בקשה להורות על מתן עדות שלא בפני בעל הדין

בקשה להורות על מתן עדות שלא בפני בעל הדין

בבקשה נאמר כי חששם של העדים הפוטנציאליים הוא שאם תיוודע זהותם, ייגדע מקור פרנסתם. על פניו, בטענה כללית מעין זו אין כדי להצדיק את ניהול הדיון בדלתיים סגורות ואת הפגיעה בעקרון העל של פומביות הדיון. טענות אלו בדבר קיומו של "חשש" לא גובו בראיות ממשיות כלשהן ואף לא נשמעו מפי העדים הפוטנציאליים עצמם. הטענה כי המשיב הינו "אחד הגופים החזקים במשק הישראלי בכלל ובשוק הפיננסי בפרט" (סעיף 3 לתשובה מטעם המבקשות) אינה מספקת את התשתית הנדרשת להצדקת החלטה על ניהול הדיון בדלתיים סגורות. מבלי להמעיט בהערכת המבקשות את איתנותו של המשיב ואת השפעתו בשוק הפיננסי, יש לזכור כי מדובר בבנקים הפועלים על פי דין; הנחת היסוד היא, כי גופים מסוג זה לא יוקיעו חושפי עוולות אך בשל בחירתם להעיד נגד מעסיקם הקודם, וכי עדות מהימנה, חפה מאינטרסים אישיים, לא תפעל לרעת נותניה. המבקשות לא הרימו את הנטל להראות כי על בית המשפט להניח אחרת.

עם זאת, על אף הנחת היסוד כי אין, לכאורה, מקום לחשש אובייקטיבי, יש מקום להתייחס גם לחששם הסובייקטיבי של העדים הפוטנציאליים. הרף הקבוע בסעיף 68(ב)(7) לחוק בתי המשפט אינו גבוה, ודי בכך שבית המשפט "ראה צורך בכך" כדי להורות על מסירת עדות "בדלתיים סגורות". אם העדויות הפוטנציאליות הן של עדים רלוונטיים כמוסבר לעיל, יש מקום לבחון – בדלתיים סגורות – אם אכן מקנן בהם חשש שיקשה עליהם למסור עדות חופשית ומלאה. אם בית המשפט ישתכנע בקיומו של חשש סובייקטיבי כאמור, יש מקום להורות על מתן עדותם בדלתיים סגורות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עדות מפריכה

 2. עדות לא מהימנה

 3. מהי עדות שמיעה ?

 4. הזמנת בורר לעדות

 5. עדות שותף לעבירה

 6. ועדה מחוזית תב''ע

 7. גביית עדות מוקדמת

 8. עדות חוזרת בערעור

 9. עדות מאחורי פרגוד

 10. עדות יחידה של קטין

 11. גביית עדות בחו''ל

 12. עדות יחידה של שוטר

 13. פרסום עדות עד מדינה

 14. עדות בוידאו קונפרנס

 15. זימון עורך דין לעדות

 16. עדות נאשם במשפט זוטא

 17. עדות יחידה של בעל דין

 18. בקשה לקבל תמצית עדות

 19. עדות שלא בפני בעל דין

 20. ערעור בטענת עדות כבושה

 21. בקשה להביא עדות מפריכה

 22. עדות עורך דין נגד לקוח

 23. עדות יחידה במשפט אזרחי

 24. עדות שיטה במשפט האזרחי

 25. בקשה לגביית עדות מוקדמת

 26. עדות יחידה של בעל דין - אי הבאת עד

 27. דחיית התנגדות לקו חקירה נגדית

 28. ועדת חריגים קופת חולים מכבי

 29. הרשעה על סמך עדות חוקרת ילדים

 30. בקשת למתן עדות באמצעות וידאו

 31. בעלות במקרקעין מכוח עדות שמועה

 32. הרשעה על סמך עדות שותף לעבירה

 33. בקשה לגביית עדות בוידאו קונפרנס

 34. טענת סתירות מהותיות בחקירה נגדית

 35. איסור עדות על העדר קיום יחסי מין

 36. בקשה להגיש ראיה חדשה: עדות של אדם

 37. עדות יחידה של בעל דין בתביעה כספית

 38. עדות בבית המשפט של אדם שנמצא בחו''ל

 39. הרשעה במעשה מגונה על פי עדות יחידה

 40. הרשעה על סמך עדות יחידה של המתלוננת

 41. הרשעה בתקיפת בת זוג על פי עדות יחידה

 42. ראיה לא רלוונטית - עדות לא רלוונטית

 43. עדות בעל פה - סעיף 53 לפקודת הראיות

 44. אי התייצבות לדיון לשמיעת עדות מוקדמת

 45. עדות יחידה של שותף לעבירה - ראיות לכאורה

 46. בקשה להורות על מתן עדות שלא בפני בעל הדין

 47. עדות בוחן על נהיגה שלא תואמת את תנאי הכביש

 48. שמיעת עדויות מוקדמות לפי סעיף 117 לחוק סדר הדין הפלילי

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון