האם ועדת ערר יכולה לבטל היטל השבחה ?

האם ועדת ערר יכולה לבטל היטל השבחה ?

 1.      ועדת הערר לפיצוים ולהיטל השבחה הוקמה כגוף מקצועי מתמחה לטפל ולדון בנושאים כלכליים מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, ובפרט בנושאי תביעות פיצויים וקביעת היטלי השבחה.
 2.      אלא שועדת הערר אינה מוסמכת לדון בתביעות נזיקיות ובקביעת פיצויים נזיקיים, וזאת לא במסגרת תביעות לפי סעיף 197 ולא במסגרת קביעת היטלי השבחה.
 3.      במסגרת סמכותה בענייני היטל השבחה, מוסמכת ועדת הערר לקבוע האם נעשה חיוב כדין, ואם כן מה שיעורו.
 4.      לטעמנו סמכות הבחינה של ועדת הערר - האם נעשה חיוב כדין הינה אך ורק במסגרת חוק התכנון והבניה, כלומר, האם החיוב עומד בתנאים הקבועים בחוק התכנון והבניה והפסיקה הרלוונטית לחוק זה.
 5.      לעומת זאת, אנו סבורים כי ועדת הערר אינה מוסמכת לבטל חיוב בהיטל השבחה שנעשה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו, מטעמים שהינם חיצונים לחוק התכנון והבניה, ובפרט עקב טענות השתק או הסתמכות.
 6.      כך, לדוגמא, היה וקיים היטל השבחה תקף מכוח תכנית משביחה, אנו סבורים כי ועדת הערר אינה מוסמכת לבטלו רק מהטעם, כי הועדה המקומית, או מי מטעמה, הבטיחו לאזרח כי לא יחויב בהיטל השבחה.
 7.      טענה זו של מצג שווא רשלני (או מכוון) או הבטחה יש לברר במסגרת תביעה אזרחית ולפי הכללים שנקבעו בדין הכללי לגבי מצג שכזה, אך היא אינה רלוונטית במסגרת הליך ערר לקביעת החיוב בהיטל ההשבחה ושיעורו בפני ועדת הערר.
 8.      ודוק. ועדת הערר מוסמכת לבטל חיוב בהיטל השבחה מטעמים המפורטים בחוק התכנון והבניה וזאת הן מטעמים מהותיים (כגון: העדרה של השבחה מכוח התכנית) והן מטעמים פרוצדוראליים (כגון: התיישנות), אך היא מוגבלת לטעמים הקשורים בחוק התכנון והבנייה.
 9.      ועדת הערר אינה מוסמכת לבטל חיוב בהיטל השבחה העומד בכללים שנקבעו בחוק התכנון והבנייה והתקנות מכוחו רק מהטעם, כי הועדה המקומית הטעתה את האזרח בדבר החוב או שיעורו. טענות שכאלו יש לברר בבית המשפט המוסמך.
 10.      לעניין זה ר' הערת אגב של בית המשפט השלום בעש"א (פ"ת) 10002-02-09

ירון גלעדי נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה-פתח תקווה () בדבר העדר הסמכות של בית המשפט השלום בעת דיון בערר היטל השבחה (טרם תיקון 84) לדון בטענות של הפליה או הפרת הבטחה, הערה הנכונה מכוח קל וחומר לגבי ועדת הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר היטל השבחה

 2. השבחה "בדרך אחרת"

 3. חישוב היטל השבחה

 4. מי משלם היטל השבחה

 5. ערעור על היטל השבחה

 6. היטל השבחה בניה על הגג

 7. ביטול חיוב היטל השבחה

 8. ערעור בעניין היטל השבחה

 9. פטור מהיטל השבחה במושע

 10. אישור חבות בהיטל השבחה

 11. היטל השבחה מכירת מגרש

 12. חוב היטל השבחה על הנכס

 13. למי משלמים היטל השבחה ?

 14. הלוואה עומדת היטל השבחה

 15. ערעור על היטל השבחה נמוך

 16. המועד לחיוב בהיטל השבחה

 17. היטל השבחה באזור תעשייה

 18. סמכות עניינית היטל השבחה

 19. התיישנות תביעת היטל השבחה

 20. היטל השבחה על חוכר לדורות

 21. היטל השבחה העולה על התמורה

 22. פטור מהיטל השבחה בגלל טעות

 23. תביעה מנהלית השבת היטל השבחה

 24. היטל השבחה על מגרשים בקיסריה

 25. תביעה כספית להחזר היטל השבחה

 26. ערעור היטל השבחה קרקע ברחובות

 27. חוכר לדורות לצורך היטל השבחה

 28. היטל השבחה על הגדלת גובה מרתף

 29. היטל השבחה מוסד ללא כוונת רווח

 30. בקשה לקבלת מידע על היטל השבחה

 31. פטור לקופ''ח מתשלום היטל השבחה

 32. היטל השבחה על שטח מתוכנית קודמת

 33. היטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא

 34. הפחתת שיעור הריבית על היטל השבחה

 35. תשלום היטל השבחה ע''י הצד הלא נכון

 36. האם ועדת ערר יכולה לבטל היטל השבחה ?

 37. ערעור על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה

 38. חוב היטל השבחה לפני מינוי כונס נכסים

 39. תוכנית בניה מוגבלת בזמן - היטל השבחה

 40. היטל השבחה על מימוש מלא של זכויות בניה

 41. סעד הצהרתי היטל השבחה לפני הכרעת שמאי

 42. ערעור על קביעת שמאי בעניין היטל השבחה

 43. היטל השבחה לפני קיום תנאי מתלה בתוכנית

 44. סוגי השבחות שצריך לשלם עליהן היטל השבחה

 45. האם בעל זכות שכירות צריך לשלם היטל השבחה ?

 46. היטל השבחה מוטל על הבעלים הרשום של מקרקעין

 47. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין - היטל השבחה

 48. האם יש היטל השבחה בחו"ל (במדינות אחרות בעולם) ?

 49. ערר על החלטת ועדת הערר המחוזית לפיצויים והיטל השבחה

 50. קבלת אישור כי אין חוב בהיטל השבחה לפני רכישת המקרקעין

 51. ההבדל בין הזכות פיצויים (סעיף 197) לתשלום היטל ההשבחה

 52. שכונה לחיזוק - היטל השבחה לאור מימוש בדרך של העברת זכויות

 53. בעלות במקרקעין ביום אישור התכנית כתנאי לחיוב היטל השבחה

 54. בקשה להארכת מועד להגשת ערר כנגד החלטה שלא לפטור ההיטל השבחה

 55. האם ניתן להסתמך על אישור מהעירייה שלא צריך לשלם היטל השבחה ?

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון