תביעה לתשלום בגין הכשרות במהלך תקופת העבודה של מאבטח

תביעה לתשלום בגין הכשרות במהלך תקופת העבודה של מאבטח

1.     אין חולק כי התובע עבר ימי ירי, ימי קרב מגע, השתלמויות ורענונים במהלך עבודתו, וכי קיבל בגינן תשלום המכונה "קיר"ח" בתלוש השכר.
התובע טוען כי התוספת השעתית ששולמה לו כרכיב זה הינה פיקטיבית (טענה שנדחתה כאמור לעיל), ועל כן טוען שהשכר ששולם בגין רכיבים אלו נופל מסך השכר הראוי נוכח שעות העבודה.
2.     על פי נספח "מבנה השכר" עליו חתם התובע יחד עם חוזה העסקתו בתקופה הראשונה, עמד תשלום בגין רכיב "קיר"ח" ע"ס 1 ₪ לשעה עד לתקרה של 150 שעות חודשיות.
ביחס לתקופת המכרז הישן, הציגה הנתבעת מסמך קטוע (נספח ד' לכתב ההגנה) שתחת הכותרת "דרישות הכשרה כלליות" קובע כי "עבור ימי ההכשרה יקבלו המאבטחים מהחברה שכר יסוד ללא תוספות". קרי, 19 ₪ לשעה.
ביחס לתקופת עבודתו השניה, התובע מודה כי החל מחודש 8/07 שולם לו שכר שעתי בגין שעות הרענונים בפועל, ואולם לטענת התובע נפל תשלום זה מהתשלום הראוי בגין סך השעות שביצע בפועל, כפי שיפורט להלן.
3.     כל הזמן בו עמד התובע לרשות העבודה, בין אם זה בצוע עבודה בפועל ובין אם זה הכשרות לצורך מילוי תקין של תפקידו, ובפרט שאלו הינן חובה על פי מסמך ההתקשרות של הקבלן עם מזמין השירות, ועל פי החוזה שלו עם הנתבעת, הינן שעות עבודה בגינן זכאי התובע לשכר שעתי כמוסכם.
4.     מנגנון התשלום שקבעה הנתבעת, לפיו תשלום בעד ימי הרענונים אינו משולם ביחס ישיר לשעות העבודה ברענונים, כי אם כתוספת שעתית על פני כל תקופת ההעסקה עד לתקרה של 150 שעות חודשיות, יכול להיות לגיטימי ובלבד שלא ייפול מערך השעה X מספר שעות הרענונים בפועל בכל חודש בחודשו. לעניין זה יוער כי כאמור, הנתבעת תיקנה את דרכיה ביחס לרכיב תשלום זה החל מתקופת המכרז החדש.
התובע טוען כי ביצע יום ירי בן 10 שעות (לא כולל שעות נסיעה, בהן נדון להלן) אחת לחודשיים, וקרב מגע בן שעתיים פעמיים בחודשיים (סעיפים 69-70 לסיכומיו, נייר עבודה F, עדות מר ביטון בעמ' 32 שורות 2-4, עדות מר אינדיק עמ' 39 שורות 21-23), סה"כ 14 שעות דו חודשיות שהינן 7 שעות חודשיות. הנתבעת לא סתרה תיאור עובדתי זה.
משכך, לפי שכר שעתי בסך 19 ₪ זכאי התובע לתשלום עבור "קיר"ח" בסך 133 ₪ בחודש (=ממוצע 7 שעות חודשיות X 19 ₪ לשעה) עבור 26 חודשים בתקופת המכרז הישן, סה"כ 3,458 ₪.
הנתבעת טענה (סעיף 19 לתצהיר אברג'יל) כי עד לחודש 7/07 שולם לתובע סך 3,619 ₪ ברכיב "קיר"ח". התובע טען באופן סתמי כי סכום זה אינו משקף תשלום עבור "קיר"ח" וטענתו נדחתה.
מן המפורט לעיל עולה כי התובע לא הפסיד מצורת התשלום שנהגה בנתבעת, היות שעל פי החישוב כמופיע לעיל שולם לו די והותר עבור שעות ה"קיר"ח" שביצע בפועל. (אף בנייר עבודהF התובע מפרט כמה ימי ירי וקמ"ג עשה בכל אחת מתקופות עבודתו ולפיו ביצע 180 שעות בתקופת העבודה הראשונה, ולפי 19 ₪ לשעה הינו זכאי לשכר עבורן בסך 3,420 ₪ כך שגם לפי חישוב זה שולם לו די).
5.     לגבי תקופת המכרז החדש, התובע מודה כי קיבל שכר עבור השעות בהן שהה בימי ירי וקרבות מגע בפועל, ותביעתו מתמצית בפער הנובע משעות הנסיעה, בו נדון להלן.
היות שכך, דין תביעה זו להידחות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות מאבטחים לעכב אדם

 2. זכויות מאבטחים בבתי משפט

 3. פציעת מאבטח במגרש כדורגל

 4. עבודה בימי מנוחה של מאבטח

 5. זכויות מאבטחי אישים בחו''ל

 6. תשלום למאבטח על עבודה בלילה

 7. אי הפרשות לפנסיה של מאבטחים

 8. פליטת כדור בעבודה של מאבטחים

 9. הפרשי נסיעות לעבודה של מאבטח

 10. תביעת פיצויים מאבטח תאונה עם נשק - אקדח

 11. החזר קנסות שנגבו ממשכורת של מאבטח

 12. זכות שומר / מאבטח לקבל נשק - תביעת פיצויים

 13. מאבטח איבד את מקום העבודה בגלל תלונת שווא

 14. פציעה באימוני כושר של מאבטח כתאונת עבודה

 15. הפרשי שכר מאבטח בגין נסיעות לימי ירי וקרב מגע

 16. תביעה לתשלום בגין הכשרות במהלך תקופת העבודה של מאבטח

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון