פיצוי חברה בגין הנזקים שנושא המשרה גרם לה

פיצוי חברה בגין הנזקים שנושא המשרה גרם לה

ההסדר הקבוע בסעיף 374 לפקודת החברות נכנס לתמונה תחת מנגנון התביעה הנגזרת, ותכליתו העיקרית הנה אותה תכלית - לפצות את החברה בגין הנזקים שנושא המשרה גרם לה או להשיב לחברה את אשר נושא המשרה לקח ממנה שלא כדין. וכפי שפירט כב' השופט א' רובינשטיין בעניין ברנוביץ' (ההדגשות במקור):
"הסעיף אמנם מקנה מעמד לנושה ('לפי בקשת... נושה'), ואין מקום להתעלם מכך או להקל ראש בדבר, אך יש להבחין בזיקה אליו בין סכסוכים שבמהותם הם בין החברה לבעלי תפקידים, לבין סכסוכים שבמהות הם בין נושים לחברה ובעלי התפקידים... בטרם נפנה לניתוח הסעיף, נקדים ונזכיר כי הסעד האופרטיבי בסעיף 374 הוא השבה לקופת הפירוק, ולא פיצוי לנושה מסוים - סעד המעיד כי בסכסוך בין החברה (ובשלב זה, קופת הפירוק) לבעלי התפקידים מדובר; קרי, סכסוך שמעמדו של הנושה בו משני" (שם, בסעיף י"ג לפסק דינו של השופט רובינשטיין).

במאמר מוסגר אציין כי החריג שציינתי להסדר המתואר קיים בסעיף 204 לחוק החברות, המאפשר לנושים להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת בחברה שלא מצויה בהליכי חדלות פירעון, בגין חלוקת דיבידנדים אסורה; ולמחזיקי אג"ח של "תאגיד מדווח" גם בגין הפרת סעיפים 275 (ג) ו-(ד) לחוק החברות, בשינויים המחויבים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון