האם צריך לשלם מס על דיבידנד המשולם לתושב חוץ ?

האם צריך לשלם מס על דיבידנד המשולם לתושב חוץ ?

הכנסת הדיבידנד היא שונה; הכנסה זו הרי כבר מוסתה במס חברות, אף שלא בידי החברה מקבלת הדיבידנד, אם כי בידי החברה שחילקה את הדיבידנד, ועתה נדרשת בעלת מניותיה, דהיינו החברה תושבת החוץ, לשלם מס חברות נוסף, אם בשיעור הקבוע בסעיף 125ב לפקודה, דהיינו 25%, ואם בשיעור נמוך יותר בהתאם לאמנת המס הרלוונטית. מס זה הינו השלב השני במיסוי הדו-שלבי החל על החברה ובעלי מניותיה, וכל עוד מסתיים הדבר באופן זה, אין בכך כל רבותא. כבר אמרנו כי דינה של חברה תושבת החוץ המקבלת דיבידנד אינו שונה מדינו של היחיד. אלא שאם אותה חברה תושבת חוץ מחלקת את הדיבידנד לבעל מניות ישראלי, והלה מתחייב אף הוא במס הכנסה על הדיבידנד, התוצאה היא כי הוטל מס תלת-שלבי שאותו יש למנוע.

זה, אל נכון, המצב השני שתואר לעיל אשר בו חלה הקלת המס לפי סעיף 163 לפקודה; בהתאם לסעיף 125ב לפקודה, כפי נוסחו ערב ביטול הסדר המיסוי הישן, הכנסת דיבידנד בידי חברה תושבת חוץ ו"על אף האמור בסעיף 127(א) לפקודה" חויבה במס הכנסה בשיעור של 25%. בא סעיף 163 והשמיענו כי אם אותה חברה חילקה דיבידנד לבעל מניות ישראלי, ייהנה האחרון מהקלת מס. אלא שלהבדיל מהמצב הראשון, שעניינו חברה תושבת חוץ שהפיקה הכנסה מפעילות בישראל וחויבה הן במס חברות והן במס הכנסה, מצב שבא על פתרונו עם ביטולו של מס ההכנסה באופן שיש בו כדי להפוך את סעיף 163 למיותר, הרי שהמצב השני עדיין טעון פתרון, ולא רק זאת אלא שהפתרון אינו עולה מלשונו הפשוטה של סעיף 163 לפקודה; מעתה, וחלף מס הכנסה בשיעור של 25%, הרי מוטל על הכנסת דיבידנד של חברה זרה מס חברות באותו שיעור, ואילו סעיף 163, כאמור, עדיין ממעט "מס חברות".

חוזר מס הכנסה 11/2002 שעניינו "זיכויים והקלות בשל תשלום מיסים בחו"ל" (25.8.2002), אינו דק פורתא בכינוי של המס החל על החברה, והוא קובע בזו הלשון:

"... סעיף 163 חוקק בתקופה בה היו חברות חייבות במס הכנסה בנוסף למס החברות. ברוב המקרים לא יהיה סעיף זה רלוונטי כיום. עם זאת, הוראות סעיף 163 עדין רלוונטיות כאשר חברה, תושבת חוץ, שלה בעלי מניות יחידים תושבי ישראל, מקבלת דיבידנד מחברה תושבת ישראל ובגין הדיבידנד מחויבת במס בשיעור של 25% מכוח סעיף 125ב(2) לפקודה. גובה ההקלה נקבע לפי שיעור המס בה חויבה החברה תושבת החוץ במס הכנסה בגין קבלת הדיבידנד מישראל (בין אם נוכה במקור או בין אם שולם בדרך אחרת). בכל מקרה, שיעור זה אינו עולה על 25% שהוא שיעור המס החל על דיבידנד בנסיבות המתוארות לעיל (יתכן ושיעור המס יהיה נמוך יותר מכוח אמנות למניעת כפל מס)".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיבידנד או שכר

 2. מיסוי על דיבידנד

 3. מס הכנסה על דיבידנד

 4. מס על דיבידנד

 5. מיסוי דו שלבי דיבידנד

 6. מס על דיבידנד בחברה משפחתית

 7. מיסוי הכנסת דיבידנד בידי חברה

 8. האם משלמים מס הכנסה על דיבידנד ?

 9. דמי ביטוח לאומי על הכנסה מדיבידנד

 10. חלוקת דיבידנד בהתאם ליכולת הפירעון

 11. האם צריך לשלם מס על דיבידנד המשולם לתושב חוץ ?

 12. האם אפשר להכריח חברה לחלק דיבידנד ע"י צו בית משפט ?

 13. מיסוי דיבידנד של חברה זרה: סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

 14. ניכוי מס במקור: הכנסת הדיבידנד המשולמת לחברה תושב חוץ

 15. הקלה במס על דיבידנד מהכנסה של חברה זרה שחויבה במס ישראלי

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון