זכויות בעל הערת אזהרה נשמרות גם בהליכי פירוק / כינוס נכסים

זכויות בעל הערת אזהרה נשמרות גם בהליכי פירוק / כינוס נכסים

הערת אזהרה מוגדרת לא אחת כ"יציר כלאיים" אשר מבטאת זכויות קנייניות וחוזיות כאחת. סעיף 127 (ב) לחוק המקרקעין קובע כך:

     "נרשמה הערת אזהרה ולאחר מכן הוטל עיקול על המקרקעין או על הזכות במקרקעין נשוא ההערה, או שניתן צו לקבלת נכסים בפשיטת רגל או צו פירוק נגד בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, או שנתמנה כונס נכסים על רכושו, הרי כל עוד לא נמחקה ההערה, לא יהיה בכל אלה כדי לפגוע בזכויות הזכאי הנובעות מההתחייבות נשוא ההערה, ובלבד שטענה לביטול העסקה מחמת פשיטת הרגל או הפירוק שהיתה עומדת אילו בוצעה העסקה במועדה, תעמוד גם נגד ההתחייבות האמורה."

משמעותו של הסעיף היא, כי לא יאבד בעל הערת האזהרה את זכויותיו, גם כאשר הליכי פירוק או כינוס נכסים החלו כנגד בעל הזכויות במקרקעין.

הסעיף נחקק בשעתו בעקבות "הלכת בוקר" (בר"ע 178/70 בוקר נ' חברה אנגלו ישראלית לניהול ואחריות בע"מ, פ"ד כה(2) 121 (1971)) שקבעה כי זכותו של מעקל מקרקעין גוברת על זו של מי שרכש את המקרקעין ולטובתו נרשמה הערת אזהרה. משכך, היה בסיס לסברה שהסעיף נועד ביסודו רק כדי להקל על מצוקתו של רוכש מקרקעין ולא כדי להבטיח את זכויותיו של נושה אשר רשם הערת אזהרה לטובתו אך כדי להבטיח את נשייתו. ברם, נפסק כי גם רישום הערת אזהרה לטובת נושה בשל קיומו של חוב גובר על עסקה הנוגדת את תוכנה של ההערה (וראו ה"פ (מחוזי-ת"א) 443/89 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' זיו, פורסם במאגרים [11.08.91]).

ומהצד האחר, סעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") מגדיר נושה מובטח "כמי שבידו שעבוד או עיכבון על נכסי החייב או על חלק מהם, בחזקת ערובה לחוב המגיע לו מהחייב", והערת אזהרה המהווה שיעבוד על נכסי החייב נכנסת לד' אמותיה של הגדרה זו (ע"א 261/88 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' רוזובסקי, פ"ד מח(2) 102 (1994); ע"א 2659/96 רוזן נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד נה(2) 536 (2001); וראו גם: ש' לוין וא' גרוניס, פשיטת רגל (מהדורה שלישית) 263). כוחה של ההערה המיועדת להבטיח רישום משכנתא גם מאפשרת את רישום המשכנתא לטובת בעל ההערה, אף לאחר מתן צו כינוס לנכסי החייב (ת"א (מחוזי-ת"א) 1310/91 רונית ורנר על נכסי פושט הרגל שמואל אבני נ' עיזבון המנוחה רחל אבני ז"ל ( 27.02.94); וראו עוד: ה"פ (מחוזי-י-ם) 4225/05 אמזלג נ' עו"ד אסף ניב כונס נכסים, ( 1.5.07); בש"א (מחוזי-ת"א) 8279/09, פש"ר 2138/03 בן סימון נ' עו"ד מיכה צמיר, מנהל מיוחד( 24.1.10)). עם זאת, ההערה עצמה אינה זהה למשכנתא בכל מאפייניה והיא נבדלת ממשכנתא המהווה זכות קניינית לכל דבר ועניין. היא נבדלת מהמשכנתא גם בכך שהיא מהווה מגן מפני ביצוע עסקאות הנוגדות לה, אך היא אינה מהווה חרב שבאמצעותה ניתן לממש את השעבוד בהליכי הוצאה לפועל (ראו: ע"א 261/88 בעניין רוזובסקי; בר"ע (מחוזי-חי') 1139/02 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נ' בולוס גד עכו (1964) בע"מ ( 2.5.02).



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעמד כונס נכסים

 2. כונס נכסים באנגליה

 3. כונס נכסים נכס מכביד

 4. עורך דין כינוס נכסים

 5. ביטול צו כינוס נכסים

 6. פסיקה בנושא כונס נכסים

 7. השהיית הליך כינוס נכסים

 8. נזקים לדירה בכינוס נכסים

 9. זכות הקיזוז בכינוס נכסים

 10. תשלום ארנונה כינוס נכסים

 11. פיגור בתשלום לקופת הכינוס

 12. אי גילוי מידע לכונס נכסים

 13. עיכוב ביצוע צו כינוס נכסים

 14. עיכוב מינוי כונס נכסים זמני

 15. משכורות עובדים בכינוס נכסים

 16. צו כינוס נכסים נגד אדם פרטי

 17. בקשה לפדיון נכס בכינוס נכסים

 18. ביטול הסכם רכישה מכונס נכסים

 19. שיקולים במתן צו כינוס נכסים

 20. אחריות כונס נכסים כלפי החייב

 21. תביעת חוב של בנק לכונס הנכסים

 22. מינוי כונס נכסים לאחר פסק דין

 23. בקשה של נושה לצו כינוס נכסים

 24. פיטורי עובדים ע''י כונס נכסים

 25. תפיסת חזקה ברכב ע''י כונס נכסים

 26. פיצויים על הגשת בקשת כינוס נכסים

 27. ההלכה בנושא מינוי כונס נכסים זמני

 28. אחריות הבנק על רשלנות כונס נכסים

 29. מינוי כונס נכסים שהינו נושה מובטח

 30. פינוי דירה ומסירת מפתח לכונס נכסים

 31. בקשה לאכיפת שעבוד מינוי כונס נכסים

 32. אי שיתוף פעולה של החייב עם כונס הנכסים

 33. בקשה להסמיך כונס נכסים לחתום על מסמכים

 34. בקשת כונס נכסים להורות לחתום על מסמכים

 35. שכר כונס נכסים בגין מכירת זכויות בדירה

 36. מכירת נכס בכינוס נכסים - חוות דעת שמאי

 37. מינוי כונס נכסים למכירת דירה של בני זוג

 38. האם אפשר לבטל מינוי כונס נכסים על מקרקעין ?

 39. ביטול מכירת דירה בכינוס נכסים עקב כיסוי החוב

 40. תשלום על אי השתתפות בהתמחרות אצל כונס נכסים

 41. כספים שנותרו אצל כונס נכסים לאחר מימוש הנכס

 42. בקשת כונס נכסים לפרסם תרחישי הערכה בהסדר חוב

 43. מינוי כונס נכסים זמני על נכסים משועבדים לבנק

 44. העברת זכויות בדירה לבן משפחה לפני כינוס נכסים

 45. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות נגד חברה בכינוס נכסים

 46. בקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים קבוע לטובת הבנק

 47. הסדרת חובות דיירים קודמים לפני קניית דירה מכונס נכסים

 48. זכויות בעל הערת אזהרה נשמרות גם בהליכי פירוק / כינוס נכסים

 49. ערעור על החלטת כונס הנכסים לדחות תביעות החוב בשל האיחור בהגשתן

 50. האם פעל בניגוד עניניים בין תפקידו ככונס נכסים,לבין היותו ב"כ הזוכים

 51. מינוי כונס נכסים זמני עוד לפני דיון בבקשת כינוס (חשש להברחת נכסים)

 52. תביעה שהגיש עו"ד כונס נכסים לפירוק השיתוף במקרקעין לצורך מימוש עיקול

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון