יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

בבוא בית המשפט לדון בבקשות להארכת מועד ביצוע צו הריסה מנהלי, עליו לנהוג בזהירות רבה, ולא להיעתר אליהן כבשגרה (ראה, למשל, רע"פ 710/02 דדו נ' ראש עיריית חיפה; רע"פ 351/05 איוב נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה - החלטה מיום 15.3.15).

על ביהמ"ש לאזן בין אינטרסים נוגדים. מחד, עליו ליתן הדעת לאינטרס הציבורי הגלום בהכרח נקיטת יד קשה כלפי בנייה בלתי חוקית, שהורתה בצו הריסה מנהלי, אשר באופיו נועד להוות כלי יעיל למיגור בניה שתכליתה ליצור עובדות מוגמרות בשטח, הגם שבמועד הגשת הבקשה הצו אינו ניתן לביצוע מחמת נסיבות הכלולות בבקשה. מאידך, עליו לבחון את זכותו האינדיבידואלית והמוכרת של המשיב במקרקעין, ככל שקיימת.

נוכח האמור, אין בידי לקבל את עמדת המבקש כי טענות המשיבה ביחס לבקשה לביטול או לעיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי, אינן רלוונטיות ביחס לבקשה המונחת להכרעה במקרה דנא.

ראשית, טענות המבקש נסתרות מיניה וביה. זאת, מאחר שכותרת הבקשה מיום 26.10.14 מלמדת מתוך עצמה כי תכליתה עיכוב ביצוע צו ההריסה, וכי בסופו של דבר, חפץ המבקש אף בביטול הצו (ראה בהקשר זה הודאת המבקש עצמו בס' 15 לבקשה).

יתר על כן. לא ניתן להלום כי אדם אשר יבקש לעכב או לבטל ביצוע צו ההריסה, ייזקק להוכיח כי הוא עומד בהוראות התקנות, ובכלל זה, כי הוא בעל זכות עמידה בהגשת הבקשה וכי הבקשה הוגשה במועד, בעוד שאם ישהה דרך הילוכו, ויגיש בקשה רק לאחר שתוגש בקשה להארכת מועד ביצוע הצו על ידי המשיבה, כי אז לא יצטרך להוכיח כי הוא עומד בהוראות התקנות.

כאמור. תכליתו של צו הריסה מנהלי נועד למנוע אפשרות של השהיית ביצוע צווי הריסה, בדרך של גרירת הליכים משפטיים באופן מלאכותי (ראה: ע"פ 10505/03 אזולאי ואח' נ' מדינת ישראל, נח(2), 625). מתוך שכך, על המבקש לעכב או לבטל צו הריסה מנהלי, להגיש הבקשה בסד זמנים מהיר, תוך הוכחת זכות מוכרת במקרקעין, ובה בעת, להצביע על קיומו של פגם בצו ההריסה, כפי הוראת סעיף 238א(ח) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

ברי, אפוא, כי אין זה סביר לקבוע שאדם אשר אינו מגיש בקשה לביטול צו ההריסה, ונזכר לעורר בקשה מתאימה רק במועד מאוחר יותר, כאשר המשיבה מגישה בקשה להארכת מועד ביצוע הצו, לא יחוב בהוכחת התנאים אשר נדרשים לפי החוק, אילו הייתה הבקשה מוגשת בתחילה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון