נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

1. ערעור לפי סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, על החלטת ועדה לעררים – אי כושר, מיום 29.9.13, אשר קבעה כי המערער לא איבד 50% מכושרו להשתכר (להלן ובהתאמה – החוק, הוועדה).

2. הוועדה התכנסה בעקבות פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה מיום 4.8.13 (עב"ל 21240-04-13, להלן – פסק הדין).

פסק הדין הורה לוועדה את הדברים הבאים (ההדגשות במקור – ד.ו.):

"נקודת המוצא לקביעת דרגת אי כושר צריכה להיות כי ליקוייו הרפואיים של המערער, כפי שנקבעו ע"י הועדה הרפואית לעררים, מבטאים דרגה אובייקטיבית של אי כושר לעבוד. בכלל נכויותיו של המערער "נשמת בינונית לאחר מאמץ, טנטון עם רעש תמידי באוזניים, פיסטולה עם הפרשה והפרעות, קטיעת גליל בשתי אצבעות ביד שמאל, נזק במיניסקוס ועוד.
מצבור נכויות אלה לאדם עם 11 שנות לימוד, אשר עבד כל חייו בעבודה פיזית כרתך, מגבילות אותו, על פני הדברים, ביכולתו לחזור לעבודתו הקודמת, ופוגעות לכאורה בכושרו לעבוד. מש"אין דומה כושר עבודה של מי שמסוגל לעבוד עבודה עיונית משרדית לכושר העבודה של הסובל מאותם ליקיים שאינו מסוגל על פי השכלתו וכושרו האינטלקטואלי לעבודה שכזאת" (עב"ל 327/03 מוהרה - המוסד לביטוח לאומי (15/4/04)). במצב הדברים האמור, לא ברור, מהחלטת הועדה, כיצד הועדה מתרגמת את אחוזי הנכות הפונקציונאליים לקביעה לפיה המערער לא איבד 50% מכושרו להשתכר. אשר על כן, אנו פוסקים כי עניינו של המערער יוחזר לועדה על מנת שתבחן מחדש דרגת אי כושרו, נוכח המפורט לעיל".

3. להלן תמצית טענות התובע:
א. הוועדה לא יישמה מהותית את הוראות פסק הדין. כך, למשל, הוועדה לא התייחסה לאחוזי הנכות הפונקציונליים ולהצטברותם ולא נימקה את הקביעה שמערער לא איבד 50% מכושרו להשתכר. הוועדה גם לא התייחסה לנכויות הספציפיות ולא להשפעת מצבור הנכויות או ליכולתו האובייקטיבית של המערער למציאת עבודה בהתאם לגילו.

בדומה, הוועדה לא התייחסה ליכולתו של המערער לעבוד בישיבה, לאור הפיסטולה. גם אין התייחסות ליתר הנכויות, שמקשות עליו לעבוד עם קהל או בעבודה טלפונית ובעבודה הדורשת ריכוז (טנטון).

ב. אין משמעות להנחת הוועדה שהמערער מסוגל לנהל מסגרייה, שכן בענף זה המנהלים מבצעים גם את עבודת הפועלים ובכל מקרה מדובר בעבודת כפיים. גם אין משמעות להנחה (שכלל לא נבחנה ולא ברור על סמך הונחה) כי המערער מסוגל לבצע מו"מ עם לקוחות.

ג. לא היה מקום שהוועדה תפנה לקביעות המומחים שבדקו את המערער, באשר יש לה שיקול דעת עצמאי ועליה להפעילו. בנוסף, עליה לשקול את הדברים על סמך התמונה בכללותה ולא על סמך קביעה רפואית של רופא זה או אחר אשר רואה רק את התמונה החלקית והצרה.

ד. כיוון שהוועדה לא קיימה את הוראות פסק הדין, יש להורות על החזרת עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש, אשר בפניה לא יעמדו הפרוטוקולים של הוועדות הקודמות.

4. להלן תמצית טיעוני המשיב:
א. לא נפל פגם בהחלטת הוועדה, שכן הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין במלואן.

ב. הוועדה היתה מודעת לנכויותיו ומגבלותיו של המערער וציינה אותן בפרוטוקול. הוועדה היתה מודעת לכך שהמערער אינו יכול לחזור לעבודתו כמסגר, אולם בהתחשב בכל הליקויים ובהסתייגויות הנדרשות, הוועדה סברה שהמערער מסוגל לשוב לעבודה מלאה בעבודות מסויימות בהן היא נקבה.

ג. תפקידה של הוועדה הוא לבחון את כושר ההשתכרות הפוטנציאלי של המערער ולא את כושר השתכרותו בפועל. על כן, משהוועדה מפרטת שהמערער אינו יכול להמשיך לעבוד כרתך, אך לאור ניסיונו יכול לנהל עסק בתחום המסגרות, לנהל מו"מ עם לקוחות, לעסוק בהזמנות ואף לעבוד כתצפיתן, די באלה כדי ללמד שלא נפל פגם בהחלטת הועדה.

ד. אין להחליף את הרכב הועדה, כיוון שאין כל חשש שהוועדה נעולה בעמדתה.

5. לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה, בפסק הדין ושקלתי את טיעוני הצדדים, אני סבורה שיש לקבל את הערעור. להלן יפורטו הנימוקים למסקנה זו.

6. על פי ההלכה הפסוקה, משמוחזר עניינו של מבוטח על ידי בית הדין לוועדה בפסק דין עם הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בו ואל לה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא/01-29 פרנקל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד 160 (1992); עב"ל (ארצי) 114/07 עורקבי - המוסד לביטוח לאומי, 8.1.2008; בר"ע (ארצי) 59175-11-10 מברוכה – המוסד לביטוח לאומי, 22.12.10).

אם מילאה הוועדה כראוי אחר הוראות פסק הדין, אין לומר כי נפלה טעות שבחוק המחייבת התערבות בית הדין בהחלטתה.

7. עוד נפסק כי על ועדה לעררים, שהיא גוף מעין שיפוטי, מוטלת חובת הנמקה, שמטרתה לאפשר ביקורת שיפוטית של בית הדין על החלטותיה ((דב"ע נד/ 154 -0 לבל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כז 474 (1994); דב"ע 1318/01 עטיה - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע טו 60 (1983)). ההנמקה הנדרשת מוועדה רפואית היא כזו שממנה ילמד לא רק רופא אחר הלך המחשבה שהביא להחלטה, אלא שגם בית הדין יוכל לעשות זאת ולעמוד על כך אם הוועדה נתנה פירוש נכון לחוק (דב"ע מג/1356 -01 לביא - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יז 130 (1985); דב"ע לה/ 01-29 שריקי – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז 206 (1975)).

8. בפסק הדין הורה בית הדין הארצי לוועדה לבחון מחדש את דרגת אי כושרו של המערער נוכח הלכת מוהרה ונתוניו האישיים של המערער, לרבות הנכויות הרפואיות שנקבעו לו. בית הדין אף ציין מפורשות ש"לא ברור, מהחלטת הוועדה, כיצד הוועדה מתרגמת את אחוזי הנכות הפונקציונאליים לקביעה לפיה המערער לא איבד 50% מכושרו להשתכר". היינו, היה על הוועדה לבחון את דרגת אי הכושר לאור העובדה לפיה, על פניו, מצבור הנכויות של המערער, אשר עבד כל חייו בעבודה פיזית כרתך וכן השכלתו בת 11 השנים, מגבילות אותו לחזור לעבודתו הקודמת ופוגעות לכאורה בכושרו לעבוד.

כאמור, בפסק הדין נכתב במפורש שמסקנת הוועדה אינה בהירה. היינו, היה על הוועדה לנמק את החלטתה ביתר שאת ולהבהיר את הפער בין הנכות הרפואית ובין מסקנתה כי המערער לא איבד 50% מכושרו להשתכר, בשים לב לכלל נתוניו האישיים.

9. מקריאת פרוטוקול הוועדה ברורה עמדתה, אך לא ברורה ההנמקה לעמדה זו:

"...הועדה בדיעה חד משמעית שבמצבו הרפואי כיום, הוא אינו כשיר לעבוד כמסגר/רתך. עם זאת, הנ"ל נבדק ע"י מומחים מקצועיים שונים של המוסד לביטוח לאומי, הן בתחום הכירורגי, הן בתחום האורטופדי ואף אחד מהמומחים לא קבע שהנ"ל אינו כשיר לעבוד. המומחים השונים קבעו שהוא מוגבל בעבודה ברעש סביבתי מזיק, מוגבל בהליכה ממושכת. גם הרופא התעסוקתי שבדק אותו בקופ"ח מכבי קבע שהוא אינו כשיר לעבודת מסגרות ולכל עבודה פיזית (ד"ר שלמה משה 11/10/10) אולם לא נקבע שהנ"ל אינו כשיר לעבוד בכל עיסוק/עבודה שהיא. הועדה שבה ובחנה את סוגיית כושרו לעבוד בראי הפסיקה, במיוחד ברוח הלכת מוהרה ולדעת הועדה הנ"ל כשיר לעבוד תחת המגבלות המצויינות לעיל בעיסוקים/עבודות כגון: יכול לנהל בית עסק בתחום המסגרות, בניסיונו – מו"מ עם לקוחות, הזמנות, פיקוח על העבודה, ניהול עובדים וכדומה, תצפיתן בחדר בקרה, חניונאי וכדומה. כל זאת במשרה מלאה. כל העיסוקים לעיל אין בהם כדי להחמיר את מצבו הרפואי והוא כשיר לחלוטין לבצען במשרה מלאה. אי לכך הועדה דוחה את הערעור."

כך למשל, הוועדה קבעה שהמערער מסוגל לבצע עבודות בישיבה, אך לא הבהירה כיצד קביעה זו מתיישבת עם הנכות שנקבעה לו (פיסורה).

בנוסף, אין בהחלטת הוועדה כל התייחסות להשכלתו של המערער (11 שנות לימוד).

10. זאת ועוד, הוועדה ביססה את מסקנתה על חוות דעת של מומחים רפואיים שונים שונים מטעם המשיב אשר בדקו את המערער. איני סבורה שניתן להסתמך על קביעות אלה לצורך אי הכושר, במיוחד כאשר היה על הוועדה לאמוד ולהעריך את אי הכושר על יסוד מכלול הנכויות ולא על פי נכותו בכל תחום רפואי בנפרד.

11. למעשה, אותו הנימוק שהביא את בית הדין הארצי להחזיר את עניינו של הערער בפני הוועדה, נותר על כנו. גם לאחר הדיון האחרון, לא ברור מדוע הוועדה הגיעה למסקנה שהמערער כשיר לבצע עבודות שהציעה, אשר לכאורה אינן מתיישבות עם נכותו ועם נתוניו האישיים הנוספים.

12. לאור כל האמור לעיל, איני סבורה כי הוועדה פעלה על פי הנחיות פסק הדין.

13. נוכח מסקנה זו, מתעוררת השאלה אם יש להחזיר את עניינו של המערער לדיון שלישי בפני הועדה או שזהו המקרה שבו יש להורות על דיון בפני ועדה בהרכב חדש.

14. בהתאם לדין, דרך המלך היא להשיב את עניינו של המבוטח לוועדה בהרכבה הקודם, למעט במקרים בהם קיים חשש כי הוועדה התבצרה בעמדתה או במקרים בהם קיים חשש ממשי לכך שחברי הוועדה "נעולים" בדעתם (עב"ל (ארצי) 231/09 ד"ר קופפרברג – המוסד לביטוח לאומי, 21.10.2009; עב"ל (ארצי) 493/08 המוסד לביטוח לאומי – הררי, 28.4.2009; עב"ל (ארצי) 282/99 אבן חן – המוסד לביטוח לאומי, 3.9.2001).

15. עניינו של המערער כבר נדון פעמיים בפני הוועדה, כאשר בשתי הפעמים הוועדה לא השכילה להבהיר את מסקנתה באופן שיהא ברור לקורא ההדיוט. בנסיבות אלה, ספק בעיני אם דיון שלישי בפני אותה ועדה יביא לשינוי החלטתה וקיים חשש שהוועדה תהיה נעולה בדעתה ותהפוך לוועדה מתגוננת (השוו: עב"ל (ארצי) 493/08 המוסד לביטוח לאומי – הררי, 28.4.09).

בנסיבות אלה אני סבורה שיש להיעתר גם לחלק זה של הערעור ולהורות על הרכב חדש.

16. סוף דבר – הערעור מתקבל.

עניינו של המערער יוחזר לדיון בפני ועדה לעררים – אי כושר בהרכב חדש.

בפני הוועדה בהרכב החדש לא יונחו הפרוטוקולים של הוועדה נשוא הליך זה

המערער וב"כ יוזמנו לוועדה ויוכלו לטעון בפניה.

הוועדה תנמק את החלטתה.

17. המשיב ישא בהוצאות המערער בסך 500 ₪ ובשכ"ט עו"ד, לרבות מע"מ כחוק, בסך 2,500 ₪, אשר אם לא ישולמו תוך 30 ימים, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

18. על פסק הדין ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים מקבלתו.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון