זכות עיון בתיק בית משפט של מי שאינו צד להליך ?

זכות עיון בתיק בית משפט של מי שאינו צד להליך ?

סוגיה זו, מוסדרת בתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003 (להלן - "התקנות").

מבחינתנו, רלבנטית תקנה 4 לתקנות הנ"ל, שכותרתה "זכות העיון של מי שאינו בעל דין".

תקנה 4(ד) לתקנות, מסדירה את מערכת השיקולים שעל בית המשפט להביא בחשבון, בעת שמוגשת בקשה של גורם חיצוני לעיין בתיק משפטי של בית המשפט בין שני צדדים.
וכך הוא נוסח התקנה:
     "בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לענינו בתיק של המבקש, לענינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנד רשת לשם היענות לבקשה"


השאלה הרלבנטית, לעניין התקנה היא, האם מאן דהו עלול להיפגע כתוצאה מן העיון. בהקשר זה, יש גם להזכיר את תקנה 4(ה), המאפשרת לבית המשפט לבקש את תגובת היועץ המשפטי לממשלה, אם בית המשפט סבור, "כי העיון עלול לפגוע באינטרס ציבורי".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות העיון של נושה

 2. עיון בתיקי בית המשפט

 3. בקשה לעיון מחדש בהחלטה

 4. זכות עיון בכתבי בי דין

 5. זכות העיון בחומר חקירה

 6. זכות העיון של חבר מועצה

 7. עיון בתיק בית דין לעבודה

 8. עיון בתיק בית הדין לעבודה

 9. זכות העיון בתרשומת פנימית

 10. חריגים לזכות העיון של נאשם

 11. זכות עיון בנימוקי סגירת תיק

 12. בקשת הנאשם לעיון בחומר חקירה

 13. היקף זכות העיון בראיות התביעה

 14. זכות העיון בקלטת עדות של קטין

 15. בקשת עיון בהסכם הרשאה עם המינהל

 16. בקשה למתן צו לעיון בחומר חקירה

 17. זכות עיון במאזנים כספיים של חברה

 18. זכות עיון בחומר חקירה לא רלוונטי

 19. זכות העיון בחומר שנמצא בידי הנאשם

 20. זכות העיון במכרז של מערכת הביטחון

 21. ערר על דחיית בקשה לעיון בחומר חקירה

 22. זכות עיון בכתבי אישום לפי חופש המידע

 23. זכות נפגעי עבירה לעיון בתיק בית משפט

 24. בקשה לעיון מחדש בהחלטה של משרד הפנים

 25. עיון מחדש בהחלטה על פסילת הצעה במכרז

 26. עיון בתיק בית המשפט למי שאינו צד להליך

 27. זכות עיון בחומר חקירה שלא בידי התביעה

 28. זכות עיון בחוזה עם המינהל - חופש המידע

 29. נדחתה בקשה לעיון מחדש בהחלטת בית הדין הקודמת

 30. עיון בחומר חקירה בבית המשפט לעניינים מנהליים

 31. זכות עיון בתיק בית משפט של מי שאינו צד להליך ?

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון