תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

1. זהו ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) - להלן: "הועדה" אשר התכנסה בשני מועדים: 21/7/13 ו - 10/11/13 ואשר קבעה כי לא חלה החמרה במצבה של המערערת, כתוצאה מתאונת עבודה שארעה לה ביום 11/7/83.

2. בהתאם להסכמת הצדדים ניתן בזאת פסק הדין על סמך כתבי טענותיהם (נימוקי ערעור אשר הוגשו ביום 16/3/14 ; כתב תשובה מטעם המשיב, אשר הוגש ביום 8/4/14 ולאחר שהמערערת הודיעה, ביום 23/4/14, שאין לה להוסיף על שטענה בנימוקי ערעורה) והמסמכים שצורפו להם.

3. רקע

מדובר במערערת, ילידת 1958, מטפלת במעון בוגרים, אשר נפגעה בגבה, בתאריך 11/7/83, עת ארעה לה תאונה אשר הוכרה על ידי המשיב כתאונת עבודה.

הועדה התכנסה בעקבות פסק דין שניתן, ביום 4/2/13, במסגרת תיק בל. 19262-09-12 (אשר קיבל, באופן חלקי, את הערעור שהגישה המערערת) ובעקבות פסק דין, שניתן ביום 22/5/13, במסגרת תיק בר"ע 22213-02-13 (להלן:"פסקי הדין").

4. בהתאם לפסקי הדין, נדרשה הועדה לפעול כדלקמן:
א. תערוך למערערת בדיקה קלינית חוזרת , הן אורטופדית והן נוירולוגית, לענין הגב התחתון.
ב. תזהיר את המערערת, ככל שיתעורר חשש לחוסר שיתוף פעולה ותשמע את תגובת המערערת בטרם תסיק מסקנותיה.
ג. תתייחס, באופן מפורט ומנומק לחוות דעתו של ד"ר קרת מיום 13/2/12.
ד. תבחן קביעת דרגת נכות נוירולוגית ותשקול עמדתה, בשנית, לעניין גובה הנכות האורטופדית.
ה. פרוטוקול הועדה הרפואית מיום 19/2/12 יוצא מהתיק ולא יהיה לפני הועדה.
ו. ליתן דעתה להלכה הפסוקה לפיה מקום שקיים ממצא נוירולוגי ואורטופדי, יש מקום לקביעת נכויות בשני תחומים אלו.
ז. תתייחס לפרוטוקולים של דיוני הועדה הרפואית הרפואית מדרג ראשון והועדה הרפואית לעררים (נכות כללית) ותבקש מהיועצת הנוירולוגית ד"ר אירנה בלוך את התייחסותה לחוות הדעת שניתנה על ידה ביום 11/5/10, במסגרת תיק הנכות הכללית של המערערת ותבהיר קביעתה בחוות הדעת מיום 6/10/11 לאור חוות דעת זו.
ח. תדון בצלקת הניתוחית של המערערת ובהפעלת תקנה 15.

5. להלן, בתמצית, טענות ב"כ המערער:
א. טעתה הועדה עת התחמקה מלדון במצבה של המערערת נכון למועד המקורי.
ב. טעתה הועדה עת לא התייחסה, בעצמה, לקביעותיה של ד"ר בלוך ולפרוטוקולים של וועדות רפואיות מתחום הנכות הכללית, שם נבדקה המערערת הן על ידי אורטופד והן על ידי נוירולוג.
ג. הועדה לא קיימה את הוראות פסקי הדין, עת לא נימקה כדבעי, את התייחסותה לחוות דעתו של ד"ר קרת.
ד. הועדה חשפה עצמה להשפעה קודמת עת היה מונח לפניה פרוטוקול וועדה מיום 19/2/12 אשר פסלה עצמה מלדון בעניינה של המערערת.
ה. טעתה הועדה עת לא התייחסה למכתב שנשלח אליה, מטעם המערערת, ביום 18/7/13 ואשר בו היתה התייחסות מפורטת להלכה הפסיקה בענין מקרים בהם קיים הן ממצא אורטופדי והן ממצא נוירולוגי.
ו. הועדה טענה במרומז לקיומו של מצב קודם אך לא נימקה קביעתה ואף לא ערכה חשבון עו"ש כנדרש.
ז. הועדה, שהיתה נעולה על עמדתה, המשיכה להתייחס אל המערערת כמי שאינה משתפת פעולה למרות שבוועדות בענין נכות כללית, מעולם לא נטען כנגד המערערת דבר שכזה.
ח. הועדה לא קיימה את פסקי הדין, עת לא הזהירה את המערערת, באופן אמיתי וכפי שנדרשה, בענין החשד לחוסר שיתוף פעולה ועת לא נתנה למערערת הזדמנות ליתן התייחסותה לחשד זה.
ט. הועדה לא קיימה את פסקי הדין גם בכך שלמרות שהתייחסה לצלקת הניתוחית לא נימקה מדוע לא מצאה לנכון, לאור ממצאיה, לקבוע למערערת נכות לפי פריט ליקוי 75, הדן בצלקות.
י. הועדה לא קיימה את פסקי הדין גם בכך שלא דנה באפשרות להפעיל את תקנה 15.
יא. יש להחזיר את עניינה של המערערת לועדה רפואית לעררים בהרכב חדש, שכן הועדה הנוכחית נעולה על עמדתה.
יב. יש להנחות את הועדה, בהרכבה החדש, לקיים את פסקי הדין וכן לקבוע את נכותה של המערערת, בתחומים שונים, במועד שהיה מקום לקבוע את הנכות מלכתחילה, קרי - נכון למועד הדיון המקורי בערר.

6. להלן, בתמצית, טענות ב"כ המשיב:
א. בעקבות פסקי הדין, התכנסה הועדה ביום 21/7/13, שמעה את תלונות המערערת ואת טענות בא כוחה וכן ערכה למערערת בדיקה קלינית מקיפה, תוך התייחסות גם לצלקת הניתוחית.
ב. לאחר שבדקה את הצלקת הניתוחית, הגיעה הועדה למסקנה שמדובר בצלקות ניתוחיות שהגלידו היטב ובהתאם קבעה למערערת 0% לפי סעיף 75(1)א.
ג. הועדה ערכה למערערת בדיקה אורטופדית תוך שהיא מציינת כי הראשונה לא נותנת לנגוע בגבה מפאת רגישות ניכרת מעל הצלקת ולרוחב גב תחתון. הועדה גם ציינה כי המערערת מפגינה הגבלה קשה מאוד בתנועות ע"ש מותני וכן ציינה כי הוסבר למערערת, במהלך בדיקתה, שההגבלה בתנועותיה מוגזמת ואינה מתאימה לבעייתה ולצילומיה.
ד. הועדה לא ערכה למערערת בדיקה נוירולוגית מקיפה משום שבהתאם לפסקי הדין נדרשה התייחסותה של ד"ר בלוך לענין זה.
ה. הועדה ביקשה מד"ר בלוך הבהרות, בהתאם לדרישות פסק הדין וכן קבעה כי הדיון יסוכם לאחר שתפעל ד"ר בלוך כפי שהתבקשה.
ו. ד"ר בלוך, נתנה הבהרות, ביום 9/9/13, כנדרש תוך שהיא מציינת כי בבדיקה בענין הנכות הכללית, שהתקיימה כשנה לפני הבדיקה בענין הנכות מעבודה, ניתן היה למצוא במערערת נכות לפי הגבלה בתנועות או לפי חוסר נוירולוגי, מה שלא ניתן היה לקבוע בבדיקה המאוחרת, במהלכה לא שיתפה המערערת פעולה, אך ניתן היה לקבוע נכותה, שתאמה את מצב, אותה עת וזאת על סמך התרשמות מהליכתה המהירה והתקינה.
ז. בישיבתה מיום 10/11/13, התייחסה הועדה להבהרתה של ד"ר בלוך וסיכמה שלדעתה מדובר בהגבלה קלה בלבד, בתנועות גב תחתון וכי ההגבלה המופגנת אינה אובייקטיבית אלא סובייקטיבית.
הועדה גם ציינה כי מאז ארעה התאונה, חלפו 30 שנה, אשר במהלכם נוצרה שחיקה טבעית של המרווחים הדיסקאליים והשיוויוניים למיניהם לאורך כל עמוד השדרה וכן ציינה כי ממצאיה שונים ממצאיו של ד"ר קרת ולכן אין מקום לאמץ קביעתו, כאשר נימוק זה הינו נימוק מספק, בהתאם לפסיקה ובניגוד לטענת המערערת.
ח. הועדה התייחסה, בצורה מספקת, לפרוטוקולים של הועדות הרפואיות (נכות כללית).
ט. טענת המערערת כאילו הדיון בעניינה של המערערת צריך היה להתייחס למצבה, נכון למועד הדיון המקורי ולא למצבה היום, מרוקן מתוכן את הוראות פסקי הדין.
י. פרוטוקול הועדה מיום 19/2/12, לא הונח לפני הועדה וזאת בהתאם להוראות פסקי הדין ובניגוד לטענת המערערת.
יא. המערערת כן הוזהרה, במהלך בדיקתה, שעליה לשתף פעולה.
יב. משהחליטה הועדה, לאחר שעיינה בהבהרתה של ד"ר בלוך, שאין מקום לקבוע למערערת נכות נוירולוגית, ממילא לא היתה צריכה לקבוע נכות נוירולוגית לצד הנכות האורטופדית.
יג. לא היה מקום לדון בהפעלת תקנה 15 משנקבע שאין החמרת מצב.
יד. פסקי הדין קויימו כנדרש וגם אם ימצא ביה"ד שנפלו פגמים כאלו או אחרים, אין מקום להורות על החזרת עניינה של המערערת לועדה בהרכב חדש, אך אם יחליט ביה"ד שיש להחזיר לועדה בהרכב חדש הרי שלא יהיה מקום ליתן לועדה זו הנחיות והיא תידרש לדון בערר המקורי.

7. דיון והכרעה

א. על פי ההלכה הפסוקה, משמוחזר עניינו של מערער לועדה על פי הוראות פסק דין, עליה לפעול על פי ההנחיות שניתנו לה באותו פסק הדין, כאשר, ביקורתו השיפוטית של בית הדין לעבודה על החלטת הועדה, במקרה כזה, מוגבלת לבחינת השאלה - האם מילאה הועדה אחר מצוות פסק הדין (דב"ע נא/01-29 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד 160).
לפיכך, יש לבדוק - האם קיימה הועדה אחר הוראות פסקי הדין?

ב. "תערוך למערערת בדיקה קלינית חוזרת , הן אורטופדית והן נוירולוגית, לענין הגב התחתון".

מעיון בפרוטוקול הועדה, בישיבתה מיום 21/7/13, עולה כי היא ערכה למערערת בדיקה אורטופדית:"בבדיקה אורטופדית רגישות "ניכרת" מעל הצלקת ולרוחב גב תחתון. לא נותנת לנגוע בגב. בבדיקתה מסבירה הגבלה קשה מאוד בתנועות עמ"ש מותני..התובעת התיישבה במיטה בכיפוף של 90 מעלות, באזור האגן בישור, גבה זקוף ושתי רגליה פשוטות קדימה על המיטה, דבר המראה כי ההגבלות המפוגנות הינן מוגזמות.."
בכל הקשור לבדיקה נוירולוגית (אותה נדרשה הועדה לבצע, בהתאם לפסיק דין), ציינה הועדה בעצמה :"לא בוצעה בדיקה נוירולוגית מקיפה מכיוון שפסה"ד ביקש התייחסותה של ד"ר בלוך לענין".

כבר בנקודה זו יצויין כי, מעיון בפרוטוקול הנ"ל וכן מעיון בפרוטוקול הועדה מיום 10/11/13, לא עולה כי הועדה קיימה בדיקה נוירולוגית שטחית או אחרת (להבדיל מ"מקיפה") ומכאן שלא ניתן לראות בדרך פעולתה, זו, של הועדה כמתיישבת עם ההוראה החד משמעית שנכללה בפסקי הדין - "..על מנת שתערוך למערערת בדיקה קלינית חוזרת הן אורטופדית והן נוירולוגית לגב התחתון" (ההדגשה אינה במקור. א.י).

ג. תזהיר את המערערת, ככל שיתעורר חשש לחוסר שיתוף פעולה ותשמע את תגובת המערערת בטרם תסיק מסקנותיה.

מעיון בפרוטוקול הועדה, בישיבתה מיום 21/7/13, עולה, בבירור, כי הועדה סברה שהמערערת מגזימה ברגישות אותה היא מפגינה:"..רגישות "ניכרת" (המרכאות במקור. א.י.)..לא נותנת לנגוע בגב..הוסבר לה במהלך הבדיקה כי ההגבלה בתנועות הינה מוגזמת ואינה מתאימה לבעייתה וצילומיה..ושתי רגליה פשוטות..דבר המראה כי ההגבלות המופגנות היו מוגזמות".

מעיון בשאר חלקי הפרוטוקול וכן בפרוטוקול מיום 10/11/13, לא עולה, כי הועדה שמעה את תגובת המערערת, לטענה שהופנתה כנגדה, בין בגלוי ובין במרומז, בדבר חוסר שיתוף פעולה או הגזמה, בטרם גיבשה מסקנתה.
בנסיבות אלו, קרי משלא התאפשר למערערת להפריך את החשדות באשר להגזמה או חוסר שיתוף הפעולה והואיל ומדובר בנושא בעל חשיבות מכרעת, כאשר לזאת יש להוסיף כי, טענת המערערת, כפי שנטענה במסגרת נימוקיה, לפיה, חשדות דומות לא נרמזו או טענו כנגדה, במסגרת בדיקותיה על ידי הועדה הרפואיות, שבדקו אותה, במסלול הנכות הכללית, לא נסתרה.
התנהלות הועדה בנושא זה והעובדה שלא קיימה כנדרש את ההוראה הנ"ל, מחזקת את החשש, שהעלתה המערערת, לפיה מדובר בועדה, שגיבשה מסקנתה, באופן שעולה כדי "נעילות בעמדתה".

ד. די בכך שהועדה לא קיימה אחר שתי ההוראות הנ"ל, כדי להוביל למסקנה שיש לקבל את הערעור, שכן גם אם קיימה אחר שאר הוראות פסקי הדין (כפי שנראה שאכן עשתה), אין בכך כדי לרפא את הפגם שבאי קיום שתי ההוראות הנ"ל כאשר העובדה שלא אפשרה למערערת להשמיע התייחסותה לחשדות כנגדה הינה מכרעת וקריטית ובעיקר בגינה, הריני קובעת כי אין מקום לילך בדרך המלך ולהחזיר את עניינה של המערערת לאותה וועדה.

8. לנוכח כל האמור לעיל הריני מורה על החזרת עניינה של המערערת לועדה רפואית לעררים, בהרכב חדש, אשר תדון מחדש בעניינה ובערר שבעקבותיו התכנסה הועדה, בעקבותיה הוגש הערעור בתיק בל. 19262-09-12.
המערערת תוזמן באמצעות בא כוחה.

9. לפני הועדה, בהרכבה החדש, לא יונחו הפרוטוקולים של הועדות הרפואיות הקודמות, לרבות הפרוטוקול מחודש 2/2012, כן לא יהיו חוות הדעת/הבהרות של ד"ר בלוך אשר עמדו בבסיס החלטות הועדות מתחום נפגעי עבודה.
כן לא יונחו, לפני הועדה, פסקי הדין שניתנו בתיק בל. 19262-09-12, בבר"ע 22213-02-13 ובתיק זה.

10. למען הסר ספק יובהר כי חרף בקשת המערערת וכמקובל במקרים בהם מוחזר עניינו של מבוטח לועדה בהרכב חדש (וכפי שטען, בצדק, ב"כ המשיב) לא מצאתי שיש מקום ליתן לועדה הוראות, מעבר להוראה הכללית, כפי שנוסחה בסעיף 8 דלעיל.

11. משקיבלתי את הערעור, הריני מחייבת את המשיב לשלם למערערת סכום של 2,250 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
הסכום הנ"ל ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק, מהיום, אם לא ישולם בתוך 30 יום. אין צו להוצאות.

12. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מקבלת פסה"ד.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון