כמה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה בבית משותף ?

כמה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה בבית משותף ?

1.     בענין בנייני ט.ל.מ. עמדה שאלת יישום תקנות 2א' - 2ג' לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 במקרה של בית משותף, כאשר לא כל הדיירים חתמו כמצוות תקנה 2א'. וכך מציג בי בית המשפט העליון את הסוגיה:

"המחלוקת בין הצדדים היא, אם על-פי האמור בתקנות הנ"ל, תנאי מחייב הוא, שבכל מקרה יחתמו בעלי הדירות בבית המשותף (או נציגות הבית המשותף) על כל בקשה להיתר בנייה בבית המשותף, כאמור בתקנה 2א(4), ובלי חתימה כזו לא תדון הוועדה בבקשה; או שמא האמור בתקנה 2ב מסייג את האמור בתקנה 2א(4) במובן זה, שאם לא חתמו כל בעלי הדירות, יש לנקוט בפרוצדורה הקבועה בתקנות 2ב ו-2ג, ולאחר נקיטת ההליך לפי תקנות אלה תוכל הוועדה לדון ולהכריע בבקשה."

2.     וכך מכריע בית המשפט העליון:

הדברים שנקבעו שם יפים גם לענייננו: הפתרון בו בחר מחוקק המשנה הוא, שבלי לפגוע בכל זכות קניינית של בעלי דירות אחרים בבית המשותף ובזכויות העומדות להם ביחסיהם עם העותרת, על הוועדה לדון ולהכריע, אם על-פי שיקולים תכנוניים ראוי ליתן היתר בנייה לעותרת, ואם כן (ובלבד שנתקיימו הוראות תקנות 2ב ו-2ג) - עליה ליתן אותו לה, גם אם המשיבים לא חתמו על הבקשה והם מתנגדים למתן ההיתר. אלה האחרונים, לאחר קבלת העתק הבקשה להיתר, יוכלו להביע התנגדותם מנימוקים תכנוניים לפני הוועדה או להניע את גלגלי הערכאה המתאימה למניעת פגיעה בזכויותיהם.

3.     בית המשפט מכיל הלכה זו גם על בעלים במשותף שאינם חלק מבית משותף, ונצטט:

"לאמור לעיל יוסף עוד, שלצורך אחידות והרמוניה חקיקתית רצוי שלא יהיה שוני בין המקרה של בעלים משותפים בנכס שאינו בית משותף - שאז, כאמור בבג"צ 305/82, 313 הנ"ל, אין צורך בחתימת כל הבעלים המשותפים בנכס - לבין המקרה של בעלים משותפים בבית משותף. אין, לכאורה, כל היגיון והצדקה, שהדין יהיה שונה בשני המקרים."

4.     לא מן המותר לציין כי הלכת בנייני ט.ל.מ. צוטטה בהסכמה בפסיקות רבות של בתי המשפט המינהליים ושל ועדות הערר והיא, חד משמעית, ההלכה הנוהגת כיום.

5.     נסכם עד כה ונאמר, כאשר יש בעלי זכויות במשותף (בין ב"מושע" ובן במסגרת בית משותף) אין הכרח כי חתימות כולם יהיו על הבקשה להיתר, וניתן להסתפק בחתימות חלק מהם, כאשר לאלו שאינם חתמו יש זכות התנגדות תכנונית בלבד, אך לא קניינית.

6.     לענין זה נדגיש שוב, כי גם לאור בג"צ בנייני ט.ל.מ. לעיל, עדיין נדרש כי חלק מבעלי הזכויות יחתמו על הבקשה להיתר (קרי, לפחות חתימה אחת).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חתימה תחת אילוץ

 2. חתימה בתוקף הרשאה

 3. חתימה בתור מורשה

 4. חתימה על נייר עבודה

 5. חתימה על ההסכם ללא הרשאה

 6. חתימת עובד על העדר תביעות

 7. חתימה חסרה על תעודת משלוח

 8. הכחשת חתימה על תעודות משלוח

 9. חתימה על חוזה תוך "ניצול מצוקה"

 10. הוספת סכומים לאחר חתימה על כרטיס עבודה

 11. איזה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה ?

 12. בדיקת כשירות נפשית טרם חתימה על כתב הערבות

 13. מתן היתרי מת"ק כנגד חתימה של העותר על התחייבות

 14. כמה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה בבית משותף ?

 15. תביעה לפיצוי על נזק בשל אי חתימה על מסמכים להעברת בעלות בנכס

 16. נטען כי היתר הבניה לא חוקי בגלל שאין חתימות של כל בעלי הזכויות

 17. חתימה על כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום, להבטחת חובות כלפי הבנק

 18. חתימה על כתב הערבות של חיילת משוחררת ללא יכולת כלכלית וללא ידיעה על טיב הסיכון

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון