עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

הכרעה
8. אקדים ואומר כי עדותה של התובעת, אף שהיתה מבולבלת משהו עשתה רושם מהימן. אנו מעדיפים את עדותה בעניינים שיפורטו להלן על פני עדות הנתבעות.
9. עולה מהראיות כי מדובר במקרה קיצוני בו הועסקה התובעת בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות קוגנטיות. התובעת עובדת זרה מסרילנקה הובאה מירדן על ידי בני המשפחה של הקשישה – נתבעת מס' 2. התרשמנו כי ההתייחסות לתובעת היתה כאל שפחה והיא נדרשה לעשות כל מלאכה לה נצרכו בני המשפחה המורחבת. התובעת שימשה למעשה סוכנת בית של הקשישה – נתבעת מס' 2 , במקביל נדרשה לעבוד עבור בני המשפחה המורחבת שגרו בסמוך (ראה סעיף 4 עד 12 לתצהירה).
10. היקף העבודה של התובעת בטיפול בנתבעת מס' 2 ובבני המשפחה שפקדו את הבית היה למצער, בהיקף של משרה מלאה. נציין כי אישור להעסיק עובד זר כמטפל בקשיש, ניתן כאשר נדרשת עבודה בהיקף של משרה מלאה בדרך כלל. בכל אופן בענין זה די לנו בעדותה של התובעת ותיאורה את היקף הטיפול שטיפלה בקשישה. לנוכח זאת אנו קובעים כי התובעת עבדה בהיקף של משרה מלאה בטיפול בנתבעת מס' 2.תקופת העבודה של התובעת היתה מחודש 8/04 כשהחלה לעבוד ברמאללה ועד סיום עבודתה שהיה ביום 19.9.10., דהיינו 73 חודשי עבודה.
9. עוד עולה מהראיות כי דרכונה של התובעת שהיא עובדת זרה הוחזק שלא כדין בידי בני משפחת הנתבעות (סעיף 12 – 13 לתצהירה). נאסר עליה תקופות מסוימות ליצור קשר עם מהגרי עבודה מארצה סרילנקה ואף נמנע ממנה ללכת להתפלל בכנסיה (סעיף 12 לתצהירה). בסופו של יום לאחר כשש שנות עבודה ארוכות ומייגעות ולאחר שלא ניתנו לה זכויות קוגנטיות, הנמצאות בליבת משפט העבודה, עזבה התובעת. היה זה לאחר שביקשה לקבל זכויות ואלה לא ניתנו לה. אומנם בתחילה ביקשה כרטיס טיסה לסרילנקה לבקר את בני משפחתה אך לאחר מכן כפי שעולה מתצהירה ומעדותה ביקשה לקבל זכויות נוספות, אך בקשתה סורבה (סעיף 14,17-19 לתצהירה).כעולה מהדברים ולנוכח אי תשלום זכויות קוגנטיות בסיסיות זכאית היתה התובעת להתפטר ויש לראותה כזכאית לפיצוי פיטורים, בהתאם לסעיף 11 לחוק פיצוי פיטורים. מדובר בנסיבות שבהם לא ניתן היה לדרוש מהתובעת להמשיך לעבוד, לאחר שלא שולמו לה הזכויות הבסיסיות, כפי שראינו לעיל וכפי שנראה לקמן.
10. כעולה מתצהירה של התובעת שולם לה למעשה במהלך כל שנות עבודתה סכום שנפל באופן משמעותי משכר המינימום שנקבע על פי דין. בתחילה שולם לה כאמור סך השווה ל 125 דולר ולאחר מכן הפסיקו לשלם לה והיא קיבלה תשלום באמצעות חברת הסיעוד, בסך של 1600 עד 1800 ₪ לחודש . אכן מדובר בהפרש שעולה על 1500 ₪ מידי חודש, ולכן זכאית היא להפרשי שכר מינימום בסכום זה, עבור כל חודשי עבודתה, שהשתרעו על פני למעלה משש שנים. החישוב של ב"כ התובעת היה אפוא לפי 73 חודשי עבודה, כפול 1500 ₪ סה"כ 109,500 ₪.
11. התובעת זכאית לפיצוי פיטורים שיגזרו משכר המינימום כפי שחישב בא כוחה דהיינו 6 כפול 3850 ₪ . מהסכום שמתקבל יש להפחית את הסכום ששולם על ידי מוקד הבירה בע"מ בסך 6,638 ₪. הפרש אפוא לו זכאית התובעת הינו 16,462 ₪.
12. התובעת ביקשה לקבל פדיון חופשה ביחס לשלוש שנות העבודה האחרונות. לפי החשבון שערך בא כוחה, הסכום לו היא זכאית, הינו 15 ימים לשנה כפול שלוש שנים כפול 154 ₪ ליום, בהתאם לשכר המנימום, סה"כ 6,930 ₪. מעיון בתלושי השכר של חברת מוקד הבירה עולה כי שולם לה על חשבון חופשה בחודשים שביחס להם הוגשו לנו תלושים סך של 145 ₪. התובעת זכאית אפוא להפרש בסך 6,785 ₪.
13. התובעת ביקשה לקבל דמי חגים, של 9 ימי חג לשנה ובסך הכל העמיד תביעתו ברכיב זה על סך של 6,237 ₪.
החישוב שיש לערוך הינו עבור שש שנות עבודה לפי 9 ימים לשנה סה"כ 54 ימים. הסכום ליום לפי תעריף המינימום, כפי שעמד בסוף תקופת העבודה היה 154 ₪ סה"כ 8,316 ₪. אף אם נפחית את הסכום ששולם עבור דמי חגים על ידי מוקד הבירה, כעולה מהתלושים בסך 144 ₪, הרי שהסכום יעלה על הסכום שנתבע. כיוון שכך יש לפסוק לתובעת רק את הסכום שתבעה, עבור דמי חגים, בסך 6,237 ₪.
14. התובעת ביקשה לקבל דמי הבראה בסך 4,914 ₪ בגין 14 ימי הבראה בגין שתי שנות עבודה אחרונות. תחשיבה נעשה לפי סכום של 351 ₪ ליום כפול 14 סה"כ 4,914 ש"ח. בענין זה טען ב"כ הנתבעות כי יש להפחית את הסכומים ששולמו על ידי חברת מוקד הבירה. מעיון בתלושי השכר שהוגשו לנו עולה כי לתובעת שולם על ידי מוקד הבירה עבור דמי הבראה סכום של 146 ₪. סכום זה יש להפחית מהסכום שתבעה כאמור. לאחר הפחתה עולה כי נותרה יתרה לזכותה בסך 4,768 ₪.
15. התובעת ביקשה לקבל תשלום חלף הפרשות לפנסיה. צו ההרחבה מחייב הפרשות בשיעורים הקבועים בו ולפי תחשיבה של התובעת עמד סכום זה על 1,983 ₪. לאחר הפחתה, שערך ב"כ התובעת, של סכום בסך 1237 ₪ ששולם על ידי חברת מוקד הבירה, נותרה אפוא יתרה של 746 ₪. נציין כי מעיון בתלושים עולה שלזכות התובעת שולם על חשבון "שווי גמל/פיצוים" סך של 1,596 ₪ כאמור בתלוש שכר של חודש יולי 2010, ולא 1,237 ₪ כפי שנטען על ידי בא כוחה. לנוכח זאת היתרה שעומדת לזכות התובעת ברכיב זה תעמוד על סך 387 ₪.
16. באשר לנתבעת מס' 1 הרי שבא כוח התובעת בפתח סיכומיו טען כאמור כי התובעת הועסקה אצלה בנפרד ואחריותה של הנתבעת 1 הינה כמעסיקה נפרדת, ביחס לעבודות הבית שביצעה אצלה התובעת (פרוט' עמ' 19 ש' 18 ואילך). בענין זה נשמעו גרסאות שונות על ידי התובעת (וראה תצהירה ס' 4 ועדותה בעמ' 7 ש' 23-1). לא ברור מה היה היקף העבודה אצל נתבעת 1 ומתי. אין ספק כי התובעת עבדה בביתה של הנתבעת 1 כפי שזו העידה. הנתבעת 1 טענה שהיה מדובר בפעם עד פעמים בחודש, בחלק מהתקופה. מעדותה של התובעת בענין זה (שהשתנה מהתצהיר לעדות ובמהלך עדותה) לא התברר כדבעי, מה היה היקף העבודה ובאיזה תקופה מדובר. בנסיבות אלה, שלא הוכח כנדרש היקף העבודה כמו גם תקופתה לא ניתן לחייב את הנתבעת מספר 1. נציין כי אחריותה של הנתבעת מס' 1 לעבודתה של התובעת אצל נתבעת 2 הינה שאלה שאין לנו צורך להזקק לה לאור דברי ב"כ התובעת כאמור לעיל. לנוכח כל האמור התביעה כנגד נתבעת מס' 1 נדחית.
17. כאמור בפתח דברינו מדובר במסכת קשה וחמורה של העסקת עובד זר בתנאים מחפירים, מבלי ששולמו זכויות קוגנטיות מינמליות, מליבת משפט העבודה. לנוכח זאת ראוי במקרה זה לחייב בתשלום פיצוי הלנה בהתייחס להפרשי שכר המינימום ולפיצוי הפיטורים.
18 סוף דבר- הנתבעת מס' 2 תשלם לתובעת תוך 30 יום מיום שיומצא פסק הדין את התשלומים הבאים:
א. הפרשי שכר מינימום בסך 109,500 ₪.
ב. פיצוי פיטורים בסך 16,462 ₪.
ג. פדיון חופשה בסך 6,874 ₪.
ד. דמי חגים בסך 6,237 ₪.
ה. דמי הבראה בסך 4,768 ₪.
ו. תשלום חלף הפרשות לפנסיה בסך 387 ₪.
הסכומים הנ"ל בס א ו ב' ישאו פיצוי הלנה בשיעור הקבוע בחוק הגנת השכר מיום 1.10.10 ועד התשלום בפועל. יתר הסכומים הנ"ל ישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 1.10.10 ועד התשלום בפועל.

כמו כן תשלם הנתבעת 2 הוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון