איזה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה ?

איזה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה ?

1.     הסוגיה שלפנינו עניינה פרשנות לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 (להלן: "תקנות בקשה להיתר") לענין החתימות הנדרשות לשם הגשת בקשה להיתר.

2.     תקנה 2א' לתקנות הבקשה להיתר קובעת מיהם אלו אשר חתימתם נדרשת לצורך הוצאת היתר בניה, וכך קובעת התקנה בחלקים הרלוונטים לדיוננו:

"בעל הזכות בנכס שחתימתו על הבקשה להיתר דרושה לענין תקנה 2 הוא:
(1)     בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף כמשמעותו בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - בית משותף) - הבעל הרשום או חוכרו;
(2)     בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף והוא בבעלות משותפת או חכור למספר חוכרים במשותף - בעל רשום או חוכר;
(3)     (בוטלה);
(4)     בבית משותף, כל בעלי הדירות בבית המשותף או חוכריהן או נציגות הבית המשותף;
(5)     בנכס שאינו רשום במרשם המקרקעין - מי שחייב עליו בתשלום מס רכוש וקרן פיצויים לפי הרשום בפנקסים המנוהלים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, או מי שהיה חייב במס כאמור לולא הופטר מתשלומו מכח כל חוק;
(6)     על אף האמור בפסקאות (1) עד (5), בנכס שהוא מקרקעי ישראל, בין אם הוא רשום במרשם המקרקעין ובין אם לאו - מי שמוסמך לכך מטעם מינהל מקרקעי ישראל, בכפוף להוראות אלה:
(א)     לענין תקנה זו יראו את הודעת מינהל מקרקעי ישראל בכתב על אי-התנגדותו לבקשה להיתר כחתימתו על הבקשה;
(ב)     אין בהודעה על אי-התנגדות כאמור כדי לפטור חוכר שהגיש את הבקשה ממתן הודעה ליתר החוכרים של אותו נכס כאמור בתקנה 2ב, אם אלה לא חתמו יחד אתו על הבקשה;
(ג)     האמור ברישה לפסקה זו לא יחול בבקשה להיתר שלא מבוקשים בה תוספת שטח רצפה או שינוי ייעוד שנקבע בהיתר קודם שניתן ביחס לנכס נשוא הבקשה או גם זה וגם זה;
.."

3.     נשאלת השאלה מהו הדין כאשר יש כמה בעלי זכויות שחתימתם נדרשת על תקנה 2א' אך רק חלקם חתמו על הבקשה להיתר.

4.     לשאלה זו מצוי הפתרון בתקנה 2ב', אשר קובעת כדלקמן:
"(1)     היו מספר בני אדם בעלי זכות באותו נכס כאמור בתקנה 2א ולא כולם חתמו, לא יינתן ההיתר, אלא לאחר שהומצא העתק הבקשה לאלה שלא חתמו; המבקש יצרף העתק הבקשה לכל מי שזכאי לקבלו ואת מענו של הזכאי להעתק, והועדה המקומית תמציא את ההעתקים לזכאים להם, על חשבונו של המבקש;"

5.     ולאחר מתן ההודעה כאמור בתקנה 2ב' יש לפעול בהתאם לתקנה 2ג', הקובעת:
"(א) הועדה המקומית לא תדון בבקשה להיתר בניה, אלא לאחר שצורפו כל המסמכים שחייבים לצרפם לפי תקנה 2ב ולא תתן את ההיתר, אלא לאחר תום 30 יום מיום קבלת הבקשה, אך לא לפני המצאת ההודעות כמפורט בתקנה 2ב.
(ב) הוגשה התנגדות למתן היתר מצד מי שהיתה חובה להודיע לו לפי תקנה 2ב על הגשת הבקשה להיתר, לא תיתן הועדה המקומית את ההיתר על אף האמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שנתנה למתנגד הזדמנות לנמק את התנגדותו, הודיעה לו בכתב על החלטתה, ולאחר שחלפו 30 ימים מיום ששלחה הועדה המקומית הודעה למתנגד על דחיית התנגדותו, אם החליטה לדחותה; החלטת הועדה המקומית תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק והתקנות לפיו ועל פי אלה בלבד."

6.     במילים פשוטות לאור לשונן של התקנות, כאשר קיימים מספר בעלי זכויות לפי תקנה 2א', ורק מקצתם חתמו על הבקשה להיתר, עדיין מוסדות התכנון יכולים לדון בבקשה להיתר לאחר נקיטת פרוצדורה מסוימת.

7.     הפרוצדורה הינה שליחת הודעות לבעלי הזכות האחרים, מתן זכות התנגדות מטעמים תכנוניים לאותם הבעלים, ולאחר ההכרעה התכנונית מתן פרק זמן של 30 טרם הוצאת ההיתר לנקיטת הליכים קניינים.

8.     יובהר, כי תנאי הסף לשם החלת הפרוצדורה לעיל, הינו כי קיים לפחות בעל זכות אחד בהתאם לתקנה 2א' אשר חתם על הבקשה להיתר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חתימה תחת אילוץ

 2. חתימה בתוקף הרשאה

 3. חתימה בתור מורשה

 4. חתימה על נייר עבודה

 5. חתימה על ההסכם ללא הרשאה

 6. חתימת עובד על העדר תביעות

 7. חתימה חסרה על תעודת משלוח

 8. הכחשת חתימה על תעודות משלוח

 9. חתימה על חוזה תוך "ניצול מצוקה"

 10. הוספת סכומים לאחר חתימה על כרטיס עבודה

 11. איזה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה ?

 12. בדיקת כשירות נפשית טרם חתימה על כתב הערבות

 13. מתן היתרי מת"ק כנגד חתימה של העותר על התחייבות

 14. כמה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה בבית משותף ?

 15. תביעה לפיצוי על נזק בשל אי חתימה על מסמכים להעברת בעלות בנכס

 16. נטען כי היתר הבניה לא חוקי בגלל שאין חתימות של כל בעלי הזכויות

 17. חתימה על כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום, להבטחת חובות כלפי הבנק

 18. חתימה על כתב הערבות של חיילת משוחררת ללא יכולת כלכלית וללא ידיעה על טיב הסיכון

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון