תקנה 519 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי: בקשה להפקדת ערובה

תקנה 519 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי: בקשה להפקדת ערובה

"בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע"


נאמר לא אחת בפסיקה כי על אף שתקנה 519 לתקנות מאפשרת אמנם לבית המשפט שיקול דעת רחב, אך "במסגרת השיקולים המנחים להפעלת שיקול דעתו של בית המשפט בהטלת ערובה להוצאות, פועל בראש ובראשונה השיקול, כי אמצעי זה יופעל לעתים נדירות ובנסיבות חריגות בלבד. זאת, מן הטעם כי זכות האזרח לפנות לבית המשפט מוכרת כזכות קונסטיטוציונית, וזכותו להתדיין עם בעל ריבו מוגנת גם מקום שאין ידו משגת לשלם הוצאות אם תביעתו תידחה...

יתר על כן בהטלת ערובה ערובת הוצאות יש כדי לפגוע בזכות הקניין של התובע המוכרת כזכות יסוד מכוח סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו..." (רע"א 2808/00 סופרסל בע"מ נ' אורי יניב, פד"י נד(2), 845, 848).

בתקנה 519 לתקנות לא נקבעו קריטריונים או שיקולים שיש להביא בחשבון בעת עריכת האיזון הנדרש לצורך החלטה בבקשה להפקדת ערובה. יחד עם זאת בפסיקה הצטברו וגובשו כללים מדריכים בהם על בתי המשפט לעשות שימוש בסמכות שהועלתה לעיל בתקנה זו, שבאופן כללי ניתן לומר כי יש לעשות בה שימוש במקרים נדירים ובנסיבות חריגות בלבד.
עמד על כך כב' השופט זילברטל בהחלטה ברע"א 6353/12 אברהם נ' יגרמן (), בדבריו הבאים:

"אי הפקדת ערובה להוצאות הנתבע היא דחית התביעה (ע"א 2877/92 אל לטיף נ' מורשת בנימין למסחר ולבניה (קרני שומרון) בע"מ פ"ד מז(3) 846, 850 (1993)). מערכת הכללים הנ"ל משקפת את האיזון הראוי שבין זכות הגישה לערכאות אל מול אינטרס הנתבע להבטחת הוצאותיו (עניין ו'נצ'ון, בפסקה 8; זוסמן, בעמ'
900-901)). בנוסף, וכפי שיפורט להלן, גם מועד הגשת הבקשה לפי התקנה ומועד הדיון בה ביחס להלכה היא כי, ככלל, אין להתנות את זכותו של תובע להביא את עניינו לבירור לפני ערכאות שיפוטיות בהפקדת ערובה כספית להבטחת הוצאות הנתבע אלא במקרים נדירים ובנסיבות חריגות, וכי אין לחייב תובע במתן ערובה להוצאות הנתבע מחמת עוניו בלבד; עקרון זה נובע מחשיבותה של זכות הגישה לערכאות שהיא זכות חוקתית (רע"א 3601/04 ו'נצ'ון נ' מדינת ישראל ( 18.10.2007), להלן: עניין ו'נצ'ון; רע"א 7543/04 ליסטר נ' ליסטר ( 3.10.2004), להלן: עניין ליסטר); יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי (מה' שביעית, 1995) 899, להלן: זוסמן).
יתרה מכך, חיוב תובע בערובה להוצאות נתבע פוגע בזכות הקניין שלו (שלמה לוין תורת הפרוצדורה האזרחית (מהדורה שניה 2008) 46, להלן: לוין). עוד נאמר בחיבור הנ"ל, כי "... השיקולים העיקריים ששימשו עד כה כטעמים להפעלת תקנה 519 [היו] אי ציון כתובתו של התובע בכתב התביעה והמצאות התובע בחו"ל" (לוין, בעמ' 47-46).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אמנת האג ערובה

 2. ערובה תושב חוץ

 3. בקשה להפקדת ערובה

 4. הפקדת ערובה להוצאות

 5. ערובה להוצאות הנתבע

 6. ערובה לקיום פסק בוררות

 7. חיוב חברה בהפקדת ערובה

 8. בקשה למתן ערובה להוצאות

 9. חיוב תושב זר בהפקדת ערובה

 10. הפקדת ערובה בתביעה שכנגד

 11. חיוב חברה זרה בהפקדת ערובה

 12. ערובה להוצאות תביעה נגזרת

 13. ערובה להוצאות בבית הדין הארצי

 14. בקשה לחייב חברה בהפקדת ערובה

 15. חיוב הנתבע בהפקדת ערובה להוצאות

 16. הפקדת ערובה להוצאות בתיק פלת''ד

 17. הפקדת ערובה להוצאות חברה בחו''ל

 18. שיקולים בקביעת גובה ערובה להוצאות

 19. ערובה להוצאות חברה בקשיים כלכליים

 20. הפקדת ערובה להוצאות צו אנטון פילר

 21. בקשה להפקדת ערובה לאחר דיון הוכחות

 22. ערובה להוצאות בקשה לאכיפת שעבוד צף

 23. הפקדת ערובה להוצאות בבית הדין לעבודה

 24. אי הפקדת ערובה לפלסטינים עקב מצב כלכלי

 25. המועד להגשת בקשה להפקדת ערובה להוצאות

 26. ערובה להוצאות תובעים שגרים מחוץ לישראל

 27. בר''ע על החלטה על הפקדת ערובה להוצאות

 28. תביעה בגין עופרת יצוקה - ערובה להוצאות

 29. חיוב התעשיה הצבאית בהפקדת ערובה להוצאות

 30. בקשה לחיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות

 31. הפקדת ערובה נפגע ירי תושב הרשות הפלסטינית

 32. בקשה לחייב חברה להפקיד ערובה בקופת ביהמ''ש

 33. ערובה להוצאות בתביעה למניעת קיפוח המיעוט בחברה

 34. הפקדת ערובה של תושב פלסטיני להבטחת הוצאות הנתבע

 35. החלטות על הפקדת ערובה כתנאי לערעור בבית הדין לעבודה

 36. בקשה על פי סעיף 29(א) לחוק הבוררות לחיוב בהפקדת ערובה

 37. תקנה 519 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי: בקשה להפקדת ערובה

 38. האם אישור רו"ח מספיק כדי לא לחייב חברה בהפקדת ערובה להוצאות ?

 39. טענת המערער שהחתימה על גבי ההמחאות אינה חתימתו וכי מעולם לא הסכים לערוב לביצוען

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון