בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

סעיף 19א' לפקודה מאפשר לחייב להגיש הצעת הסדר עם נושיו, ללא שיידרש להגיש בקשה לפשיטת רגל. היינו טרם מתן צו כינוס.ביום 24.1.12 הגיש החייב בקשה לאישור הצעת הסדר חובות בהתאם לסעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל (להלן: "הפקודה").
מדובר בחייב, רואה חשבון, שנקלע לחובות, בשיעור של 48,609,815 ₪.


3. הרושם שנוצר היה כי יש אפשרות שהחייב יצליח להגיע להסדר נושים בהתאם לסעיף 19א' לפקודה, תוך מכירת נכסיו ותוך שאשתו תתרום חלק לא מבוטל מחלקה בנכסים לקופת ההסדר.

4. על מנת שלא להלאות נאמר שההצעה האחרונה של החייב, פורטה בדו"ח המשלים מטעם הנאמן שהוגש לבית המשפט ביום 8.1.14, ודיון בו התקיים בתאריך 9.2.14.

5. במסגרת ההצעה האחרונה הציע החייב כדלקמן:

א. כל הנושים יוותרו על 50% מחובם (להלן:"החוב המעודכן").

ב. בהנחה שכל הנושים כך ינהגו, הוא מציע לשלם סכום בשיעור של כ-28.5% ברוטו (לפני ניכוי הוצאות הליך ושכר נאמן).

ג. בהתייחס לכלל החוב, טרם מחילת הנושים על 50% מחובם, ההצעה של החייב היא כ-14% ברוטו מתביעות החוב שהוגשו.

6. התקיימה אסיפת נושים לבחינת ההצעה האחרונה, ממנה עולה (כמפורט בדו"ח המשלים) כדלקמן:

א. הנושה בנק מרכנתיל דיסקונט, שהחוב אליו מהווה 5.79% מהנשייה התנגד לבקשה.

ב. בנק דיסקונט, שחובו מהווה 0.4% מהנשייה, לא שלח עמדה (אולם להצעת הסדר קודמת, שהיתה פחותה מזו הנוכחית, הוא שלח הסכמה).

ג. בנק ירושלים, שחובו מהווה 0.48% מהנשייה, מסכים בלבד שהדיבידנד שלו לא יפחת מ-30,000 ₪.

ד. בנק לאומי לישראל, שחובו מהווה 12.21% מהנשייה, משאיר לשיקול דעת בית משפט.

ה. בנק אוצר החייל, שחובו מהווה 0.94% מהנשייה, לא שלח עמדה.

ו. מס הכנסה, שחובו מהווה 7.73% מהנשייה (מתוכם 442,941 ₪ בדין קדימה), מסכים להסדר.

ז. הבנק הבינלאומי הראשון שחובו מהווה 13.5% מהנשייה, מסכים להסדר.

ח. בנק המזרחי שחובו מהווה 9.79% מהנשייה, מסכים להסדר בכפוף למספר הנחות כדלקמן: חלקו לא יפחת מ-17.38% מהסכום המחולק, הסכום המחולק לא יפחת מ-3.336 מיליון ₪ בניכוי חוב דין קדימה ושכר טרחת הנאמן.

ט. שלמה (ניהול ציים) בע"מ שחובו מהווה 0.05% מהנשייה, מסכים להסדר בכפוף להסכמת יתר הנושים למחול על 50% מחובם.

י. בנק הפועלים בע"מ שחובו מהווה 43.7% מהנשייה, מסכים להסדר.

יא. י. ד. י. אינטרפרייזס בע"מ שחובו מהווה 3.31% מהנשייה, מסכים להסדר.
יב. מינו נגרין שחובו מהווה 2.08% מהנשייה, מסכים להסדר.

יג. מועצה אזורית חוף הכרמל שחובה מהווה 0.04% מהנשייה, מתוכם סך של 10,058 ₪ בדין קדימה, לא שלחה עמדה.

7. לאור האמור לעיל טוען הנאמן הזמני כי ההסדר עבר ברוב ערך (80.11%) ומניין. ולכן יש לאשר אותו.

8. בישיבת יום 9.2.14 חזר הנאמן על גרסתו כי יש לאשר את ההסדר לנוכח העובדה כי עבר ברוב ערך ומניין והוא לתועלת הנושים.

9. לעומתו, באת כח בנק מרכנתיל דיסקונט, שהתנגד להסדר, הדגישה כי ההסדר במתכונתו הנוכחית איננו תואם את הוראות סעיף 19א' לפקודה, המדבר על תשלום של לפחות 30 אחוזי דיבידנד מכל חוב לא מובטח, בעוד שבמקרה דנן ההצעה במקרה הטוב עומדת על 14 אחוזי דיבידנד מכלל החובות הלא מובטחים.
מדגישה באת כח בנק דיסקונט כי גם לפי גישת החייב, על פיה הנושים יוותרו על 50% מחובם, גם אז הוא אינו עומד בתנאי סעיף 19א' לפקודה הדורש מתן 30 אחוזי דיבידנד לנושים, ולא פחות מכך.

דיון והכרעה

10. סעיף 19א' לפקודה מאפשר לחייב להגיש הצעת הסדר עם נושיו, ללא שיידרש להגיש בקשה לפשיטת רגל. היינו טרם מתן צו כינוס.

11. יחד עם זאת, סעיף 19א' מציב בפני החייב רף מסוים אותו הוא חייב לעבור, המופיע בסעיף 19א (ג) לפקודה שלשונו כדלקמן:
"בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה אם מצא שיש יסוד סביר להניח שישולמו לפיה לפחות שלושים אחוזים מכל חוב לא מובטח שאילו ניתן צו כינוס ביום הגשת הבקשה היה בר תביעה, לרבות הפרשי הצמדה עליו עד ליום הגשת הבקשה לאישור ההצעה... ".

12. בית המשפט העליון אף כינה את התנאי של "לפחות שלושים אחוזים מכל חוב לא מובטח", כ"מכשלה העומדת בפני חייב המבקש לפני צו כינוס את אישורה של הצעת הסדר הקבועה בסעיף 19א'... " (ע"א 2925/08 איתן בר אדם נ' כונס הנכסים הרשמי (, סעיף 3 להחלטה).

13. ההליך על פי סעיף 19א' צריך להיות הליך מהיר, פשוט יחסית, במסגרתו מקבלים החייבים לפחות 30 אחוזים דיבידנד מחובם (הלא מובטח), לרבות הפרשי הצמדה עליו, כהוראת סעיף 19א'(ג) לפקודה.
משכך, התנגדות של נושה לביצוע הסדר שלא עומד בתנאי הסף של סעיף 19א' לפקודה, יש לה משקל לא מבוטל.

14. משרוצה חייב להציע הסדר לפני צו כינוס על פי סעיף 19א', וליהנות מיתרונות הליך זה, שלא מכניס אותו כלל להליכי פש"ר, עליו לעמוד בתנאיו.

15. במקרה דנן, החייב לכאורה אינו עומד בתנאי סעיף 19א' לפקודה.
כשבוחנים את הצעתו מול תביעות החוב שהוגשו, הרי היא מהווה כ-14% בלבד מהחובות הלא מובטחים, כפי שהודה בכך הנאמן הזמני בעצמו בישיבת יום 9.2.14 (עמ' 13 לפרו' שו' 23).
אפילו נלך לגישת החייב על פיה יוותרו כל החייבים על 50% מתביעות החוב שאושרו (ולא כל החייבים במקרה דנן ויתרו על 50% מחובם המאושר), עדיין הצעתו תהא כ-28% ברוטו מכלל החובות (המופחתים). אם ננכה את הוצאות ההליך ושכר טרחת הנאמן, ההצעה תהא פחותה מ-28%.

16. כשלעצמי סבורני כי סעיף 19א' לפקודה, כשמציב תנאי סף להפעלתו בתשלום של "לפחות 30 אחוזים מכל חוב לא מובטח" שישולם כדיבידנד לנושים, דורש כי ה-30 אחוז האמורים יהיו נטו לנושים, היינו – לאחר הוצאות ההליך ושכר טרחת הנאמן. אם לא תאמר כן – המילה "לפחות" שבסעיף זה מיותרת. כוונת הסעיף, לנוכח ייחודו ומהותו, היתה לאפשר לחייב "לפצות" או "לפתות" את נושיו נוכח ההליך המהיר, בתשלום של 30 אחוזי דיבידנד נטו.
סבורני כי זו גם הגישה העולה מהפסיקה.
השווה לעניין זה:
בש"א (חי') 9865/05 כהן גיל נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (, סעיף 14 להחלטה).
פש"ר (מרכז) 67498-10-13 אברג'ל נ' כונס הנכסים הרשמי [החלטתו של כב' השופט יחזקאל קינר מיום 31.12.13 שציין בעמוד 2 להחלטה כי "יש לזכור כי על הסך של 30% לפחות שיש להבטיח לנושים (על פי סעיף 19א' לפקודה – ח.ש.) יש גם לשלם את הוצאות ההליך, כך שהסכומים ברוטו שעל המבקש להעמיד הם תמיד גבוהים יותר", ].

17. במקרה הנדון, החייב גם על פי הצעתו לא עומד בתנאי הסף של סעיף 19א' לפקודה.

18. לא נעלם מעיני פסיקתו של בית משפט זה (פש"ר 6249-12-12 קובי דורון נ' כונס הנכסים הרשמי, פסק דינה של כב' השופטת בטינה טאובר מיום 29.10.13, ), על פיו אושרה הצעת הסדר על פי סעיף 19א' לפקודה בתשלום של 30 אחוז ברוטו (27 אחוזי נטו לנושים בחובות הלא מובטחים), אולם גם פסק דין זה אינו עוזר לתובע דנן מהטעמים הבאים:

א. שם לא היו צריכים הנושים לוותר על 50% מחובם המאושר דוגמת המקרה דנן, אלא קיבלו 27% נטו דיבידנד מחובם המאושר מלא (בעוד שבמקרה דנן מדובר על 14% דיבידנד מהחוב המלא).

ב. שם דובר על 30% ברוטו ולא על 14% ברוטו (מהחוב המלא) או 28% ברוטו (תוך מחילה על מחצית החוב).

19. אכן, הצעת החייב עברה ברוב ערך ומניין, אולם משיש נושים שלא הסכימו לוותר על 50% מחובם לצורך ההסדר, דוגמת בנק מרכנתיל דיסקונט, ממילא יש לומר שהצעת החייב לא תואמת את ההליך על פי סעיף 19א' לפקודה.
מכוח הצעת הסדר לפי סעיף 19א' לא ניתן לכפות על נושה לוותר על 50% מסכום נשייתו, רק בשביל לאפשר לחייב להיכנס לגדר תנאי הסעיף. משכך יש ליתן להתנגדותו משקל משמעותי.

20. בנסיבות אלה, ולאור הנימוקים דלעיל, לא ראיתי לנכון לאשר את הצעת ההסדר שהוצעה על ידי החייב, שכן אינה עומדת בתנאי סעיף 19א' לפקודה.

21. לכל אורך הדרך הדגישו ב"כ החייב והנאמן הזמני את התועלת לנושים בהצעת הסדר זו, במסגרתה הסכימה אשת החייב לתרום סכומים משמעותיים מכספה בכדי להוציא את הצעת ההסדר מן הכוח אל הפועל, דבר שאין וודאות כי יהיה ככל שהחייב ייכנס להליכי פש"ר.
איני שולל "חשש" זה של ב"כ החייב והנאמן. יחד עם זאת, ככל שסבור החייב שבידו רוב נושים ורוב ערך להעברת הצעת ההסדר יתכבד ויגיש בקשת חייב לפשיטת רגל, יסכים למתן צו כינוס (מתן צו הכינוס בטרם הכרזתו כפושט רגל לא ימנע ממנו את המשך עבודתו כרואה חשבון), ובמקביל יגיש בקשה להצעת הסדר על פי סעיף 33 לפקודה.
במסגרת זו, מחד - לא יהיה כבול בהצעתו לתנאי סעיף 19א' לפקודה, ומאידך – לבית המשפט יש שיקול דעת נרחב יותר לבחון את ההצעה מבחינת התועלת לנושים.

סוף דבר

22. לאור כל האמור, אני דוחה את הצעת ההסדר של החייב לפי סעיף 19א' לפקודה.

23. הנאמן הזמני יטול את שכרו בהתאם לתקנות מתוך הכספים שבקופה.

24. את יתרת הכספים ישמור הנאמן הזמני בנאמנות במשך 30 ימים מהיום, וככל שתוגש בתקופה זו בקשה על ידי החייב לפשיטת רגל ולמתן צו כינוס, יועברו הכספים לקופה זו.
ככל שלא יעשה כן תוך פרק הזמן דלעיל, יועברו הכספים ללשכות ההוצל"פ הרלוונטיות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון