליון שקלים

 63. פטור מאגרת בניה שיכוני עולים וזוגות צעירים

 64. האם נכה 100% זכאי לקבל פטור מאגרת בית משפט ?

 65. בקשה להארכת מועד לתשלום האגרה והפקדת העירבון

 66. היקף שעות העבודה וסכום האגרה בבקשה לקבלת מידע

 67. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת אי תשלום אגרה

 68. תביעה ייצוגית בנושא אגרות יבוא מזון משרד הבריאות

 69. התיישנות תביעה שנמחקה מחמת אי תשלום אגרת בית משפט

 70. אגרת תביעה אזרחית לפיצוי כספי על עבירות מין במשפחה

 71. בקשה לפטור מתשלום אגרת בית משפט בהעדר יכולת כלכלית

 72. אגרות שונות בביה"ד הרבני ביחס לביהמ"ש לענייני משפחה

 73. מניעת גישה לערכאות: טען כי מצבו הכלכלי קשה וקצבתו נמוכה מאוד

 74. תביעה שהוגשה בפטור מאגרה מכוח תקנה 19(7) לתקנות בתי משפט (אגרות)

 75. אגרה מופחתת בתביעת נזיקית בגין עבירת מין גם בביהמ"ש לענייני משפחה

 76. תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות): תשלום האגרה מקום בו לא התקבל פטור לתשלומה

 77. תביעה ייצוגית להחזר של כספי אגרות חברה שנתיות לפי ס' 9 לתוספת לתקנות החברות - אגרות

 78. בקשה לדחות את מועד קביעת שיעור העירבון לאחר מתן החלטה בעניין הבקשה לפטור מתשלום אגרה

 79. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון