ההלכה בנושא מינוי כונס נכסים זמני

מינוי כונס נכסים זמני (ההלכה)

ההלכה הפסוקה מפי בית המשפט העליון קובעת כי מקום בו בית המשפט נדרש למנות כונס נכסים זמני, עליו לשקול האם לא ניתן, בנסיבות העניין, להסתפק בסעד פחות קיצוני לצורך השגת המטרה אליה מכוון המבקש.

נא ראו לעניין זה: רע"א 9911/01 טלפז תדלוק והשקעות בע"מ נ' פז חברת נפט בע"מ פ"ד נ"ו (6)550, 556-557, שם נקבע:

"סעד זמני, ובענייננו מינוי כונס נכסים הגורם להפסקת פעילות הנתבע או להכבדה ממשית עליה, אינו מידתי אף מקום שסעדים זמניים אחרים בו לא השיגו את מטרתם, שכן, באיזון שבין אינטרס התובע להגשים את זכויותיו כפי שייקבעו בפסק-הדין, לבין אינטרס הנתבע שזכות הקניין שלו לא תיפגע, מוענק לאינטרס הנתבע מעמד עדיף. זאת, ראשית, משום שהתובע הוא זה הנושא בנטל ההוכחה, ושנית - והוא בעיניי העיקר - משום שזכות הקניין הינה זכות חוקתית, המעוגנת היום בסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו".


אכן קביעה זו של בית המשפט העליון עוסקת בסעד של מינוי כונס נכסים לפי תקנה 387ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, אך הרציונל הולם ומתאים גם לעניין מינוי כונס זמני על פי סעיף 21 לפקודת פשיטת הרגל, שכן כך או כך המטרה והתכלית בבסיס האפשרות למינוי כונס זמני הינה מניעת פגיעה בנכסי החייב, שעה שקיים חשש לפגיעה כאמור. אולם מקום בו לא הרים המבקש את הנטל להוכיח את קיומו של חשש לגורל נכסי החייב - הרי שאין מקום למנות כונס זמני.

     נא ראו לעניין זה ספרם של כבוד השופטים לוין וגרוניס, "פשיטת רגל" מהדורה שנייה [2000] בעמ' 103, שם נאמר:

"הוגשה בקשה לצו כינוס - ועוד לפני מתן הצו - רשאי בית המשפט למנות את הכונס הרשמי, או אדם מתאים אחר להיות כונס זמני על נכסי החייב או חלק מהם ולהורות לו להחזיק מיד באותם נכסים. הוא יעשה כך אם נוכח שיש צורך לעשות כן להגנת נכסי החייב, לאמור, אם קיים חשש ממשי שהחייב ינקוט פעולות להברחת רכוש, כאשר יוודע לו כי ננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל".

     וכן נא ראו החלטתו של כבוד השופט א. אורנשטיין בתיק פש"ר (ת"א) 4295-06-11 נטלי לזר נ' שמעון הראל [ 1.7.11], הגורס כי:

"אין מקום להחמיר עם חייב ולנקוט בסעד של כינוס נכסים זמני, בטרם התברר גורל הבקשה לכינוס נכסים והכרזתו כפושט רגל, ויש לבחון האם ניתן להשיג את אותה מטרה, בפגיעה פחותה."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעמד כונס נכסים

 2. כונס נכסים באנגליה

 3. כונס נכסים נכס מכביד

 4. עורך דין כינוס נכסים

 5. ביטול צו כינוס נכסים

 6. פסיקה בנושא כונס נכסים

 7. השהיית הליך כינוס נכסים

 8. נזקים לדירה בכינוס נכסים

 9. זכות הקיזוז בכינוס נכסים

 10. תשלום ארנונה כינוס נכסים

 11. פיגור בתשלום לקופת הכינוס

 12. אי גילוי מידע לכונס נכסים

 13. עיכוב ביצוע צו כינוס נכסים

 14. עיכוב מינוי כונס נכסים זמני

 15. משכורות עובדים בכינוס נכסים

 16. צו כינוס נכסים נגד אדם פרטי

 17. בקשה לפדיון נכס בכינוס נכסים

 18. ביטול הסכם רכישה מכונס נכסים

 19. שיקולים במתן צו כינוס נכסים

 20. אחריות כונס נכסים כלפי החייב

 21. תביעת חוב של בנק לכונס הנכסים

 22. מינוי כונס נכסים לאחר פסק דין

 23. בקשה של נושה לצו כינוס נכסים

 24. פיטורי עובדים ע''י כונס נכסים

 25. תפיסת חזקה ברכב ע''י כונס נכסים

 26. פיצויים על הגשת בקשת כינוס נכסים

 27. ההלכה בנושא מינוי כונס נכסים זמני

 28. אחריות הבנק על רשלנות כונס נכסים

 29. מינוי כונס נכסים שהינו נושה מובטח

 30. פינוי דירה ומסירת מפתח לכונס נכסים

 31. בקשה לאכיפת שעבוד מינוי כונס נכסים

 32. אי שיתוף פעולה של החייב עם כונס הנכסים

 33. בקשה להסמיך כונס נכסים לחתום על מסמכים

 34. בקשת כונס נכסים להורות לחתום על מסמכים

 35. שכר כונס נכסים בגין מכירת זכויות בדירה

 36. מכירת נכס בכינוס נכסים - חוות דעת שמאי

 37. מינוי כונס נכסים למכירת דירה של בני זוג

 38. האם אפשר לבטל מינוי כונס נכסים על מקרקעין ?

 39. ביטול מכירת דירה בכינוס נכסים עקב כיסוי החוב

 40. תשלום על אי השתתפות בהתמחרות אצל כונס נכסים

 41. כספים שנותרו אצל כונס נכסים לאחר מימוש הנכס

 42. בקשת כונס נכסים לפרסם תרחישי הערכה בהסדר חוב

 43. מינוי כונס נכסים זמני על נכסים משועבדים לבנק

 44. העברת זכויות בדירה לבן משפחה לפני כינוס נכסים

 45. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות נגד חברה בכינוס נכסים

 46. בקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים קבוע לטובת הבנק

 47. הסדרת חובות דיירים קודמים לפני קניית דירה מכונס נכסים

 48. זכויות בעל הערת אזהרה נשמרות גם בהליכי פירוק / כינוס נכסים

 49. ערעור על החלטת כונס הנכסים לדחות תביעות החוב בשל האיחור בהגשתן

 50. האם פעל בניגוד עניניים בין תפקידו ככונס נכסים,לבין היותו ב"כ הזוכים

 51. מינוי כונס נכסים זמני עוד לפני דיון בבקשת כינוס (חשש להברחת נכסים)

 52. תביעה שהגיש עו"ד כונס נכסים לפירוק השיתוף במקרקעין לצורך מימוש עיקול

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון