תביעה ייצוגית: אי רישום על מוצר מזון בערבית לגבי סכנת חנק לילדים

תביעה ייצוגית: אי רישום על מוצר מזון בערבית לגבי סכנת חנק לילדים

בפניי בקשה משותפת ומוסכמת מטעם המבקש ומשיבה 7 להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – החוק), וזאת בכל הנוגע למשיבה 7.
רקע


ביום 9.2.14 פנה המבקש בתובענה ובבקשה לאשרה כייצוגית (להלן – בקשת האישור), שעניינה הפרת הוראות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק), התשס"ו-2006 (להלן – התקנות). על פי הנטען בתובענה ובבקשת האישור, שיווקה משיבה 7 נקניקיות עוף (להלן – המוצר), מבלי שסומנה על גב האריזה סכנה מפני אזהרת חנק לילדים מתחת לגיל חמש בשפה הערבית, כנדרש בתקנות.
בתשובתה לבקשת האישור טענה משיבה 7, כי המוצר יוצר ושווק בידי חברה אחרת בשם "נקניק נהריה כשר זוגלובק בע"מ", וכי על גב אריזת נקניקיות העוף המיוצרות ומשווקות על-ידי משיבה 7 מופיעה אזהרה כנדרש גם בשפה הערבית. כן נטען, כי המוצר הנזכר בבקשת האישור הוא בהשגחת כשרות מהדרין של הרב רובין, מחירו יקר בכ-10% ממחיר נקניקיות עוף עם כשרות רגילה, והוא משווק באופן בלעדי ומצומצם לשוק היהודי החרדי. כיוון שהמוצר בעל הכשר מיוחד וספציפי של כשרות מהדרין, מיועד למגזר מצומצם דובר עברית ויידיש, ונמכר בחנויות המשרתות את הקהל החרדי, לא סומנה על גב אריזתו אזהרה מפני חנק בשפה הערבית. במצב זה, כך נטען, לא מייצג המבקש קבוצת צרכנים, שכן אין כל היגיון כי דוברי ערבית ירכשו נקניקיות עוף, שמחירן עולה ב-10% על מחיר מוצר זהה, בשל קיומה של כשרות של הרב רובין.
לאחר שהתקיימה ישיבת קדם משפט ראשונה, שאליה לא התייצבו נציגי משיבה 7 בשל כשל טכני במשלוח הזימון, הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה הייצוגית בכל הנוגע למשיבה 7. בבקשת ההסתלקות הוסבר, כי אף שהמוצר בהשגחת כשרות מהדרין של הרב רובין הוא מוצר נישתי, המיוצר בכמות מוגבלת ומשווק באופן בלעדי לשוק החרדי, נוכח זאת שהוא נושא את השם "זוגלובק" הוחלט לתקן את אריזתו, ולהוסיף לה אזהרה מפני סכנת חנק גם בשפה הערבית. משיבה 7 התחייבה להשלים את הוספת האזהרה בשפה הערבית כנדרש בתקנות בתוך תקופת התארגנות של ארבעה וחצי חודשים, שבמהלכה יעוצבו וייוצרו תוויות חדשות למוצר.
לנוכח האמור, הוסכם על הסתלקות מן התובענה ביחס למשיבה 7, מבלי שיהיה בבקשת הסתלקות זו כדי ליצור מעשה בית דין ביחס לשאר חברי הקבוצה.

הוסכם, כי משיבה 7 תשלם למבקש גמול בסך 1,000 ₪ ותשא בשכר טרחת עו"ד בסך 20,000 ₪, בתוספת מע"מ כחוק. כפי שהובהר בבקשה, פרט לסכומים אלה לא קיבלו המבקש ובא כוחו, ואף לא יקבלו בעתיד, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או תמורה בקשר להסתלקותם מבקשת האישור, ואף תצהירים מתאימים צורפו.
עוד הוסכם בין הצדדים, שלא יהא צורך בפרסום מודעה בדבר הסתלקות מן התובענה.
דיון


לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות, בבקשת האישור ובתשובת משיבה 7 לבקשה זו, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לאשר את בקשת ההסתלקות בכל הנוגע למשיבה 7, בהתאם לסעיף 16 לחוק, כיוון שהמוסכם בה סביר והולם את נסיבות העניין. מבקשת ההסתלקות עולה, כי הפגם בסימון נמצא רק ביחס למוצר המיועד לפלח השוק החרדי, אשר בשל כשרות מהדרין מחירו גבוה יותר ממוצר זהה בעל כשרות רגילה. בנסיבות אלה סביר, כי צרכנים דוברי השפה הערבית, יעדיפו לרכוש את מוצר מקביל, במחיר מופחת, ולא את מוצר זהה יקר יותר. בהתחשב בכך, כמו גם בהתחייבות משיבה 7 לתקן את הפגם, ההסכמה בין הצדדים בדבר תשלום גמול ושכר טרחת עו"ד, סבירה אף היא. אמנם, פרק הזמן לתיקון העניין איננו קצר, אולם בשים לב לנסיבותיו המיוחדות של המקרה כאמור לעיל, נראה כי בא הוא בגדרי הסביר.
לנוכח השלב המוקדם של ההסתלקות, ומשאין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין, החוסם מי מחברי הקבוצה הנטענת לפנות לבית המשפט בעתיד בהליך דומה במקרה שלא יתוקן סימון המוצר, איני רואה מקום להורות על פרסום מודעה בדבר בקשת ההסתלקות (ראו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים, 22.12.10)).
אשר על כן, אני מאשרת את הסתלקות המבקש ובא כוחו מן הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ומן התובענה הייצוגית דנן בכל הנוגע למשיבה 7, ומורה על מחיקת בקשת האישור בכל הנוגע למשיבה זו, בהתאם להוראות סעיף 16(ד)(5) לחוק. כמו כן, נדחית תביעתו האישית של המבקש נגד משיבה 7 וניתן תוקף של פסק דין להתחייבות המבקש ובא כוחו שלא להיות מעורבים בעתיד בהגשת תובענות דומות נגד משיבה 7 בגין אותה עילה, כאמור בסעיף 13 לבקשת ההסתלקות.

משיבה 7 תשלם למבקש גמול בסך 1,000 ₪ וכן תישא בשכר טרחת עו"ד בסך 20,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין.
ב"כ המבקש ימסור למנהל בתי המשפט הודעה מתאימה בדבר מחיקת בקשת האישור בכל הנוגע למשיבה 7 ודחיית תביעתו האישית של המבקש נגד משיבה זו, וזאת לצורך רישום בפנקס תובענות ייצוגיות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיקוי מוצרים

 2. אי התאמה במוצר

 3. העתקת מוצרים מסין

 4. אי קבלת מוצר בזמן

 5. חוב על מוצרי תאורה

 6. חיקוי אריזה של מוצר

 7. תאונה בגלל מוצר פגום

 8. תביעה בגין גניבת מוצרים

 9. רכישת מוצרים בתחנת דלק

 10. טענת מחדלים באספקת מוצרים

 11. אי סימון מוצר בניגוד לתקן

 12. תביעה ייצוגית סימון מוצרים

 13. הסכם הזמנת מוצרי אלומיניום

 14. קיזוז קניית מוצר משכר העובד

 15. תשלום מכס על מוצרים שנגנבו

 16. נזק גוף עקב שימוש במוצר פגום

 17. מע''מ על מכירת מוצרים לעובדים

 18. תיאור מוצר הפרת זכויות יוצרים

 19. פציעה ביד עקב פתיחות מוצר מזון

 20. העונש על מכירת מוצרים מזויפים

 21. אספקת מוצר שאיננו תואם את הזמנה

 22. אחריות בנזיקין על מוצרים פגומים

 23. שמות מוצרים דומים עד כדי להטעות

 24. מכירת מוצר מזויף לחנויות בארה''ב

 25. תביעה לתשלום בגין מכירת מוצרי דלק

 26. תביעה לתשלום יתרת התמורה עבור מוצר

 27. אספקת מוצר לבית: מנגנון מיטה עם חלודה

 28. סיווג מכס - מוצר המורכב מרכיבים שונים

 29. תביעה ייצוגית: סימון אריזות של מוצרי יין

 30. יבוא מוצרים מסין - הפרת זכויות יוצרים

 31. אספקת מוצר שונה באופן מהותי ממה שסוכם

 32. ביטול עסקה בגלל פגם במוצר - הגדרת "פגם"

 33. תביעה כספית על חוב בגין אספקת מוצרי ריצוף

 34. הסתלקות מתביעה ייצוגית לאחר שינוי באריזת המוצר

 35. דוגמא לתביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים

 36. "חוק אחריות על מוכר מוצר": 5 חובות שחלות על המוכר

 37. האם אפשר להחליף לקבל זיכוי על מוצר שנקנה ב"מבצע" ?

 38. תביעה ייצוגית: מידע שגוי על אריזה של מוצר קפה טורקי

 39. פרסום מוצר פיקטיבי כדי להראות את האפקטיביות של הפרסום

 40. תביעה ייצוגית: אי הצגת מחירי מוצרים בחנויות נוחות בתחנת דלק

 41. תביעה ייצוגית: אי פירוט "חומרי יסוד" של מוצר מזון על האריזה

 42. תביעה ייצוגית: כתוב בערבית משהו אחר על מוצר ממה שכתוב בעברית

 43. תביעה ייצוגית: אי רישום על מוצר מזון בערבית לגבי סכנת חנק לילדים

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון