האם תביעה בגין זכויות בניה היא "תביעה במקרקעין"?

האם תביעה בגין זכויות בניה היא "תביעה במקרקעין"?

"הזכות במקרקעין קנתה לה מעמד מיוחד בין הזכויות הרכושיות של האדם. משכך, אף טבעי הוא כי יכולת מימוש הזכות במקרקעין תשתרע על פני תקופת התיישנות ארוכה יותר מזכות רכושית בעלת עוצמה פחותה" (שם, בפסקה 30 לפסק-הדין). בדומה הובהר בעניין גסר כי בבוא בית המשפט לבחון את תקופת ההתיישנות החלה מכוח סעיף 5 לחוק ההתיישנות, יש לתת משקל לרציונלים העומדים בבסיס האבחנה בין תביעות במקרקעין לתביעות אחרות וכי "ודאי שניזהר יותר מלראות בכך שאדם ישן על זכויותיו משום וויתור על זכותו במקרקעין, וזאת גם אם מדובר בתביעה למימוש זכות אובליגטורית ולא בהגנה על זכות קניינית קיימת" (הלכת גסר, בפסקה 6 לפסק-דינו של כבוד השופט הנדל). מכאן שנודעת חשיבות לטיב הזכות האובליגטורית כלפי המקרקעין, ושעה שמדובר בזכות אובליגטורית שלה זיקה ממשית לזכות במקרקעין - הנטייה תהיה לראות תביעה בגינה כ"תביעה במקרקעין" לעניין סעיף 5 לחוק ההתיישנות.

כפי שהובהר לעיל, לזכויות הבניה זיקה משמעותית לזכות הבעלות. הן מגדירות את היקפה וניתן לראותן כקשורות לה בטבורה. מכאן שהכף נוטה למסקנה לפיה יש להחיל עליהן את אותם רציונלים שעמדו בבסיס תפיסתו של המחוקק לפיה יש להעניק הגנה מיוחדת לזכויות הנוגעות למקרקעין.

בפרט כך הם הדברים שעה שמדובר בתובעת שרכשה את זכות הבעלות במקרקעין, זכות שזכויות הבנייה טפלות לה ומאפשרות את ניצולה. עוד יש לזכור כי ככלל קבלת טענת התיישנות פוגעת בזכות הגישה לערכאות, ואף אם לא ניתן עוד לטעון כיום כי קיימת בכורה דווקא לגישה המצמצמת בעניין פרשנות הוראות ההתיישנות, נראה שבמקרה של ספק של ממש מן הראוי לנקוט בגישה פרשנית המעניקה בכורה לזכות גישה לערכאות (לדרך הילוך דומה במקצת השוו דנ"א 1595/06 עזבון ארידור נ' עירית פתח תקוה, מיום 21.3.13, בפסקה 44 לפסק-דינה של המשנה לנשיא נאור; לגישה המצמצמת לפרשנות הוראות התיישנות ראו, בין היתר, ע"א 169/65 רשות הפיתוח נ' ירקוני, פ"ד יט(2) 595, 597 (1965); ע"א 244/81 פתאל נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית, פ"ד לח(3) 673, 679 (1984); ע"א 288/95 לחאם נ' אל-זארובי, פ"ד נד(2) 598, 612, 623 (2000); ע"א 2242/03 אברהם נ' רשאד, מיום 18.7.05, בפסקה 13 לפסק-הדין; ע"א 2387/06 פלונית נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, מיום 31.8.08, בפסקה 15 לפסק-הדין; לגישה לפיה חל הכלל הרגיל לפיו יש לפרש את החוק על פי תכליתו החברתית, כאשר זו מובילה פעמים לפרשנות מצמצמת ופעמים לפרשנות מרחיבה ראו ע"א 8301/98 אנואר נ' ש.א.פ. בע"מ, פ"ד נו (3) 345, 353, הנשיא ברק והשופט אור (2002); והשוו הילכת פתאל בעמ' 679ב; לגישת הביניים לפיה יש לפרש את הסדרי ההתיישנות באופן מצמצם נוכח חשיבות זכות הגישה לערכאות, אך זאת במקום בו היה הצדק סביר להשתהות בהגשת התביעה, לא נפגעה זכותו של הנתבע להתגונן ואין בכך פגיעה באינטרס הציבורי לסיים מחלוקות ראו רע"א 9041/03 עבדו בטחיש נ' מדינת ישראל-משרד הבטחון, מיום 16.8.05, בפסקה 7 לפסק-הדין).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמר בניה

 2. נספח בינוי מנחה

 3. בניה על חוף הים

 4. אי בניית ממ''ד

 5. אישור חריגות בניה

 6. בניה באתר עתיקות

 7. הקלה בזכויות בניה

 8. עצירת בנייה מיידית

 9. הקלה בזכויות בנייה

 10. מה זה זכויות בניה ?

 11. איסור בניה קרוב לים

 12. העלאת בני הפלשמורה

 13. התליית תוכנית בנייה

 14. הקלה של 3% בשטחי הבניה

 15. בניה על חורשה לשימור

 16. התנגדות לבניה ליד הים

 17. בנייה בשטח פרטי פתוח

 18. בניית מחסן בקומת מסד

 19. מי קובע את זכויות הבניה

 20. פיצויים על הריסת מבנה

 21. בניה באסבסט ללא אישור

 22. קריסת פיגום באתר בניה

 23. בניה בשטח ציבורי פתוח

 24. הגרלה בפרויקט בנה ביתך

 25. שינוי בינוי בשכונת מגורים

 26. בנייה בלתי חוקית בישראל

 27. שינוי ניצול זכויות בניה

 28. תוכניות בניה ברחבת הכותל

 29. עבירה נמשכת תכנון ובניה

 30. התנגדות לבניית בית כנסת

 31. טעות במיקום בניית בניין

 32. פיצוי על בניית בית נמוך

 33. צו נגד בניית הפרדה מפלסית

 34. זכויות בניה לאחר הצמדת גג

 35. העברת דירה במתנה מאב לבן

 36. בניה לא חוקית בכפר בדואי

 37. ביטול הריסת מבנים מסוכנים

 38. עבודה מועדפת באתרי בנייה

 39. השבחה על זכות לבניית מרתף

 40. הקמת מבנה ללא אישור המינהל

 41. קניית דירה עם חריגות בניה

 42. עסקת שירותי בניה מלאכותית

 43. הריסת מבנים לא חוקיים בכנרת

 44. בניית מתקן צבאי על חוף הים

 45. בניית בית על מגרש - סיכונים

 46. לגיטימציה לבניה בלתי חוקית

 47. אי ביצוע בניה בסטנדרט סביר

 48. בניית ממ"ד מעבר לאחוזי בניה

 49. התנגדות לבניית בניין קומות

 50. בקשת להעמדת מבנה זמני (קרוואן)

 51. הריסת מבנה טרומי על חוף הים

 52. בקשה שלא להרשיע בעבירות בניה

 53. סעיף 195 לחוק התכנון והבניה

 54. סעיף 238א לחוק התכנון והבניה

 55. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 56. סעיף 261 ד לחוק התכנון והבניה

 57. סעיף 110(א) לחוק התכנון והבניה

 58. בניית מגורי חוסים בשכונת מגורים

 59. ביטול תוכנית בניה בשלבים סופיים

 60. תביעה בגין בניית תקרה נמוכה מדי

 61. האם זכות בניה היא זכות קנייניות ?

 62. הגדרת "מבצע בניה" בתקנות הבטיחות בעבודה

 63. בניית יחידות דיור מעבר לקו הירוק

 64. פיצוי על מבנה קיים על מגרש שהופקע

 65. מה התנאים לקבלת הקלה באחוזי בניה ?

 66. טענה כי הבקשה לבניה תפגע בזרימת אוויר

 67. התחייבות המוכר על אפשרות בניה על מגרש

 68. בקשה למתן צו ארעי צו המונע המשך בניה

 69. מכירת זכויות בפרויקט בניה למשרד השיכון

 70. אישור בקשה לבניית 2 יחידות דיור במקרקעין

 71. התנגדות בעלים של תחנת דלק לבניית כביש

 72. האם אפשר למכור זכויות בניה למישהו אחר ?

 73. בניית בית במסגרת תכנית "בנה-ביתך" ברחובות

 74. התנגדות לבניית ממ"דים, בטענה לאי שוויוניות

 75. התנגדות המועצה לשימור מבנים לתכנית בניה

 76. במהלך הבניה נשרף הקלקר והתובעת הגישה תביעה

 77. צו שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה

 78. התנגדות לבניית קומת עמודים נוספת מעל מרתף

 79. התנגדות להקלה בטענה שהיא מכשירה בנייה עתידית

 80. מכתבי התראה בשל אי תחילת ביצוע עבודות בנייה

 81. תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 82. קניית דירה שהוכרזה כ''מבנה מסוכן'' ע''י העירייה

 83. התנגדות לבניית מחסן שלאור גודלו פורסמה בקשה להקלה

 84. בניית ממ"ד: ערעור על פסק דין המפקחת על המקרקעין

 85. הכשרת בניה לא חוקית על הגג באמצעות חיזוק הבניין

 86. האם תביעה בגין זכויות בניה היא "תביעה במקרקעין"?

 87. ניוד זכויות בנייה מקומה ראשונה לקומת עמודים מפולשת

 88. הקצאת מגרש לבניית יחידת דיור במסגרת תוכנית הרחבה

 89. הבקשה להרחבת קומה קיימת ובניית קומה וחצי נוספות מעל המבנה הקיים

 90. ערר על החלטה לחייב הגשת בקשה להקלה לצורך אישור בניית יחידות דיור

 91. פיצויים מהקבלן בגין אי יציקת תקרה מבטון ובנייתה מקונסטרוקציית ברזל

 92. עידוד צעירים לפריפריה היא על ידי מתן האפשרות לבנייתן של דירות מגורים

 93. בקשה להסבת משטחי מצללה לשטחים עיקריים, מבנה קל מחופה עונתית על גג קיים

 94. בקשה לתוספת ממ"ד וניצול זכויות בניה קיימות, כמו גם ניצול חלק יחסי בהקלה של 6% לשיפור הדיור

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון