חובת גילוי על בעלי מניות שרוצים להחזיק מניות יחד

חובת גילוי על בעלי מניות שרוצים להחזיק מניות יחד

עובדת קיומם של בעלי מניות הרוצים בהחזקתם יחד את אחד משיעורי ההחזקות הקבועים בסעיף 328 לחוק החברות הינה ללא צל של ספק מהותית ובעלת חשיבות רבה למשקיע הסביר.

הכרה ברצונם של שניים או יותר לסווג עצמם, רטרואקטיבית, כמחזיקים יחד מקדמת דנא, כאמור לעיל ובניגוד לדיווחים הרשמיים והמפורשים שמסרו לציבור המשקיעים בשוק ההון, עומדת בסתירה מוחלטת לעקרונות היסוד האמורים, אותם דיני ניירות הערך נועדו להנחיל למסחר בשוק ההון. פסיעה בדרך המאפשרת סיווג רטרואקטיבי כנ"ל (לרבות, סיווג כזה תוך הכרה בדיווחים מוטעים בעבר, בדיעבד, על פי עילת התביעה החלופית) שמה את חובת הגילוי ותמונת המראה לה - איסור ההטעיה, בידיהם של החברה ובעלי השליטה בה, כחומר בידי היוצר, במקום שיעמדו לטובתו של ציבור המשקיעים. כך, במשך שנים, עד יום ההכרזה על החזקה יחד מקדמת דנא, המשקיע הסביר אשר ביקש לעיין בדיווחיה הרשמיים של כהן פיתוח נוכח לדעת כי אין בחברה בעל מניות המחזיק בלמעלה מ-45% ממניותיה (ולמעשה, אף כי "אין בעל שליטה" בחברה). הזכות להשקיע את כספו באופן מיודע, העומדת כנגד חובת הגילוי, לא עמדה לו בעת שנדרש לה - הגינות המסחר מולו נפגמה ומחיר המניה לא שיקף כהלכה את שוויה. עקרון הגילוי הנאות מורה כי "באמתחתו של 'המשקיע הסביר', המצוי בין מקצוענות לבורות, יש לתת כלים שיאפשרו לו לעבד את המידע ואת הידע וליישם את המסקנות באופן המיטבי" (עניין גבור סברינה, בפסקה 10). ואולם, במקרים כגון דא דיווחי החברה עומדים בעוכריו של ה"משקיע הסביר". מתן הבחירה "לעורר את חובת הגילוי מן המתים" לבקשתם של בעלי השליטה בחברה, בדיעבד ובשלב בו כמעט בלתי אפשרי להגדיר, לכמת ו"לרפא" את הנזק שנגרם, איננה ראויה ואיננה רצויה.

למעלה מכך, קביעת כלל האוסר סיווג רטרואקטיבי כנ"ל, תספק וודאות יעילה לכל הנוגעים בדבר. למעשה, קביעתו של כלל זה מתבקשת לאור הכלל שקבע בית המשפט העליון בעניין שפירא, לפיו צד שלישי המעוניין לרכוש שליטה בחברה נדרש לבחון את מצבת האחזקות בה אך ורק לפי דיווחיה הרשמיים. אחרת היה עלול להיווצר מצב בו צד שלישי היה פונה להגשת הצעת רכש למניות החברה, בהתאם לכתוב בדיווחיה, כאשר מנגד היה בסיס לטענה בדבר קיומם של בעלי שליטה אחרים בחברה המחזיקים יחד במניותיהם "מקדמת דנא". סתירה זו נוגדת את הוודאות המשפטית הרצויה, אשר בית המשפט העליון ביקש לקדם בעניין שפירא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרדמת מניות

 2. העברת מניה

 3. שווי מניית אגד

 4. מניית הזהב של צים

 5. הכרה כבעל מניות

 6. הוכחת זכות במניה

 7. ביטול הקצאת מניות

 8. ביטול חילוט מניות

 9. חישוב נזק בעלי מניות

 10. מכירה כפויה של מניות

 11. התפטרות בעל מניות בחברה

 12. קיפוח בעלי מניות המיעוט

 13. החזר כספי על מכירת מניות

 14. ביטול הסכם אופציות מניות

 15. עניין אישי של בעלי מניות

 16. הצעת רכש של מניות המיעוט

 17. מכר מניות באיגוד מקרקעין

 18. דמי אבטלה שכיר בעל מניות

 19. רכישת מניות על שם אדם אחר

 20. יחסי עובד מעביד בעל מניות

 21. אכיפת צו מסירת מניות חברה

 22. מימון חקירה נגד בעלי מניות

 23. חיוב בעלי מניות באופן אישי

 24. אכיפת התחייבות למכירת מניות

 25. הכנסות ממכירת מניות חברת בת

 26. דמי אבטלה לבעל מניות בחברה

 27. טובות הנאה לבעל מניות בחברה

 28. רכישה כפויה של מניות המיעוט

 29. דילול מניות בעל מניות מיעוט

 30. תביעה ייצוגית אובדן ערך מניות

 31. מיסוי מכירת מניות בחברה פרטית

 32. העברת מניות המוחזקות בנאמנות

 33. תשלום חוב חברה ע''י בעלי מניות

 34. מימוש זכות סירוב לרכישת מניות

 35. חיוב דירקטור בתמורה להון מניות

 36. זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות

 37. קיפוח בעלי מניות תביעה ייצוגית

 38. חובת האמון של בעל מניות שליטה

 39. בקשת בעל מניות למינוי מפרק זמני

 40. שווי הוגן של מניות תביעה ייצוגית

 41. תביעת עובד נגד בעל מניות של חברה

 42. אי גילוי במשא ומתן לרכישת מניות

 43. חובת הגילוי כלפי בעל מניות בחברה

 44. האם בעל מניות דירקטור נחשב לעובד

 45. האם צריך לשלם מס על מכירת מניות ?

 46. התחייבות לרכוש מניות במיזם נדל''ן

 47. בקשה לאישור בית המשפט למכירת מניות

 48. תביעה נגזרת של מחזיק מניות בנאמנות

 49. האם בעל מניות יכול לבקש לפרק חברה ?

 50. יחסי עובד מעביד בין בעל מניות לחברה

 51. זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות רגילות

 52. חיוב אישי של בעל מניות תשלום שכר לעובד

 53. דמי אבטלה לבעל מניות מקבל תלושי משכורת

 54. ביטול אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות

 55. תביעה ייצוגית של בעלי מניות מיעוט בחברה

 56. דיווח למע''מ על מכר מניות באיגוד מקרקעין

 57. פטור מערבות לחובות חברה לאחר מכירת מניות

 58. יחסי עובד מעביד בחברת מסחר במניות בבורסה

 59. תביעה אישית נגד בעל מניות בבית דין לעבודה

 60. התנגדות לאישור הסדר בין חברה לבעלי מניות

 61. הפסד לקוח בנק עקב השקעה ספקולטיבית במניות

 62. התערבות בעלי מניות בשיקול דעת מנהלי החברה

 63. בקשת בעל מניות להגיש תביעה נגד מועצת מנהלים

 64. ויתור על זכות סירוב ראשונה בגין מכירת מניות

 65. אישור הסדר נושים בכפוף להסכמה לא לדלל מניות

 66. "החזקה יחד" של מניות / החזקה משותפת של מניות

 67. בקשה למתן צו לכינוס אסיפת נושים ובעלי מניות

 68. תביעה נגד נאמן על הקצאת אופציות למימוש מניות

 69. אישור הגשת תביעה נגזרת ע''י מחצית מבעלי המניות

 70. חובת גילוי על בעלי מניות שרוצים להחזיק מניות יחד

 71. האם אפשר לאשר הסדר נושים לבקשת 40% מבעלי המניות ?

 72. שיטת DCF להערכת השווי ההוגן של מניות בהצעת רכש מלאה

 73. נדחתה תביעה נגד בעלי מניות של חברה לתשלום חובות החברה

 74. אין לראות ברישום מניות חברה תעשייתית כ"מכירה רעיונית"

 75. עקרון קיומה של אישיות משפטית נפרדת לחברה ולבעלי מניותיה

 76. עיכוב ביצוע העברת בעלות על מניות בטענה כי מדובר באקט בלתי הפיך

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון