מכרז: הצעת הסדר נושים בניגוד להחלטת בית המשפט

מכרז: הצעת הסדר נושים בניגוד להחלטת בית המשפט

מקום שהסדר נושים מוצע בניגוד להחלטתו של בית משפט אשר קבע כי יש לבצע תחילה הליך מכרזי, ולאחר שהנאמנים כבר פעלו ליישומו בפועל של ההליך המכרזי אך זה לא הושלם בשל פגמים וליקויים מהותיים שנפלו בו (על פי קביעת בית המשפט) ואשר בגינם נשללה הזדמנות שווה ונמנעה תחרות הוגנת מצדדים נוספים אשר ייתכן והיו משתתפים בו באופן שהיה תורם להשאת התמורה שתחולק לנושים, אזי אין זה ראוי לאפשר לנצבא לפעול כעת לאישור ההסדר המוצע על ידה באסיפות נושים באופן המפר החלטותיו הקודמות של בית המשפט.

לא למותר לציין כי משבשלו עתה התנאים לעריכתו וביצועו של הליך מכרזי חדש למכירת חברות התמח"ת או נכסיהן, נקיטתו תקנה לנושים יכולת ונתונים טובים ומעודכנים יותר לצורך הכרעה מושכלת בהסדר הנושים שיונח לפתחם. ברי כי בכך אף יתאפשר לנושים להפעיל שיקול דעתם באשר להסדר העדיף מבחינתם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ריבוי נושים

 2. כפיית הסדר נושים

 3. ביטול הסדר נושים

 4. אישור הסדר נושים

 5. חוסר תועלת לנושים

 6. נושה מובטח הגדרה

 7. עדיפות נושה ראשון

 8. הקטנת קרן חוב לנושה

 9. נושה מובטח - ארנונה

 10. בקשה לציית להסדר נושים

 11. בקשה לאישור הסדר נושים

 12. סיווג נושים לקבוצות שונות

 13. בקשת נושה למתן צו כינוס

 14. אי יכולת לעמוד בהסדר נושים

 15. רוכשי דירות כנושים מובטחים

 16. חלוקת תמורה של עסקה בין נושים

 17. זכויות גרושה מול נושים של הבעל

 18. התיישנות תביעת נושה נגד החייב

 19. הסדר נושים או פירוק ? מה עדיף ?

 20. בקשה לאישור תכנית הבראה והסדר נושים

 21. מה הרוב הדרוש לאישור הסדר נושים ?

 22. החזר כספים לאחר העדפת נושים אסורה

 23. מכירת דירה לבן בניסיון להתחמק מנושים

 24. פסילת הסדר נושים אשר במהותו הינו "הצעת רכש"

 25. מכרז: הצעת הסדר נושים בניגוד להחלטת בית המשפט

 26. נושה מובטח, זכאי לקרן החוב אך לא לריבית ההסכמית

 27. אין לראות בנושה של החברה בתור "גורם רלוונטי אחר"

 28. תביעות ישירות של נושים כלפי נושא משרה בהליכי פירוק

 29. בקשת נושה לחוות דעת שמאי לגבי נכסי מקרקעין של חייב

 30. האם צריך הליך מכרז לאישור הסדר בין חברה לבין נושיה ?

 31. אי התייצבות עד בחו"ל לעדות בישראל מחשש לעיכוב ע"י נושים

 32. סעיף 3 לחוק הערבות: הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לבין הנושה או בהתחייבות

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון