איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 1.      כפי שעולה מכתב הערר וכפי שהובהר במהלך הדיון, לכל המוקדם ביום 2/8/09 נשלחה לעוררים הודעה בדבר החלטת הועדה המקומית, וזאת ניתן ללמוד מעצם העובדה, כי המכתב שנשלח לעוררים נושא את התאריך 2/8/09.
 2.      לאור האמור לעיל, הערר שהוגש ביום 2/9/09, הוגש במועדו.


סמכות וועדת הערר:
3.     המשיבים מס' 2 טוענים כי ועדת הערר אינה מוסמכת לדון בערר, היות ואלו שהגישו את הערר, אינם בעלי זכות התנגדות בהתאם לסעיף 152(א)(1) לחוק התכנון והבנייה וכי ההיתר כבר ניתן.
4.     לטעמנו, וועדת הערר מוסמכת לדון בערר זה שעניינו היתר שהונפק על ידי המשיבה מס' 1, ונבאר:
5.     לטעמנו, סמכות ועדת הערר אינה מוגבלת לאמור בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה, אלא יונקת גם מסעיף 12ב' לחוק התכנון והבניה, המאפשר הגשת ערר על כל החלטה של הוועדה המקומית שעניינה היתר בניה. ונצטט את הסעיף:
" 12ב'
     (1) ...
(2)... לדון ולהחליט בערר על החלטה של ועדה מקומית או של רשות רישוי כאמור בפסקה (1) שענינה חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד', או היתר לפי חוק זה, לרבות הקלה או היתר לשימוש חורג;"
6.     לעניין זה אף מקובלת עלינו עמדתו של בית המשפט לעניינים מינהלים בירושלים, כפי שנשתקפה רק לאחרונה בעת"מ (ירושלים) 616/07 בראון נ. הוועדה המקומית מטה יהודה ואח' ():
"מוטב אפוא, לא רק מבחינת הפרוצדורה והסדר הטוב, אלא גם מבחינה מהותית, לבכּר את הוראת סעיף 12ב לחוק כפשוטה, ובהתייחס לסתירה לכאורית עם הוראת סעיף 152(א)(1) לחוק, לנקוט בגישה נדיבה ביחס לסמכויותיה של ועדת הערר המחוזית.
גם מטעם נוסף, מבחינה פרשנית, ראוי לכאורה ליתן את הבכורה להוראת סעיף 12ב על פני הוראת סעיף 152. סעיף 12ב מעניק את הזכות לערור, במסגרת סימן ב1 לפרק ב לחוק, המכונן את ועדות הערר המחוזיות וקובע את סמכויותיהן."


7.     וראה גם החלטת לשכת נשיאת בית המשפט לענייניים מינהלים בירושלים במסגרת עת"מ 8430/08 נאות המקשר בע"מ נ. הועדה המקומית ירושלים ואח':
"זאת ועוד, בהתאם להוראות סעיף 12ב(א)2 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, ועדת הערר, כהגדרתה בסעיף 12א לחוק, מוסמכת "לדון ולהחליט בערר על החלטה של ועדה מקומית... שעניינה... היתר לפי חוק זה לרבות הקלה או היתר לשימוש חורג" (לעניין פרשנות סעיף זה ר' עת"מ 8135/087 בראון נ. הוועדה המקומית מטה יהודה (פסק דין מיום 28.2.08))
8.     וראה, למסקנה דומה בדבר סמכויות ועדת הערר בעת"מ (באר שבע) 281/01 דוידיאן אבנר נ. ועדת הערר מחוז דרום ואח' ().
9.     לאור האמור לעיל, אין גם בעצם העובדה שניתן כבר ההיתר בכדי לשלול את סמכות ועדת הערר.
10.     אשר על כן, אנו קובעים כי ועדת הערר מוסמכת לדון בערר זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון