האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

אכן, כפי שנקבע ברע"א 854/97 לופטין נ' מוניקה תכשיטים בע"מ (30.4.97), נקבע כי "...אין זה ראוי שמשפטים אזרחיים יישארו תלויים ועומדים עד אשר יסתיימו הליכים פליליים באותו עניין. לעיתים יכול העיכוב להימשך שנים גם כאשר מדובר בערכאה ראשונה, קל וחומר אם יש להמתין עד לסיום הערעור בערכאה האחרונה".

באותו מקרה, הבקשה הוגשה על-ידי התובע בתיק האזרחי, אשר היה גם הנאשם בהליך הפלילי, וכשאותו תובע ביקש לעכב את ההליכים על-מנת שלא ייאלץ לחשוף את קו הגנתו במשפט הפלילי, וכן כי הוא עלול להפליל את עצמו. בהקשר לכך, קבע בית המשפט כי התובע יוכל לעשות שימוש בחיסיון בפני הפללה עצמית, וכך גם להימנע מגילוי כל ראיה במשפט האזרחי, העלולה להפלילו, וכי אין מקום לקבל את הטענה אודות חשיפת קו הגנה.

עם זאת, מצא לנכון בית המשפט לציין באופן מפורש:
"השיקולים הנ"ל נסוגים אם ניצבת מולם זכות של מתדיין העלולה להיפגע".

בהתאם, בע"א 2173/05 היועץ המשפטי לממשלה נ' B.G. Assistance Ltd (13.2.06), נדרש בית המשפט לבחינת השיקולים הנוספים.

באותו מקרה, המשיבה בערעור (להלן: בי.ג'י) הגישה תביעה נגד לקוח, וכשהן הלקוח והן בי.ג'י הגישו ערעור על פסק הדין שניתן בבית משפט השלום. משהוגש כתב אישום נגד בי.ג'י והקשורים לה, הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו בהליך הערעור, ועתר לעכב את המשך בירור הערעור עד למתן פסק דין בהליך הפלילי.

הטענה המרכזית של היועץ המשפטי, הייתה "... כי קיים פער ממשי בין המידע המוצג לבית המשפט במסגרת ההליך הפלילי, לבין המידע החלקי והחסר אשר נפרש בפני הערכאות האזרחיות אשר דנות בתובענות BGA נגד לקוחות הארגון", וזאת מחוסר השוויון האינהרנטי בין הארגון לבין לקוחותיו, אשר עלול להוביל לעיוות דין.

כב' השופט גרוניס (כתוארו אז) ציין כי בדרך כלל דווקא הנאשם הוא המבקש את עיכובו של ההליך האזרחי, ולא כנסיבות שהביאו את היועץ המשפטי לעתור לעיכוב ההליך האזרחי.

בין השאר, ציין בית המשפט, כי בנסיבות המקרה שם, קיים קשר הדוק בין המסכת העובדתית המתעוררת במסגרת ההליך הפלילי, לזו אשר נדונה במסגרת ההליך האזרחי, כך גם יכול ותהיינה השלכות לתוצאות ההליך הפלילי על ההליך האזרחי. אולם, הנימוק המרכזי שהטה את הכף, לטובת עיכוב ההליכים "... לפער בין המידע המוצג במסגרת ההליך הפלילי לבין המידע אליו נחשף בית המשפט במסגרת ההליך האזרחי. מבקשת העיכוב עולה, כי במסגרת ההליך הפלילי מוצגות ראיות רבות אשר אינן עומדות לרשותם של הנתבעים בהליכים האזרחיים...". בהתאם, מתעורר החשש של עיוות דין העלול להיגרם לנתבעים שם, במסגרת ההליך האזרחי.
בעניין זה, יש להוסיף כי בית המשפט שם, מצא לנכון להוסיף, כי "אכן, אפשר שבחלקם הארי של ההליכים האזרחיים די במתן זכות עיון בתיק הפלילי לבעל דין בהליך אזרחי, על מנת לאיין את החשש מפני פערי מידע בין ההליכים. אלא שלא כך הדבר לגבי ההליכים האזרחיים נשוא דיוננו".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון