האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

הרקע לערעור
1. המערערת היא חברה העוסקת ביבוא ומסחר בבדים. במסגרת ביקורת שנערכה למערערת במס הכנסה הגיעו פקיד השומה והמערערת להסכם פשרה לפיו יראה חוב בסכום של 2,808,963 ₪ שהיה למערערת כלפי ספק-חוץ שלה, כנמחל על ידו. בהסתמך על הסכם הפשרה, הוציא המשיב למערערת שומה במסגרתה טען כי מה שהוסכם כפשרה עם פקיד השומה הוא למעשה ויתור של ספק-החוץ על חוב המערערת כלפי החייב במס לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"). טענת המערערת הייתה מנגד כי מחילת החוב של ספק-החוץ אינה באה בגדרן של "תרומה, תמיכה, או סיוע אחר" המפורטים בסעיף 12 לחוק ומכאן שאין היא חבה בתשלום מס ערך מוסף, על המחילה. השגתה של המערערת נדחתה ומכאן הערעור.

טענות המערערת
2. לטענת המערערת, גם אם הייתה מחילה של ספק-החוץ על חוב שחבה לו, אין בכך משום "תרומה, תמיכה או סיוע אחר" כמפורט בסעיף 12 לחוק. המשיב ניסה ל"התרחק" מהגדרת מחילת החוב הנטענת כ"תרומה'' או כ"תמיכה" ומצא מפלט בסיווג מחילת החוב כ"סיוע אחר". ברם, ב"סיוע אחר" קיים רכיב בסיסי שישנו גם בתרומה ותמיכה, והוא הכוונה לעזור לצד נתמך וחלש. במחילת חוב בין שני גורמים עסקיים אין מטבע הדברים כוונה וולונטרית – פילנתרופית לתרום ולסייע לצד העסקי השני, ויש להניח שמחילת החוב (גם אם הייתה) נבעה ממניעים עסקיים גרידא ואינה נכנסת לגדרו של סעיף 12 לחוק, כאמור. דברים אלו נכונים במקרה זה על דרך קל וחומר, כאשר מחילת החוב הוסכמה רק כפשרה בין פקיד השומה למערערת ולא בין המערערת לספק-החוץ והיא אינה מלמדת כי אכן ספק-החוץ מחל על חובו למערערת. המערערת הוסיפה כי לו היה מקום לחייבה גם במע"מ בגין ההסכם עם פקיד שומה, חזקה על פקיד השומה שהיה עושה הסכם משולב המאחד את החיובים במע"מ ובמס הכנסה. משלא נעשה הסכם משולב כזה, חזקה שהוסכם בין המערערת לרשות המסים שאין ההסכם גורר אחריו חיוב נוסף במע"מ, וגם מטעם זה דין השומה להתבטל.

טענות המשיב
3. לטענת המשיב, פרשנות המערערת למושג "מחילת חוב" וטענתה כי מקרה זה אינו חוסה תחת סעיף 12 לחוק אינה עולה בקנה אחד עם מילות הסעיף, תכלית החוק ופסיקת בתי המשפט בסוגיה. סעיף 12 לחוק חל כאשר מתקיימים שני תנאים מצטברים: האחד, כי ניתן "תרומה, תמיכה או סיוע אחר", והשני שאלה נתקבלו בידי "עוסק". שני התנאים מתקיימים במקרה זה. פועלו של הסעיף הוא בהרחבת בסיס המס, בכך שרואים את התקבולים שנתקבלו אצל העוסק כחלק מעסקאותיו. לשונו של הסעיף ברורה וחד-משמעית במסגרתה לא קיימת הבחנה בין סוגי התקבולים האמורים ברישא לסעיף והוא חל גם על תשלומי תמיכה שקיבל עוסק שלא לצורך ייצור הכנסה, אלא במישור ההוני או למטרה שאיננה מסחרית. כל אותם תקבולים יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק שקיבלם. לפיכך, במקרה זה, אין עוררין כי מחילת החוב לא הייתה למטרת תרומה או תמיכה פילנתרופית במערערת, וניתן לסווג את מחילת החוב כתקבול הוני שאינו למטרה מסחרית ולכן היא נחשבת כחלק מעסקאות המערערת החבים במס מכוח החוק.

4. המשיב הוסיף כי סעיף 3(ב)(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קובע כי "אדם שבשנת מס פלונית נמחל לו חוב או חלק ממנו, והחוב נובע מהוצאה שניכוייה הותר בבירור הכנסתו החייבת, יראו את החוב כחלק מהכנסתו באותה שנה". בפסיקה בענייני מע"מ נקבע ביחס לסעיף זה, כי יש לפרש את המונח "מחילה" על פי משמעותו הרגילה והפשוטה של המונח ואין לצמצם את משמעותו רק לפקודה, כיוון שצמצום שכזה אינו עולה בקנה אחד עם השאיפה להרמוניה חקיקתית, במיוחד לאור העובדה שהן הפקודה והן החוק הינם חלק מהענף המשפטי של דיני המס. לפיכך, אין ליצור הבחנה מלאכותית בין "מחילת חוב" לצרכי מס הכנסה לבין "מחילת חוב" במע"מ. בניגוד לטענת המערערת כי אין עסקינן בתקבולים "חיצוניים", המהווים מרכיב חיוני להיותה של מחילת החוב "תרומה, תמיכה או סיוע אחר" בהתאם לסעיף 12 לחוק, הלכה פסוקה היא לעניין חבות במע"מ, כי תקבולים שבעין ותקבולים רעיוניים, חד הם. על כן, לא רק שניתן לראות במחילת חוב סיוע רעיוני, אלא שמחילת חוב מהווה, כשלעצמה, סיוע רעיוני הנופל לגדר סעיף 12 לחוק. במקרה זה, מדובר, אפוא, למעשה בשתי עסקאות. העסקה הראשונה שהושלמה עם חיוב המס ותשלומו, והעסקה השנייה - המחילה שאף היא מחויבת במס.

5. המשיב הוסיף כי המערערת לא ביקשה מפקיד השומה כי ההסכם יכלול גם חבות במע"מ ולפיכך בהעדר כוונה של הצדדים עובר לחתימה על הסכם השומה להחיל גם חבות במע"מ, לא ניתן לקבל את טענת המערערת בעניין זה. מה גם שהמערערת הייתה מיוצגת על ידי רו"ח אשר חתם על הסכם השומה בשם המערערת, כך שלא ניתן לטעון כי לא הייתה למערערת ידיעה בעניין החבות במע"מ בגין מחילת החוב.


מהכלל אל הפרט
9. במקרה זה, אין מחלוקת כי המערערת דיווחה במסגרת הדו"ח הכספי שלה לשנת 2010 (ביאור מס' 12) על מחילת חובות לספק-חוץ בסך של 2,808,963 ₪; אין מחלוקת שבגין הקטנת העסקה, המערערת נשאה בתשלום הפרשים למס הכנסה; אין מחלוקת שלא בוצעה כל עסקה אחרת בין המערערת ובין ספק-החוץ, אלא כי מחילת החוב בוצעה באותה עסקה ממש; ואין מחלוקת כי המערערת שילמה את מלוא המע"מ שנתבקש בגין ביצוע העסקה המקורית ללא סכום המחילה. המחלוקת היחידה בין הצדדים היא האם ניתן להשקיף על מחילת החוב במועד מאוחר יותר כעסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה, ובעניין זה דעתי כדעת המערערת. אין המדובר בשתי עסקאות נפרדות, ועל פניו חתייחסות לאותה עסקה כשתי עסקאות נפרדות רק לצורך הטלת מס, אינה נכונה, והיא מפספסת את תכלית החוק ואת העיקרון של תשלום מס אמת.

התוצאה היא, אפוא, כי הערעור מתקבל, ואין חיוב במע"מ על מחילת החוב. המשיב ישלם למערערת את הוצאותיה בסך 40,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון