הוכחת פתיחת חברה לצורכי מרמה

הוכחת פתיחת חברה לצורכי מרמה

הלכה היא שאופיו העונשי של סעיף 373 מצריך רמת ההוכחה גבוהה לשם החלתו. "הגם שלכאורה מדובר בהליך אזרחי בו נטל ההוכחה הדרוש הוא זה של מאזן ההסתברויות הרי שהאספקט הפלילי הגלום בחיוב על פי סעיף זה מחייב רמת הוכחה מוגברת או ביישום רף מאזן ההסתברויות באופן שיביא בחשבון את נסיבות המקרה וחומרתן" (פר"ק (מחוזי חיפה) 766-04 רימר ובניו בע"מ (בפירוק) נ' רימר (21.2.2010); וכן, ראו: פר"ק (מחוזי חיפה) 718-07 צ.א.מ.א הובלות דלק בע"מ נ' איבי (5.3.2014) בפסקה 41; עניין פישר, בעמ' 88).

מלבד זאת, יש לשים לב כי בדומה לאמור לעיל לעניין סעיף 374, מעמדם של הנושים במסגרת סעיף 373 לפקודה הינו משני בלבד. אומנם נושה יכול לפנות לבית המשפט בבקשה כי יופעל הסעיף ותוטל אחריות אישית על נושא המשרה הנתבע לחובות החברה, אולם המדובר בתביעה של החברה ומצד החברה, ולא בתביעה ישירה של מי מנושיה, לרבות הנושה שהגיש בקשה כנ"ל. בהתאם לכך נפסק בפרשת ארנרייך, כדלקמן (ההדגשות שלי - ח' כ'):

"ויתור הנושים על תביעה אישית שיש למי מהם נגד המערער [נושא המשרה - ח' כ'], אינו גורע מהחבות האישית שניתן להטיל עליו, לפי סעיפים 373 ו-374 לפקודה, כלפי המפרק. ככלל, וכמתחייב מאופיו העונשי של הסעד הקבוע בסעיף 373 לפקודה, החבות עקב ניהול בתרמית אינה מותנית בקיום קשר סיבתי בין התרמית לבין גרימתו של נזק מסוים; והכספים הנגבים מדירקטור באופן אישי מיועדים לכלל הנושים ולאו דווקא לנושים שרומו... ובהיעדר הוראה אחרת מטעם בית המשפט יש להעביר את הכספים לקופת החברה.." (שם, בפסקה 10).

יחד עם זאת, יש לחדד ולציין כי סעיף 374 מתבסס הן במישור העילה והן במישור העובדתי על עניינים הנוגעים במישרין אך ורק לחברה (ובאופן אגבי בלבד גם לנושיה); ולעומת זאת, סביר להניח כי על מנת להוכיח את התנאים להתקיימותו של סעיף 373 יידרש התובע להתייחס בתביעתו ולתאר בפני בית המשפט גם מעשים שבוצעו בידי נושא המשרה הנתבע כלפי נושי החברה. כך, הונאת נושי החברה במסגרת ניהול עסקיה מהווה ראיה לקיומן של תרמית וכוונת תרמית. ובמילים אחרות, סעיף 373 עוסק בתביעתה של החברה, כאשר טענותיהם של נושי החברה עשויות להוות נדבך עובדתי, לצורך ביסוס התביעה ולצורך החלתו של הסעיף.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוכחת נזק

 2. הוכחת גיל

 3. הוכחת דין זר

 4. חובת הוכחת נזק

 5. הוכחת התאבדות

 6. הוכחת הברחת נכסים

 7. הוכחת מוניטין אישי

 8. הוכחת תאונת עבודה

 9. הוכחת אשמה לכאורה

 10. הוכחת פגיעה בתנאי עבודה

 11. הוכחת מהירות נסיעה

 12. הוכחת בעלות על דירה

 13. הוכחת אסכולה רפואית

 14. טענת לא הוכחה האשמה

 15. הגשת ראיה לאחר הוכחות

 16. הוכחת מרכז חיים בישראל

 17. הוכחת מרמה בתביעת ביטוח

 18. הוכחת נוהג במקום העבודה

 19. הוכחת מסירה של קנס חניה

 20. הוכחת בעלות על נכס עזוב

 21. הוכחת סודיות מידע בעבודה

 22. הוכחת חתימה באמצעות עדים

 23. הוכחת העתקת זכויות יוצרים

 24. ראיות לכאורה להוכחת האשמה

 25. הזמנת עד נוסף בשלב ההוכחות

 26. הוכחת תביעה בהעדר התייצבות

 27. ראיה מפריכה לאחר דיון הוכחות

 28. הוכחת פתיחת חברה לצורכי מרמה

 29. פיצויים לתאגיד ללא הוכחת נזק

 30. 5 תנאים להוכחת הפרת חובה חקוקה

 31. הוכחות לנזק לנפגע תאונת דרכים

 32. ויתור על בטוחה בהגשת הוכחת חוב

 33. אי התייצבות הנתבע לדיון הוכחות

 34. הוכחת הסכם בעל פה באמצעות עדויות

 35. הוכחת הקשר הסיבתי בתביעה ייצוגית

 36. ראיות לכאורה להוכחת התעללות בקטין

 37. הוכחת בעלות במקרקעין על סמך הבטחה

 38. הוכחת הימצאותו של נוסע ברכב - תאונת דרכים

 39. חיוב התובע בהוצאות בעקבות דחיית דיון הוכחות

 40. הוכחת בעלות במקרקעין שנרכשו לפני קום המדינה

 41. הוכחת תמיכה בהורים של אדם שנהרג בתאונת דרכים

 42. טענת גניבה של עובד דורשת מהמעסיק מידת הוכחה מוגברת

 43. במיקרו טראומה חובת הוכחתו בסבירות העולה על 50% מוטלת על המבוטח

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון