1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

1. השאלה המתעוררת בהליך זה היא האם כדין נדחתה תביעה לגמלת הבטחת הכנסה, בחודש דצמבר 2011, בנימוק שהתובעת היא בעלת רכב, וזאת על יסוד הוראת סעיף 9א'(א)(ב) לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א – 1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה).

2. בפתח הדברים יש להבהיר כי הדיון בעניינה של התובעת הוא על פי הדין שקדם לנפסק בבג"צ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי, 28.2.14, בו נקבע כי המועד הקובע לבטלות סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה הוא יום 1.9.12.

עוד ובאותו הקשר יש לציין כי על פי הראיות, הרכב שבו מדובר נרכש בשנת 2011 בסכום של 78,500 ₪. כלומר, אם עניינה של התובעת היה נבחן בהתאם למצב המשפטי על פי התיקון לחוק הבטחת הכנסה, בעקבות בג"צ 10662/04, התובעת לא היתה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה (תקנה 10ב' לתקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב - 1982).

3. לאור האמור לעיל, יש לבחון את עניינה של התובעת על פי הדין שקדם לנפסק בבג"צ 10662/04, היינו בהתאם לנוסח סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה במועדים הרלוונטיים, כדלקמן:

"(א) בסעיף זה, "רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, שבבעלות התובע או שבשימושו של התובע או ילדו הנמצא עמו, למעט אופנוע.

(ב) לענין חוק זה רואים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), רכב כנכס אשר מופקת ממנו הכנסה חודשית שסכומה אינו נמוך מסכום הגמלה שהיתה משתלמת לתובע, לולא הוראות סעיף קטן זה.

3. אין חולק שהרכב בו מדובר נרשם על שמה של התובעת (בתעודת ביטוח חובה של הרכב נרשם שהתובעת ואמה הן בעלים משותפים של הרכב והכתובת הרשומה בתעודה היא כתובתה של התובעת).

גרסת התובעת היא שהרכב נרכש על ידי אמה ולשימושה של האם, לאחר שזו חזרה לגור בישראל באוגוסט 2011 ומאז התגוררה במקומות שונים בארץ. הרכב נרשם על שמה של התובעת לאור מצוקת החניה בתל אביב (התובעת מתגוררת באזור הצפון הישן בעיר), על מנת לאפשר לאמה חניה קרובה לביתה, כאשר הגיעה לבקרה ולעזור בטיפול בבתה התינוקת.

מאחר שאין חולק שהרכב בו מדובר נרשם על שם התובעת, על התובעת הנטל לשכנע כי לבד מהרישום, הרכב לא היה בשימושה או בבעלותה. שאלה זו נגזרת, בין השאר, מהשאלה מי נשא בפועל בהוצאות השימוש ברכב – הוצאות דלק, ביטוח וטיפולים ברכב.

4. הראיות שהוצגו אינן תומכות בגרסת התובעת, הכל כפי שיפורט להלן.

5. על פי עדות אמה של התובעת, היא זו שנשאה בעלות הוצאות הדלק.
בהקשר זה ראוי לציין שאמה של התובעת מתגוררת בגליל ובשנת 2012 התגוררה בערבה (סעיף 2 לתצהירה).

העדות לפיה רק אמה של התובעת נשאה בהוצאות הדלק אינה מתיישבת עם נתוני החיובים בכרטיס האשראי שלה.

6. מתדפיס החיובים עולה שהוצאות הדלק של אמה של התובעת השתנו משמעותית מחודש לחודש (857 ₪ בחודש 11/11; כ - 2,000 ₪ בחודש 12/11; 570 ₪ בחודש 1/12; 935 ₪ בחודש מרץ 12'; למעלה מאלף ש"ח בחודש אפריל 12').

7. הוצאות דלק בסכומים נמוכים יחסית, במיוחד כאשר התובעת התגוררה בתל אביב ואמה בערבה או בגליל, מעוררות שאלה מי נשא בהוצאות הדלק (ר' עדות התובעת לפיה אמה הגיעה לתל אביב על מנת לעזור לה מדי שבוע או שבועיים – עמוד 4 לפרוטוקול, שורות 8-9). שאלות אלה, שלא נמצאה להן תשובה בעדויות או בראיות החפציות, מתעוררות ביתר שאת ביחס לחודש ספטמבר 11' בו אמה של התובעת הוציאה רק 137 ₪ לרכישת דלק וכן ביחס לחודש פברואר 12' שבו הוצאות האם בגין רכישת דלק עמדו על 113 ₪ .

8. התובעת נשאלה בעניין והפנתה את השאלה לאמה בטענה שהרכב לא היה אצלה (עמוד 4 לפרוטוקול, שורה 25 עד עמוד 5, שורה 5). גם אמה של התובעת נשאלה בנושא ותשובתה לפיה שילמה דלק במזומן אינה מהימנה (עמוד 6 לפרוטוקול, שורות 15-18). זאת הן מאחר שתשובתה הראשונית לשאלה כיצד שילמה על הוצאות הדלק היתה בכרטיס אשראי (עמוד 6, שורות 2-3) והן מאחר שעל פי עדותה, גם כאשר השאירה את הרכב לתובעת, השתדלה להשאיר לה מיכל דלק מלא (עמוד 6 שורות 18-19). כלומר, שעל פי עדותה, רק היא שילמה את הוצאות הדלק, וכאמור – הנתונים העולים מדוחות חברת האשראי אינם מתיישבים עם הסבר זה.

9. מעבר לכך יש לציין כי מחיובי כרטיס האשראי של התובעת עולה, שבניגוד לעדותה, מעת לעת היא נשאה בהוצאות הדלק של הרכב (350 ש"ח בחודש 12/11, 313 ₪ בחודש 6/12).

10. בנוסף, מחיובי כרטיס האשראי של התובעת עולה שבניגוד לעדות התובעת בתצהירה, לפיה היא לא נשאה בהוצאות הרכב כלל, התובעת שילמה 500 ש"ח בחודש 10/11 לעיריית תל אביב יפו בגין חניה וסכום נוסף של 250 ₪ בגין אותו חיוב (גם הוא לעירייה). אף אלה הוצאות המעידות על שימוש ברכב.

11. זאת ועוד - התובעת ואמה העידו שהאם נשאה בהוצאות בגין טפולים ברכב.

החשבוניות שהוצגו לאחר ישיבת ההוכחות הן מפברואר 2012 (טיפול שנעשה בבאר שבע) ומחודש נובמבר 2012 (טיפול שבוצע בכרמיאל). בהתחשב בעובדה שהרכב שנרכש הוא רכב משומש, העובדה שלא הוצגו חשבוניות לתקופה מוקדמת יותר, כלומר ממועד רכישת הרכב באוגוסט 2011 ואף לא ניתן לכך הסבר בעדויות, פועלת לחובת התובעת.

12. לאור כל האמור לעיל, נוכח סימני השאלה המתעוררים ביחס לנושא התשלום בגין הוצאות הדלק והטיפולים ברכב סמוך לרכישתו וכן העובדה שהתובעת שילמה סכומים לא מבוטלים לעיריית תל אביב בגין חניה ואף נשאה בהוצאות הדלק עבור הרכב שעל שמה, נדחית טענת התובעת לפיה לא עשתה כל שימוש ברכב שנרשם על שמה ועל שם אמה או שלא נשאה בהוצאות אחזקתו. מסיבה זו התביעה נדחית.

13. כמקובל בהליכים מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון