יחידת המיקוח במקום העבודה

יחידת המיקוח במקום העבודה

לא די בהצטרפות עובדים לארגון עובדים על מנת שיחתם עם הארגון הסכם קיבוצי מיוחד, אלא יש צורך שאותו ארגון עובדים יהיה "ארגון יציג". בחוק נקבעו הכללים להכרה ביציגות של ארגון עובדים לצורך חתימה על הסכם קיבוצי.


סעיף 2 לחוק קובע כי "הסכם קיבוצי מיוחד" הוא הסכם "בין מעביד או ארגון מעבידים המייצג את המעביד לבין ארגון העובדים היציג של העובדים שעליהם יחול ההסכם".


סעיף 3 לחוק מגדיר מהו ארגון עובדים יציג לעניין הסכם קיבוצי מיוחד, באופן הבא:
"ארגון יציג של עובדים לענין הסכם-קיבוצי מיוחד הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם לענין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם".


סעיף 15 לחוק עוסק בהיקפו של הסכם קיבוצי מיוחד וקובע כי הוא יחול על:
"(1)     בעלי ההסכם;
(2)     המעבידים המיוצגים, לענין אותו הסכם, על ידי ארגון מעבידים שהוא בעל ההסכם.
(3)     כל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם, המועבדים על ידי מעביד שהוא בעל ההסכם או שהוא מיוצג כאמור בפסקה (2), במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם".


מהוראות החוק עולה כי היציגות של ארגון העובדים נקבעת לפי 'קבוצת העובדים עליהם יחול ההסכם הקיבוצי'. כלומר, לפני בחינת היציגות צריך לקבוע את קבוצת העובדים הרלוונטית, דהיינו את 'יחידת המיקוח' הרלוונטית במקום העבודה. החוק אינו כולל הגדרה של 'יחידת מיקוח' ואינו מפרט את אופן קביעתה. הגבולות של יחידת המיקוח הוא נושא שהושאר לקביעת הצדדים ליחסי העבודה ובמקרה של מחלוקת - לבתי הדין.

הסוגיה של קביעת גבולות יחידת המיקוח נדונה רבות בפסיקת בתי הדין. סוגיה זו היא בעלת השלכה על יחסי העבודה הקיבוציים מכיוון שהיא משפיעה על גבולות המשא ומתן הקיבוצי ועל נושא היציגות של ארגון העובדים במקום העבודה. במקרים רבים קביעת יחידת המיקוח היא זו שתדון את המאבק הארגוני במקום העבודה להצלחה או לכישלון. שכן במקרה בו יתברר לאחר קביעת יחידת המיקוח שבארגון העובדים הטוען ליציגות חברים פחות משליש העובדים הנכללים ביחידת המיקוח אזי אותו ארגון לא יוכל לפעול במישור הקיבוצי מול המעביד.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי הכלל המרכזי בנוגע להגדרת יחידת המיקוח הוא שקביעתה ושינויה יעשה בהסכמת הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים, באופן מפורש או בהתנהגות, ובית הדין לא ימהר להתערב בהסכמה זו.

במקרים בהם אין הסכמה בין הצדדים בנוגע להגדרתה של יחידת המיקוח, בית הדין הוא שיכריע בעניין זה ויבחן בין היתר אם יש להכיר ביחידת מיקוח "מפעלית - תעשייתית" או שמא יש לאפשר את פיצול יחידת המיקוח ולקבוע יחידת מיקוח "מקצועית".


במהלך השנים העדיפה הפסיקה את יחידת המיקוח התעשייתית-מפעלית על פני פיצול יחידת המיקוח וזאת על מנת למנוע או להגביל מצב שבו קיימים הסכמים קיבוציים רבים באותו מקום עבודה. יצוין כי בפועל התקיימו באותה תקופה יחידות מיקוח מקצועיות לצד יחידת המיקוח התעשייתית מפעלית נוכח מצב יחסי העבודה בו רוב העובדים היו מאוגדים באמצעות המבקשת ולא היה חשש לערעור יחסי העבודה במשק. לעיתים נחתמו באותו מקום עבודה מספר הסכמים קיבוציים על בסיס של יחידת עובדים מקצועית או שנחתם הסכם קיבוצי שחל על חלק מהעובדים, במקרים שבהם היו במקום העבודה קבוצות עובדים שלא יוצגו על ידי ההסתדרות כגון רופאים, חברי סגל אקדמאי ועוד.

בעניין מחסני חשמל פירט בית הדין הארצי את הטעמים שעמדו בבסיס הקביעה של יחידת מיקוח תעשייתי-מפעלית, באופן הבא:
".... שיחידת מיקוח כזו מסייעת בשיפור תנאי העבודה של קבוצות עובדים חלשות באמצעות כוח המיקוח של קבוצות עובדים חזקות יותר אצל אותו מעסיק, ואף מסייעת למעסיק לנהל באופן יעיל את היחידה העסקית ולגבש תנאי עבודה לכלל העובדים תוך ניהול משא ומתן מול ארגון עובדים אחד אשר רואה את התמונה בכללותה, כל זאת תוך שמירה על יציבות במקום העבודה".

מכאן, שקביעת יחידת מיקוח תעשייתית-מפעלית נועדה לחזק את כוחם של כלל העובדים מול המעסיק ולגרום ליציבות במקום העבודה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן עבודה

 2. החסרת ימי עבודה

 3. הירדמות בעבודה

 4. הפחתת ימי עבודה

 5. מכה בפנים בעבודה

 6. עבודה כעוזר הוראה

 7. ויכוח חריג בעבודה

 8. יחסי עובד מעביד מבחנים

 9. זניחת מקום העבודה

 10. שאיפת אדים בעבודה

 11. הרעלת כספית בעבודה

 12. עלות עבודות מחפרון

 13. מחיר יום עבודה שופל

 14. פידיון ביגוד בעבודה

 15. פיקדון ביגוד בעבודה

 16. יחסי עבודה משולשים

 17. הרמת 30 קילו בעבודה

 18. עבודה בסביבה רועשת

 19. עבודה תמורת אופציות

 20. עבודה אצל שני שותפים

 21. גידופים במקום העבודה

 22. ניגוד עניינים בעבודה

 23. החלקה על שמן בעבודה

 24. צירוף נכויות מעבודה

 25. הידבקות בנגיף בעבודה

 26. עבודה עם חומרים כימיים

 27. התעלמות מצו הפסקת עבודה

 28. עבודה ליד קווי מתח גבוה

 29. עבודות מתח נמוך בפרויקט

 30. סעיף 82 לחוקת העבודה קובע:

 31. הרמת משאות כבדים בעבודה

 32. סחיבת דברים כבדים בעבודה

 33. סוס טרויאני במקום העבודה

 34. חדירת גוף זר לעין בעבודה

 35. מצלמות אבטחה במקום העבודה

 36. מחלוקת לגבי משך זמן העבודה

 37. יחידת המיקוח במקום העבודה

 38. תחושת חולשה כללית בעבודה

 39. עבודה לא רצופה באותו מקום

 40. חילופי בעלים במקום עבודה

 41. תביעה בגין עבודות עץ בדירה

 42. שינוי חד צדדי בסדרי עבודה

 43. אי ביצוע עבודות על פי מפרט

 44. תנועות חוזרות ונשנות בעבודה

 45. שחיקה במפרק הירך עקב עבודה

 46. שאיפת חומרים רעילים בעבודה

 47. התארגנות ראשונית במקום עבודה

 48. תביעה לתשלום על עבודות ריתוך

 49. המשך עבודה של אישה עד גיל 67

 50. הגבלה בינונית של כושר העבודה

 51. עקירת עצים עקב עבודות חפירה

 52. פגיעה בכלי דם עקב תנאי עבודה

 53. מותב בית הדין האזורי לעבודה

 54. הרמת משאות כבדים במהלך העבודה

 55. סיום עבודת מנכ''ל רשות השידור

 56. פגיעה בעבודה ברמנית בבית קפה

 57. טענה כי הזמנת העבודה לא מחייבת

 58. דימום תוך מוחי עקב מתח בעבודה

 59. סמיכות זמנים התקף פאניקה בעבודה

 60. מלתחה להחלפת בגדים במקום העבודה

 61. פדיקוריסטית - פגיעה בכף היד בעבודה

 62. מניעת רווח עקב השבתת כלי עבודה במוסך

 63. תביעה כספית בגין ביצוע עבודות גבס וצבע

 64. תביעה לתשלום זכויות שונות הנובעות מעבודה

 65. שיבושי עבודה פתאומיים ללא התראה מוקדמת

 66. תאונת דרכים במהלך העבודה של קטין בן 16

 67. הקלדה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד

 68. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין שלושה ימי עבודה

 69. חולשה ברגל ימין עקב הרמת משקל כבד בעבודה

 70. פגיעה בעבודת נקבעות - הדפסה במכונת ניקוב

 71. תביעה נגד שיפוצניק בגין עבודות פיצול דירה

 72. נטען בכתב ההגנה כי כל העבודות שבוצעו היו לקויות

 73. פגיעת מחפרון בצינור מים אשר התפוצץ, במהלך עבודות

 74. באיזו עיר מגישים תביעה נגד מקום עבודה עם סניפים ?

 75. תביעה כספית לתשלום יתרת חוב נטענת בגין עבודות נגרות

 76. במחלוקת לגבי התמורה שסוכמה ביניהם בגין ביצוע העבודות

 77. תביעה כספית לתשלום יתרת התמורה בגין עבודות בפרויקטים

 78. טען כי פוטר לאחר ש"התלונן" על הפחתה בהיקף שעות עבודתו

 79. תביעה במסגרת יחסים עסקיים - אספקת ברזל ועבודות כיפוף ברזל

 80. פיצויים בגין תאונה (פגיעת רכב) שארעה במהלך עבודה בחניון קניון

 81. טען כי לא ניתנה לו בת 45 דקות ביום עבודה שעלה על 6 שעות עבודה

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון