האם שכר טרחת מומחים הינו חלק מ"הוצאות משפט" ?

האם שכר טרחת מומחים הינו חלק מ"הוצאות משפט" ?

הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה האם שכר המומחים חוסה תחת תקנה 513(1) לתקנות סדר הדין האזרחי ולכן יש לפסוק את ההוצאות על פי האסמכתאות שהוגשו וללא בחינתן סבירותן, או שמא הבקשה חוסה תחת תקנה 513(2) ואז יש לבחון את סבירות ההוצאות. מצאתי שהבקשה חוסה תחת תקנת משנה (2). אפרט:

תקנה 513 לתקנות קובעת:
"הטיל בית המשפט או הרשם הוצאות משפט מבלי לפרש את סכומן, יהא סכום הוצאות המשפט צירופם של אלה, זולת אם קבע בית המשפט או הרשם הוראה אחרת:
(1) אגרות בית המשפט, הוצאות רישום של פרוטוקול בית המשפט, העתקתו או צילומו, דמי המצאת כתב בי-דין לפי תקנה 475א, מס בולים, שכר בטלה של עדים, שכר רופאים ומומחים אחרים, דמי לינה ודמי נסיעה של אלה בישראל וכל הוצאה אחרת הרשומה כדין בתיק התובענה - כפי שקבע המזכיר הראשי של בית המשפט לפי החור שבתיק, בלי צורך בבקשה ושלא בפני בעלי הדין;
(2) שאר הוצאות המשפט כפי ששם הרשם, לפי בקשה בכתב או בעל פה ולאחר שנתן לבעלי הדן הזדמנות להשמיע את טענותיהם, אם היה סבור שהוצאות המשפט האמורות היו סבירות ודרושות לניהול המשפט."

אמנם תקנת משנה (1) מציינת מפורשות שכר מומחים, אולם התקנה עוסקת בהוצאות הרשומות כדין בתיק התובענה, כלומר הוצאות שהובאו בפני בית המשפט טרם ניתן פסק הדין. המבקשת טענה שהרישום כדין בתיק התובענה מתייחס אך ל"כל הוצאה אחרת" ואילו שכר המומחים חוסה תחת תקנת משנה (1) בכל מקרה, גם אם לא נרשם בתיק. המבקשת אף הפנתה למספר החלטות בהן נפסק כי שכר מומחים חוסה תחת תקנת משנה (1), אולם החלטות אלה לא התייחסו במישרין ומפורשות לשאלת רישום ההוצאות בתיק.

התייחסות במישרין לסוגיה זו ניתן למצוא ברע"א (י-ם) 36179-07-11 כהן נ' אריה חברה לביטוח בע"מ, פס' 9-11 להחלטתה של כבוד השופטת תמר בזק רפפורט (11.10.2011):

"אכן, משניתן פסק דין המחייב צד בהוצאות ואיננו מורה דבר בנוסף, הרי שמעצם הפסק, מחויב אותו צד בהוצאות שתקנת משנה (1) חלה עליהן. הוצאות אלו עומדות מעתה לחישוב טכני, אותו רשאי לעשות אף המזכיר הראשי של בית המשפט "לפי החומר שבתיק, בלא צורך בבקשה, ושלא בפני בעלי הדין". בהתאם, כפי שנפסק בעניין רע"א 2993/04 בנק המזרחי המאוחד נ' לונדנר, פ"ד נח(5) 49 (2004), בהיעדר הוראה אחרת בפסק הדין, "אין נתונה למזכיר או לרשם סמכות שבשיקול דעת להפחית מהוצאות אלה".

אלא שהוראה זו שבתקנת משנה (1) מוגבלת להוצאות "הרשומות כדין בתיק התובענה" וכלולות "בחומר שבתיק", כפי שהוא בפני בית המשפט אשר פסק בדבר חיוב בהוצאות, בשעה שפסק כך, ואין היא חלה על הוצאות שלא הובאו בפני בית המשפט בטרם ניתן פסק הדין.

החיוב בהוצאות, ככל חיוב אחר עליו מורה בית המשפט, לא יכול שייעשה, אלא לאחר שתינתן לצדדים הזדמנות להעלות טענותיהם בקשר אליו. כאשר מדובר בהוצאות ש"רשומות כדין בתיק התובענה", וכלולות "בחומר שבתיק", כלשון תקנת משנה (1), הצדדים מודעים להן, ולכן הם יכולים להתייחס אליהן בטיעוניהם, בטרם פסק הדין, וחזקה כי בית-המשפט מודע להן בשעה שמחייב הוא צד מן הצדדים לשאת בהוצאות. ביחס להוצאות אלו, אחר שגלויות הן בפני בית המשפט בשעה שפוסק הוא את הדין, ניתנת לצדדים, הלכה למעשה, הזדמנות להעלות טענותיהם בפני השופט הדן בתיק בכל הנוגע להן. משכך, ניתן להסתפק בכל הנוגע אליהן בשומה טכנית, לרבות בידי המזכיר הראשי, על פי החומר שבתיק, בלא בקשה ובלא שמיעת בעלי הדין.

שונה הדבר בכל הנוגע להוצאות שאינן גלויות לשופט בשעת מתן פסק הדין ואף אינן ידועות לצד שכנגד, בטרם מתן פסק הדין. על הוצאות אלו חלה תקנת משנה (2), וככל שלא מושגת לגביהן הסכמה, ניתן להביאן בפני הרשם - ולא המזכיר הראשי - לשומה בהתאם לתקנה 513(2). בהתאם, על הרשם ליתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם ואזי יחייב הוא באותן הוצאות, כאשר הוא סבור כי היו דרושות לניהול המשפט, כלשון התקנה. כך עולה מלשון תקנה 513, וכך אף מתחייב מיסודות שיטתנו המשפטית, אשר מעיקריה זכות הטיעון בטרם תתקבל הכרעה בעניינו של אדם."

נימוקיה של כבוד השופטת בזק רפפורט מקובלים עלי. החלת תקנת משנה (1) על הבקשה שלפניי היתה מובילה לשלילת זכות הטיעון של המשיבים בנושא זה, ללא הצדקה. מכאן שהבקשה חוסה תחת תקנת משנה (2) ויש להפעיל שיקול דעת בבחינת סבירות ונחיצות ההוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכר טרחה לפי שעות

 2. שכר טרחת שמאי רכב

 3. אכיפת הסכם שכר טרחה

 4. תביעת שכר טרחה ראוי

 5. הסכם שכר טרחה בכתב

 6. גביית שכר טרחה מופרז

 7. תביעה לשכר טרחה ראוי

 8. שכר טרחה ראוי לשמאי

 9. הסכם שכר טרחה מקרקעין

 10. פסיקת שכר טרחה מע''מ

 11. סכסוך שכר טרחה בוררות

 12. שכר טרחה על בסיס הצלחה

 13. שכר טרחה לתובע ייצוגי

 14. תביעה ייצוגית שכר טרחה

 15. שכר טרחה תביעה ייצוגית

 16. שכר טרחה תכנון אדריכלי

 17. שכר טרחה מקובל במקרקעין

 18. פסק דין בנושא שכר טרחה

 19. אי חתימה על הסכם שכר טרחה

 20. שכר טרחה ראוי רואה חשבון

 21. בקשה לפסיקת שכר טרחת מפרק

 22. תקנות שמאי מכריע שכר טרחה

 23. שכר טרחה מקסימלי עורך דין

 24. תשלום שכר טרחת כונס נכסים

 25. הפרת הסכם שכר טרחה עם עו''ד

 26. התנגדות לגובה שכר טרחת מומחה

 27. סכסוך שכר טרחה שהוסכם בעל פה

 28. שכר טרחה במקרה של הפסקת ייצוג

 29. ערעור על שכר טרחת כונס נכסים

 30. תביעה לשכר טרחת משרד אדריכלים

 31. שכר טרחת ביניים למנהל המיוחד

 32. שכר טרחה מקסימלי תאונות דרכים

 33. זכאות לקבל עותק מהסכם שכר טרחה

 34. תביעה לגילוי חשבוניות שכר טרחה

 35. שכר טרחת כונס נכסים מימוש משכון

 36. ביטול הסכם שכר טרחה עם עורך דין

 37. בקשה לקביעת שכר טרחה מנהל עיזבון

 38. שכר טרחת כונס נכסים בהוצאה לפועל

 39. שכר טרחה עבור ייעוץ בנושא משכנתא

 40. שכר טרחת רואה חשבון בהוצאה לפועל

 41. תביעה לתשלום שכר טרחת אדריכלית נוף

 42. החזר שכר טרחה עקב רשלנות עורך דין

 43. שכר טרחה ראוי בגין תכנון אדריכלי

 44. שכר טרחת נאמן על ניהול נכס בנאמנות

 45. ערעור על גובה שכר טרחת מנהל עיזבון

 46. תביעה נגד עורך דין להחזיר שכר טרחה

 47. פסק דין הצהרתי תוקף הסכם שכר טרחה

 48. תביעה לשכר טרחה ראוי של רואה חשבון

 49. חוב שכר טרחה עקב הפסקת השירות המשפטי

 50. בקשה לקביעת שכר טרחה בתביעה ייצוגית

 51. ? מה שכר הטרחה של עורכי דין בתיק תאונות דרכים

 52. שכר טרחה בגין יחסי ציבור לעורכי דין

 53. שכר טרחה של מפרק - תוספת מאמץ מיוחד

 54. שכר טרחת כונס נכסים 5% משווי המכירה

 55. סעיף הפסקת ייצוג עו''ד בהסכם שכר טרחה

 56. שכר טרחת כונס נכסים - עסקת קומבינציה

 57. שכר טרחת כונס נכסים בהליך הוצאה לפועל

 58. החלפת עורך דין שלוקח שכר טרחה באחוזים

 59. תביעה לשכר טרחה של שותף במשרד עורכי דין

 60. תביעה של עורך דין נגד לקוח על חוב שכר טרחה

 61. הפחתת שכר טרחת נאמן מהכספים המועברים לנושים

 62. איסור השתתפות בשכר טרחה למי שאינו עורך דין

 63. החזר שכר טרחה ששולם לעורך דין שהתפטר מייצוג

 64. תביעה שעניינה שכר טרחה בגין חוות דעת חשבונאית

 65. מינוי מומחה מטעם בית משפט עקב סכסוך שכר טרחה

 66. האם שכר טרחת מומחים הינו חלק מ"הוצאות משפט" ?

 67. תשלום שכר טרחת נאמן מכספי פיקדון בחשבון נאמנות

 68. שכר טרחה ראוי בגין שירותים מקצועיים למדינת ישראל

 69. מה סוכם בין הצדדים בנושא שכר הטרחה לו זכאי התובע ?

 70. שכר טרחה בגין הפסקת טיפול עו"ד לפני השלמת כל השירותים

 71. תביעה לתשלום שכר טרחתו של אדריכל בגין פרוייקט שתכנן עבור קבלן בניין

 72. הגיש בקשה לפסיקת גמול מיוחד ושכר טרחה לפי סעיף 9 (ג) של חוק תובענות ייצוגיות

 73. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון