מיסוי חלוקת רווחים בחברה

מיסוי חלוקת רווחים בחברה

כאן ראוי להזכיר כי פקודת מס הכנסה התייחסה בעקיפין גם לשאלת הגדרתו של אותו תקבול שייהנה מהטבת המס הניתנת לתשלום דיבידנד. בסעיף 94ב' לפקודה נקבעו הוראות בדבר מיסוי רווחים ראויים לחלוקה. סעיף 94ב(ב) מפנה אותנו לחישוב הרווחים הראויים לחלוקה על פי אחת משתי דרכי חישוב; "החלופה החשבונאית", או "החלופה המיסויית". הרווחים שייהנו מהטבות המס לפי סעיף 94ב' יחושבו על פי הנמוכה משתי החלופות. דומני, כי ראוי לשקול עשיית שימוש בהגדרות אלו גם לצורך הגדרת הרווחים שחלוקתם תהנה משיעורי המס השמורים לדיבידנד (ראו והשוו לע"מ (ת"א) 1346/08 מאיר נ' פקיד שומה רחובות (5/12/12) העוסק בדרך חישוב הרווחים הראויים לחלוקה; וכן ע"מ (חי') 15918-09-09 צילומעתיק החזקות (1993) בע"מ נ' פקיד שומה חיפה (24/11/13)).

בית המשפט ציין כי שראוי לקרוא למחוקק להגדיר מהו דיבידנד לצורך פקודת מס הכנסה, דהיינו להגדיר מהן טובות הנאה שאם יינתנו לבעלי המניות ויחויבו במס, ייהנו מהטבת המס השמורה לדיבידנד. הגדרה זו תכלול את דרכי חישוב הרווחים שיחולקו, תבחין בין טובות הנאה הניתנות לבעל מניות בכושרו ככזה, להבדיל מטובת הנאה אחרת, תביא בחשבון כי דיבידנד לצרכי מס יכלול רק אותם רווחים שצלחו את שלב המיסוי הראשון, תבחן מתי טובת ההנאה מהווה תקבול הוני וכדומה.

המחוקק בחר לאחרונה לפתור את שאלת חלוקת רווחי שערוך בדרך אחרת ובמקום לנצל את ההזדמנות להגדיר הגדרה ממצה ומצמצמת את טובות ההנאה שיוגדרו כדיבידנד לצרכי הפקודה, בחר לראות בחלוקה שכזו ככוללת בחובה גם עסקה רעיונית של מכירה. באופן כזה הוסיף המחוקק מיסוי על שלב ראשון רעיוני. דרך מורכבת זו הייתה נחסכת אילו נקבעה הגדרה מדויקת של מהות הדיבידנד לצרכי הפקודה, תוך ניתוק ההגדרה מהוראות חוק החברות וקביעת מבחנים המתאימים לתכלית דיני המס (ראו ד' אלקינס לעיל, עמ' 118).

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון