הפסקת מירוץ ההתיישנות על פי סעיף 15 לחוק ההתיישנות

הפסקת מירוץ ההתיישנות על פי סעיף 15 לחוק ההתיישנות

בית המשפט העליון פסק בהרחבה בעניין זיסר:
"הפסקת מירוץ ההתיישנות על-פי סעיף 15 לחוק ההתיישנות קשורה אפוא קשר אמיץ לדיני ההחלה של עקרון מעשה-בית-דין, ועל רקע קשר זה נבחן את היקף הפריסה של הוראותיו. בדרך-כלל דחיית תובענה לגופה מהווה מחסום בפני הגשת תובענה חדשה באותה עילה משום עקרון מעשה-בית-דין... עיכוב מירוץ ההתיישנות על-פי סעיף 15 עניינו מצב שבו פסק-הדין שניתן אינו מקים מעשה-בית-דין... במקורו הוחל סעיף 15 על מצבים שבהם התביעה הראשונה נדחתה מטעמים טכניים שונים, ולא נתקיים כל דיון לגופה. כזו הייתה התייחסות המחוקק לעניין זה בדברי ההסבר להצעת חוק ההתיישנות, תשי"ז-1957 (ה"ח תשי"ז, בעמ' 285):

"סעיף 16 [כמספרו בהצעת החוק] מוסיף הוראה חדשה, לפיה אם נדחתה תביעה ללא דיון בגופו של ענין אלא על סמך טענות פרלימינריות כגון חוסר סמכות וכדו', לא יובא במנין תקופת ההתיישנות אותו פרק זמן שבין הגשת התביעה ודחייתה כדי לא לקפח את בעל הדין שהפסיד את זמנו בגלל טעות פורמלית בהגשת התביעה".

למסגרת זו ניתן להכניס מצבים שבהם כתב-תביעה נמחק משום שאינו מראה עילת תביעה, או מקום שבו תובע מבקש לחזור בו מתביעתו בתנאים שלא ימנעו את הגשת התביעה מחדש (תקנה 154(א) לתסד"א), או מקום שתביעה נמחקת מחמת חוסר מעש (תקנה 156 לתסד"א). במצבים מסוג זה פשיטא הוא, על-פי סעיף 15, כי תקופת ההתדיינות הראשונה בתובענה שנדחתה או נמחקה לא תובא במניין תקופת ההתיישנות... ברע"א 68/89 הנ"ל [14], שם, הרחיב בית-המשפט את משמעות הדיבור "תובענה שנדחתה" בסעיף 15 כדי לכלול בו מקרים שבהם מגיעה תובענה לקצה מכוח החלטת בית-המשפט גם אם לא נדחתה, כגון כאשר התובענה הופסקה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טענת התיישנות

 2. התיישנות הונאה

 3. מה זה התיישנות

 4. חריגים להתיישנות

 5. התיישנות תביעה נגד עירייה

 6. התיישנות שלא מדעת

 7. התיישנות במקרקעין

 8. התיישנות במשפט ימי

 9. בעלות מכוח התיישנות

 10. חוקי עבודה התיישנות

 11. התיישנות תביעה שכנגד

 12. סעיף 6 לחוק ההתיישנות

 13. סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 14. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 15. התיישנות עבירות עוון

 16. ממתי סופרים התיישנות

 17. תאונת דרכים התיישנות

 18. התיישנות תביעה נגד ערב

 19. כלל ההתגלות - התיישנות

 20. התיישנות תביעה שנמחקה

 21. התיישנות תביעה של קטין

 22. עבירה נמשכת - התיישנות

 23. התיישנות הגשת כתב אישום

 24. התיישנות רוכשת - חזקת שנים

 25. התיישנות דוחות חניה עירייה

 26. טענת התיישנות בתביעה שכנגד

 27. התיישנות במקרקעין לא רשומים

 28. כתב אישום - עצירת התיישנות

 29. התיישנות תביעה נגד מוכר דירה

 30. סעיף 15 לחוק ההתיישנות פסיקה

 31. אמבולנס גבייה מנהלית התיישנות

 32. התיישנות תביעה לביצוע פסק דין

 33. התיישנות תביעה נגד חברת תעופה

 34. התיישנות תביעה כספית במקרקעין

 35. התיישנות תביעה נגד משרד הרווחה

 36. התיישנות תביעה שאינה במקרקעין

 37. חילופי מעבידים התיישנות זכויות

 38. התיישנות תביעה שנמחקה מחוסר מעש

 39. התיישנות לפי חוק התובלה האווירית

 40. ידיעת אורגן בחברה לצורך התיישנות

 41. התיישנות מתגוננת - התיישנות רוכשת

 42. התיישנות יתרת חוב בחשבון עובר ושב

 43. הגשת תביעה יום אחד לאחר ההתיישנות

 44. חשיפה לחומרים מסוכנים – התיישנות תביעה

 45. התיישנות במקרקעין מוסדרים - 25 שנה

 46. התיישנות דוח חניה 3 שנים או 10 שנים

 47. התיישנות במקרים של נזק שמתרחש מדי יום ביומו

 48. ביטול כתב אישום עקב התיישנות עבירה

 49. האם משא ומתן עוצר את מירוץ ההתיישנות

 50. התיישנות על זכות אובליגטורית במקרקעין

 51. התיישנות תביעה חדשה או המשך הליך קודם

 52. התיישנות תביעה בגין רכישת זכויות בניה

 53. התיישנות תביעה לפי חוק הגנה על עובדים

 54. התיישנות בקשת פירוק בגין עוולה מתמשכת

 55. דחיית חלקים מכתב התביעה מחמת התיישנות

 56. התיישנות התקופה בה מתנהל תיק בבית משפט

 57. סילוק תביעה כספית על הסף מחמת התיישנות

 58. צירוף תובעים לאחר תום תקופת ההתיישנות

 59. התיישנות תביעות רופאים בבית הדין לעבודה

 60. האם תביעה שנמחקה עוצרת את מירוץ ההתיישנות

 61. התיישנות תביעה לבעלות על מקרקעין מוסדרים

 62. הגשת תביעה לאחר התיישנות של מספר ימים בלבד

 63. האם אי ידיעת הדין עוצרת את מירוץ ההתיישנות

 64. פקודת הנזיקים האזרחיים 1944 סעיף 68 התיישנות

 65. העלאת טענת התיישנות כטענת הגנה על ידי המדינה

 66. בחינת טענת התיישנות מחייבת לדעת מהי עילת התביעה

 67. האם יש הבדל בין התיישנות על חברה לבין אדם פרטי ?

 68. הפסקת מירוץ ההתיישנות על פי סעיף 15 לחוק ההתיישנות

 69. התיישנות תביעה לתשלום בגין הכשרות לפני תחילת העבודה

 70. מו"מ "פיקיטיבי" על מנת להשיג תקופת התיישנות ארוכה יותר ?

 71. התיישנות בביטוח לאומי תוך 12 חודשים מיום מסירת ההודעה לתובע

 72. סעיף 5 לחוק ההתיישנות: תביעה שאינה במקרקעין מתיישנת לאחר 7 שנים מהיום בו נולדה עילת התביעה

 73. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון