היוועצות וועדה רפואית עם מומחה חדש בנוגע לטינטון

היוועצות וועדה רפואית עם מומחה חדש בנוגע לטינטון

1.     הלכה ידועה היא, כי כאשר מוחזר עניין לדיון מחודש בוועדה על פי פסק דין, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין ולפעול על פי הנחיותיו. כמו כן, במקרה של ערעור על החלטת הוועדה ביקורתו השיפוטית של בית הדין מוגבלת לבחינת השאלה אם הוועדה מילאה אחר האמור בפסק הדין.
ראו: דב"ע (ארצי) נ"א/ 01-29 פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד 160 (1992); עב"ל (ארצי) 114/07 עורקבי - המוסד לביטוח לאומי (8.1.2008).

2.     המחלוקת העיקרית בין הצדדים, נוגעת לשאלה האם מוסמכת היתה הוועדה, במסגרת יישום הנחיות פסק הדין, להיוועץ עם מומחה א.א.ג חדש. יוזכר, כי הוועדה נועצה כבר בעבר עם מומחה בתחום, ואף השיבה את העניין לבחינתו המחודשת מספר פעמים. עם זאת, מצא בית הדין כי החלטתה הקודמת של הוועדה אינה מנומקת דיה ולפיכך הושב העניין לוועדה.

3.     אין חולק, כי הוועדה הרפואית רשאית להיוועץ עם מומחים, ולקבל או לדחות דעתם, כל עוד החלטותיה מנומקות. עם זאת, גבולות סמכותה של הוועדה במקרה זה נגזרות מפסק הדין המנחה אותה, ומפסק הדין בלבד.

4.     כאמור, בהתאם להנחיות פסק הדין נדרשה הוועדה לנמק החלטתה בפירוט. הוועדה לא נדרשה לדיון חדש בנושא הטנטון, כאילו לא התקיימו הליכים קודמים בעניין וכאילו מובא העניין לפניה לראשונה.

5.     לדידי, היוועצות הוועדה עם מומחה חדש, שלא עסק בעבר בעניין, יש בה כדי לפגוע מהותית בזכויותיו של המערער ולהרע את מצבו, שלא כדין.

6.     לא ניתן לחמוק מן התחושה, כאילו מטרתה של הוועדה, שלא להעניק נכות בגין הטנטון, סומנה מראש, והוועדה בוחרת אם לקבל חוות דעת מקצועיות של מומחים בתחום בהתאם למטרה זו. בהקשר זה יוזכר, כי נושא הטנטון אינו במסגרת המומחיות הרפואית הספציפית של איש מחברי הוועדה.

7.     אף מעיון בהנחיות שהפנתה הוועדה למומחה ד"ר עילם, בפרוקטול מיום 19.5.13, עולה חשש כי הוועדה מכוונת את המומחה לעמדתה המקורית. הוועדה אינה מסתפקת במינוי כללי של מומחה שיבדוק את התלונות בגין הטנטון, אלא מוסיפה הנחיות כדלהלן:

"הוועדה מבקשת חוות דעת נוספת בתחום א.א.ג. של רופא שלא נתן עדיין חוות דעת בתיק זה ויקבע אם קיימת נכות בגין הטינטון וכן את הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הטנטון וכן יבדוק האם היה קיים עבר רפואי שקדם לתאונה לגבי הטינטון".

8.     לפיכך, אין מנוס מקבלת הערעור ומהחלפת הרכב הוועדה, המקובעת, ככל הנראה, בעמדתה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון