האם אפשר לתקן "חישוב של רכיב תביעה" בבין הדין לעבודה ?

האם אפשר לתקן "חישוב של רכיב תביעה" בבין הדין לעבודה ?

15. כתב התביעה המקורי בתיק עסק כאמור בזכויות הסוציאליות להן טען התובע בגין תקופת עבודתו: פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, פדיון חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים ופיצוי בגין העדר הפרשות לקרן פנסיה. בנוסף, טען כאמור התובע בתביעתו כי יש להרים את מסך ההתאגדות בין הנתבעים חייב את נתבע 2 בחובותיה של נתבעת 1.

16. ביום 13.4.14 הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה במסגרתה ביקש לתקן את חישוב רכיב פדיון החופשה, להוסיף רכיב תביעה שעניינו פיצוי בגין לשון הרע, וכן הוספת פירוט עובדתי הנוגע לעילת הרמת המסך. את הצורך בתיקון התביעה הסביר התובע בכך שהתגלו לו עובדות חדשות אשר לא היו ידועות לו בשלב מוקדם יותר, וכי תיקון התביעה עוסק ברובו בנסיבות אשר כבר פורטו בכתב התביעה המקורי.

17. ביום 30.4.14 הגישו הנתבעים את תגובתם, במסגרתה נטען רק כי עילת התביעה של לשון הרע אינה בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה. בדיון המוקדם אשר התקיים כאמור ביום 1.5.14, חזר וטען ב"כ הנתבעים כי אין בסמכותו של בית הדין לדון בתביעת לשון הרע, וכי תיקון רכיב החופשה מיותר כיוון שכתב התביעה המקורי חישב את הסכום המקסימלי אותו ניתן היה לתבוע בגין רכיב זה.

דיון והכרעה

18. תקנה 41 לתקנות בית הדין קובעת כי בידי בית הדין שיקול דעת רחב לעניין תיקון כתבי טענות כך שבית הדין רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין או להורות לו לתקן את כתבי טענותיו.

19. בתי הדין לעבודה אימצו כידוע את הגישה הליברלית בכל הקשור לתיקון כתבי טענות והם מאפשרים זאת (ואף יורו על כך מיוזמתם) כל אימת שנראה כי התיקון יתרום להעמדת מכלול המחלוקות הרלבנטיות בפני בית הדין, ובכך יתרום לבירור האמת באופן ממצה ויעיל. עוד נקבע, כי בית הדין יאפשר תיקון תביעה מקום בו התיקון לא יגרום לצד השני נזקים שאינם ניתנים לתיקון על דרך פסיקת פיצוי כספי.

20. בענייננו, התיקון המבוקש נוגע לחלק ממרכיבי התביעה המקורית, כאשר הוא מתייחס למכלול טענות אשר נוגעות למחלוקת הבסיסית שבין הצדדים ביחס להרמת המסך בין נתבעת 1 לבין נתבע 2, והרכבת הטיעון בהקשר זה בכתב התביעה המתוקן תורמת לבירור יעיל של מחלוקת זו. כמו כן, תיקון חישוב רכיב החופשה אף הוא נוגע לגדר המחלוקת בין הצדדים ביחס לזכויות הסוציאליות להן זכאי התובע, ולכן אין תיקון זה חורג ממסגרת הדיון.

21. בכל הנוגע להוספת רכיב הפיצוי בגין לשון הרע, הרי שלפי סעיף 24(1ד) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, מוסמך בית הדין לדון "בתובענה של עובד או נציג ארגון עובדים נגד מעביד או נושא משרה אצלו, או של מעביד או נושא משרה אצלו נגד עובד או נציג ארגון עובדים, בקשר ליחסי עבודה, שעילתה עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. לעניין זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, ממונה על העובד ופקיד האחראי מטעם התאגיד על תחום זכויות עובדים". מכאן, שטענתו של ב"כ הנתבעים לעניין הוספת רכיב זה אינה נכונה. זאת ועוד, מעבר לשאלת הסמכות, הוספת עילת התביעה החדשה קשורה לנסיבות סיום עבודתו של התובע אשר פורטו בהרחבה בכתב התביעה המקורי, ולכן אין בהוספת רכיב זה כדי לחרוג באופן בלתי סביר ממסגרת הסכסוך בין הצדדים, ויש לאפשר לתובע להביא את מלוא טענותיו כלפי הנתבעים בשלב זה.

22. יצוין, כי הבקשה לתיקון כתב התביעה הוגשה בשלב מוקדם יחסית, שכן אומנם התקיים דיון מוקדם בתיק טרם הוגשה הבקשה, אולם הנתבעים הגיעו לדיון ללא ייצוג וביקשו שלא לקיים דיון לגופו של עניין ולדחות את הדיון למועד מאוחר יותר, ובית הדין נעתר לבקשה. הבקשה לתיקון כתב התביעה הוגשה לפיכך בטרם התקיים דיון מוקדם ענייני בתיק, ובכל מקרה בטרם הוכנו תצהירי הצדדים ובטרם התקיים דיון ההוכחות.

23. לפיכך, אני סבורה כי אין בתיקון כתב התביעה כדי להעניק לתובע יתרון דיוני כלשהו ואין בו כדי להביא להתארכות ההליכים באופן בלתי סביר. לפיכך, הבקשה מתקבלת, וכתב התביעה המתוקן יבוא במקום כתב התביעה המקורי.

24. מזכירות בית הדין תשנה את סיווג התיק וזאת לאור השינוי ברכיבי התביעה, ותעביר את המשך הטיפול בהליכים למותב אשר יידון בתיק. הנתבעים רשאים להגיש כתב הגנה מתוקן תוך 30 ימים ממועד החלטה זו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרכב בית הדין לעבודה

 2. דיני עבודה משתתף חופשי

 3. כימות תביעה בדיני עבודה

 4. המבחן המעורב דיני עבודה

 5. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 6. מותב קטוע בבית הדין לעבודה

 7. מקום שיפוט בית הדין לעבודה

 8. תיקון 43 לחוק בית הדין לעבודה

 9. הגשה בפקס לבית הדין לעבודה

 10. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 11. מחיקת תביעה בבית הדין לעבודה

 12. שיקולי המדיניות של בית הדין לעבודה

 13. צירוף נתבעים בית הדין לעבודה

 14. דיני עבודה בעיר אילת

 15. סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה

 16. סעיף 24(א) לחוק בית הדין לעבודה

 17. בקשה להפרדת דיון בבית הדין לעבודה

 18. הבעת עמדה של דיין בבית דין לעבודה

 19. תביעה חסרת סיכוי בבית הדין לעבודה

 20. בקשת שחרור מייצוג בבית הדין לעבודה

 21. תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 22. תביעה על סכום נמוך בבית הדין לעבודה

 23. תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 24. תביעה על סכום נמוך לבית הדין לעבודה

 25. דחייה מוחלטת של תביעה בבית דין לעבודה

 26. איחור בהגשת כתב הגנה בבית דין לעבודה

 27. בקשה לקבלת כרטיס DVR בבית הדין לעבודה

 28. מילה נגד מילה בתביעה בבית הדין לעבודה

 29. תביעה של מנהל חשבונות בבית דין לעבודה

 30. מכתב התראה דיני עבודה - חילופי מעבידים

 31. תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה - סדרי דין

 32. טענת מרמה והפרת אמונים בבית הדין לעבודה

 33. סעיפי חוק בכתב התביעה בבית הדין לעבודה

 34. הגשת טופס תביעה בבית הדין לעבודה ע''י עו''ד

 35. תביעה לפי סעיף 24(א) (2) לחוק בית הדין לעבודה

 36. התערבות בית הדין לעבודה בהחלטת נציב שירות המדינה

 37. תקנה 191 לתקנות סדר הדין האזרחי אומצה בבתי הדין לעבודה

 38. האם אפשר לתקן "חישוב של רכיב תביעה" בבין הדין לעבודה ?

 39. הפרת צו בית הדין לעבודה: אי ניהול מו"מ עם נציגות העובדים

 40. תקנה 125 - לבית הדין לעבודה סמכות להאריך מועדים שנקבעו בחיקוק

 41. בית הדין לעבודה רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים

 42. תקנה 467 סד"א חלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129(2) לתקנות בית הדין לעבודה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון