חוזה לטובת צד ג' לגבי זכויות העובדים

חוזה לטובת צד ג' לגבי זכויות העובדים

1.     הצדדים חלוקים בשאלה האם המכרזים, והחוזים שנכרתו בין הנתבעת למשרד הבינוי והשיכון מכוחם, מהווים חוזה לטובת צד ג', באופן כזה המקים עילת תביעה לתובע.
סעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"א-1971 קובע מפורשות:
"חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה (להלן - המוטב) מקנה למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו."

"תנאי להיווצרות זכותו של המוטב לדרוש את קיום החיוב, היא שתשתמע מן החוזה "כוונת הקנייה", שמשמעה כוונה פוזיטיבית של הצדדים להקנות לו זכות זו" (ג. שלו "דיני חוזים-החלק הכללי, לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי", עמ' 583).

2.     האם משתמעת מן החוזה שבין משרד השיכון לנתבעת כוונת הקנייה של זכויות לטובת צד ג' (עובדי הנתבעת)?
דומנו כי כוונה כזו משתמעת הן מתוך החוזה והן בנסיבות העניין מנסיבות החיים והשכל הישר (ע"ב 1152/05 מור מאיה נגד סער שמירה ושירותים (1996) בע"מ, מיום 22.11.07; עב (אזורי חי) 2788/02 - כהן מיכאל - ד. בורוכוביץ אחזקה טכנית בע"מ, מיום 2.2.06).

נראה כי הפירוט הרב בו נקט החוזה לגבי זכויות העובדים בא להבטיח כי אלו ישולמו ככתבן וכלשונן לעובדים, בפרט מקום בו עורך המכרז הוא משרד ממשלתי המוחזק כפועל להבטחת ביצוע חוקי המדינה ובפרט חוקי העבודה. ר' למשל הניסוח בנספח א' למכרז הישן בהתייחס לשכר היסוד והגדרתו- נושא שידון גם להלן. כן ראה הוראותיו המפורשות של סעיף 18א' לחוזה (מוצג נ1)- חלק ממסמכי המכרז הישן (המהווה כאמור בס"ק ג' בו, תנאי יסודי בחוזה): "החברה מתחייבת למלא בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידה על מנת לבצע את השירותים לפי הסכם זה, אחר האמור בחוקי העבודה, וכן אחר האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים ...או כפי שהסכמים אלה יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו עפ"י הסכמים אלה" וכן ס"ק ד' וה' המאפשרים למשרד השיכון בחינת קיום התנאים האמורים ומחייבים את הנתבעת לשלם עבור התנאים הסוציאליים של העובדים). משכך, לטעמנו המערכת ההסכמית שבין הנתבעת לבין משרד השיכון היא בגדר חוזה לטובתו של התובע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות עובד שמירה

 2. זכויות עובד שגנב

 3. זכויות עובד פרמדיק

 4. זכויות עובדי מכירות

 5. זכויות עובד רפת בקיבוץ

 6. זכויות עובדים שרברבים

 7. זכויות עובד ציבור במושב

 8. זכויות עובד שעבד חודשיים

 9. זכויות עובדים במוסד צדקה

 10. זכויות עובדי קבלן מהשטחים

 11. זכויות עובדים רטרואקטיביות

 12. זכויות עובדים בענף המלונאות

 13. הפרת זכויות מתמחה במשרד עו"ד

 14. זכויות עובדי מחקר במערכת הביטחון

 15. רציפות זכויות עובד בחילופי מעסיקים

 16. הגבלת זכות העובד לעבוד בחברה מתחרה

 17. חוזה לטובת צד ג' לגבי זכויות העובדים

 18. זכויות עובד תאילנדי בחקלאות שעבד פחות משנה

 19. אי מתן זכות לעובד לומר את דברו לפני פיטורים

 20. זכויות עובדים למענק כספי במקרה של מיזוג חברה ?

 21. זכות העובדים להתארגן במקום העבודה הוכרה כזכות יסוד

 22. תביעת עמותה להגנה על זכויות עובדים בשטחי הרשות הפלסטינית

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון