דרישת התחייבות של צרכן לתקופה בלתי סבירה

דרישת התחייבות של צרכן לתקופה בלתי סבירה

עיון בחוק החוזים האחידים מלמד כי המחוקק היה ער לסכנה שבכבילת הלקוח לספק באופן בלתי סביר. סעיף 4(5) לחוק החוזים האחידים קובע כי חזקה על תנייה שהיא מקפחת אם היא מחייבת "את הלקוח באופן בלתי סביר להיזקק לספק או לאדם אחר, או המגביל בדרך אחרת את חופש הלקוח להתקשר או לא להתקשר עם אדם אחר". בהחלטת הביניים בעניין שח"ל ציין בית הדין לחוזים אחידים בפסקה 20 את הדברים הבאים:

"החזקה הקבועה בסעיף 4(5) לחוק החוזים האחידים, עניינה הגבלת חופש ההתקשרות של הלקוח. העיקרון העומד בבסיסה הוא, כי אין להגביל את חופש ההתקשרות של הלקוח, בין במישרין ובין בעקיפין. הגבלה זו יכולה, בין השאר, ללבוש צורה של תנאי הקובע תקופת התקשרות במידה בלתי סבירה, או תנאי הקובע דמי ביטול בלתי סבירים באופן המונע מהלקוח לממש את זכותו לביטול ההתקשרות (לוסטהויז ושפניץ, בעמ' 91-93)".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איסור הטעיה בעניין מהותי

 2. הגדרת ''עוסק'' בחוק הגנת הצרכן

 3. זכאות צרכן לבטל התקשרות עם סטודיו סי

 4. האם התחייבות צרכן לתקופה ארוכה חוקית ?

 5. דרישת התחייבות של צרכן לתקופה בלתי סבירה

 6. הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת"

 7. פניה למועצה הישראלית לצרכנות כדי לשלוח מכתב

 8. התערבות בית המשפט: ניצול לרעה של לקוחות (צרכנים)

 9. מה משך הזמן הסביר להתקשרות צרכן ללא אפשרות יציאה ?

 10. תחולת חוק הגנת הצרכן על שירותי פרסום לעוסקים זעירים

 11. תביעה לביטול עסקה מכוח הוראות סעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן

 12. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון