יחידת מיקוח נפרדת: הכללים המנחים

יחידת מיקוח נפרדת: הכללים המנחים

סוכמו בעניין עס"ק (ארצי) 23/10 אקרשטיין תעשיות בע"מ - כח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי (לא פורסם, , 24.3.2010). וכך נפסק:

"ככלל יקבעו גבולותיה של יחידת המיקוח על יסוד מכלול מאפייני העסקתה של קבוצת העובדים או 'היחידה' העותרת להכרה כיחידת מיקוח נפרדת.

מנקודת מבטם של העובדים ישקלו 'האינטרסים המשותפים' של העובדים המבקשים הכרה כיחידת מיקוח נפרדת - community of interests - אינטרס קהילתי משותף. דמיון האינטרסים או שיתוף האינטרסים ייבחן במגוון עניינים כמו: האם יש לעובדים הכלולים ביחידת המיקוח סביבת עבודה דומה (work environment), תנאי עבודה דומים (מסלולי קידום, שעות עבודה, שיטת פנסיה וכד'), סוג עיסוק (כגון עובדי ייצור), רקע דומה של הכשרה מקצועית, קירבה גיאוגרפית, אתר עבודה, היותם חלק משרשרת ייצור או מערך עבודה, היסטוריה של משא ומתן וכד'.
במקרים רבים, יענה מבחן ה'אינטרסים המשותפים' גם על צרכיו של המעסיק, באופן שינהל משא ומתן עם קבוצת עובדים בעלי מאפיינים דומים.

מנקודת מבטו של המעסיק יינתן משקל מרכזי לפרמטר 'הארגוני-ניהולי'. במסגרת זו יש לשאוף, עד כמה שהדבר ניתן, להתאמה בין יחידת המיקוח לבין המבנה הניהולי והארגוני של המעסיק. זאת, מתוך מגמה שחטיבה ארגונית-ניהולית אחת לא תפוצל למספר יחידות מיקוח. ככל שיוכח, כי כלל סניפיו של המעסיק נמצאים תחת מטה ניהולי וארגוני משותף, יהווה הדבר שיקול להגדרת המעסיק - על כלל אתריו - כיחידת מיקוח אחת. ככלל יש, איפוא, לחתור ל'הסכם קיבוצי אחד לחטיבה ארגונית אחת'. ה'שיתוף' הניהולי בין היחידות או האתרים השונים של המעסיק, ייבחן בפרמטרים דוגמת ניהול תקציבי, ניהול משאבי אנוש, ניהול לוגיסטי, מערכות מידע, מחשוב, שיווק ומכירות, וכל כיוצא באלה.
מבחן זה, משרת אף הוא במקרים רבים גם את האינטרסים של כלל עובדי המפעל.
פרמטרים אלה לקביעת יחידת המיקוח ישקלו בכל עניין ועניין בפריזמה של ההקשר התעשייתי והמיוחד בכל ענף או עסק.
כללם של דברים: תיחום יחידת המיקוח יקבע על יסוד מכלול מאפייני העסקתה של קבוצת העובדים או ה'יחידה' העותרת להכרה כיחידת מיקוח נפרדת. במסגרת זו ישקלו 'האינטרסים המשותפים' של העובדים העותרים להכרה כיחידת מיקוח, וינתן משקל מרכזי לפרמטר 'הארגוני-ניהולי של המעסיק"לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הכרה בארגון עובדים

 2. מיהו ארגון עובדים יציג ?

 3. פיצוי כספי לארגון העובדים

 4. התארגנות עובדי מגדל ביטוח

 5. ארגון העובדים איגוד המשפטנים

 6. הפרת חובת היוועצות עם ארגון עובדים

 7. פיטורים בגין פעילות בארגון עובדים

 8. סמכות ייחודית בתביעות ארגון עובדים

 9. זכות נציג ארגון העובדים להשתתף בשימוע

 10. אי קבלה לעבודה בגלל פעילות בארגון עובדים

 11. נטען כי הוכרו כארגון יציג בהודעה שנשלחה במייל

 12. פיטורי עובדים רק בשל השתייכותם לארגון עובדים

 13. הרעת תנאים בעבודה בגלל פעילות העובד בארגון עובדים

 14. אי העברת טופס הצטרפות לארגון עובדים מחשש להתנכלות

 15. טענת התנכלות לעובדים שחתמו על טפסי הצטרפות להסתדרות

 16. הפסקת עבודה בהוראות נציגי ארגון העובדים, מהווה שביתה

 17. סמכות בית הדין האזורי לעבודה לדון במעמד ארגון עובדים

 18. נתונה לעובד הזכות להחליט אם להצטרף לארגון עובדים אם לאו

 19. התארגנות עובדים: טענות לעניין ההתנכלויות והתבטאויות פוגעניות

 20. טענת פיטורי עובד שנטל חלק בניסיונות התארגנות עובדים בהסתדרות

 21. נוהלי פיטורים: זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות

 22. עיצומים בשל סירוב ארגון העובדים להאריך את ההסכמים של העובדים הארעיים בחברת החשמל

 23. האם פוטר העובד בשל חלקו בהתארגנות הראשונית בחברת AIG, או שמא פוטר מטעמים ענייניים ?

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון