תביעה ייצוגית: אי הצגת מחירי מוצרים בחנויות נוחות בתחנת דלק

תביעה ייצוגית: אי הצגת מחירי מוצרים בחנויות נוחות בתחנת דלק

א. בפניי בקשה בהסכמה להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, וזאת לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב. המבקש הגיש כנגד המשיבה תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית, בטענה של אי הצגת מחירי מוצרים הנמכרים בחלק מחנויות הנוחות של המשיבה, בשעות שבין 22:00 בלילה לבין 06:00 לפנות בוקר, תוך הפרת הוראות הדין, במובן זה שאין באפשרות הצרכנים להִיכנס לחנויות לפני רכישת המוצר ולהשוות בין נתוני המוצרים השונים, לרבות מחיריהם.

ג. תגובת המשיבה היא, כי היא נאלצת לסגור את דלתות החנויות בשעות הלילה נוכח מקרי פשיעה אלימים מרובים המרחשים בחנויות אלה באותן שעות, ולכן מתבצעת המכירה באמצעות מוכר הנמצא מאחורי אשנב, ואולם, ניתנת אפשרות ללקוחות לברר בשעות הלילה את נתוני המוצרים שהם חפצים לרכוש באמצעות המוכרים הנמצאים בחנויות.

ד. יחד עם זאת, מקבלת על עצמה המשיבה לאפשר ללקוחות החנויות לעיין לפני הרכישה בקטלוג מוצרים שימוקם בסמוך לאשנב שדרכו מתאפשרת הרכישה.

לאור ההִערכות הכרוכה בכך, תעשה כן המשיבה בתוך 6 חודשים מן המועד בו יאשר בית המשפט את בקשת ההסתלקות, כל זאת מבלי שהמשיבה מודה בטענה כלשהי מטענות המבקש.

ה. המבקש סבור, שנוכח התחייבות המשיבה לאפשר לצרכני החנויות לעיין בקטלוג מוצרים, נעשה לציבור שירות טוב בעניינים נשוא בקשת האישור, מבלי להיגרר להליך משפטי ארוך ויקר שתוצאותיו אינן ידועות, ותוך חסכון רב של זמן ומשאבים שיפוטיים. לפיכך, סבור המבקש, שאין עוד צורך בהמשך ניהול ההליך, ולכן הוא מבקש את אישור בית המשפט להסתלקות מבקשת האישור, כשהמבקש מצידו מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענותיו ומסכים, כי תידחה בקשת האישור שלו והוא מתחייב שלא להגיש ולא לנקוט במישרין או בעקיפין בכל הליך כנגד המשיבה או מי מטעמה, ולא להיות מעורב במישרין או בעקיפין בהגשת הליך כאמור.

ו. המשיבה מסכימה ומתחייבת לשלם למבקש גמול בסכום של 4,000 ₪ ולבאת כוחו שכר טרחת עו"ד בסכום של 66,000 ₪ בתוספת מע"מ וזאת בתוך 20 יום ממועד אישור בקשת ההסתלקות. למעט האמור לעיל, לא קיבלו ולא יקבלו המבקש ובאת כוחו כל טובת הנאה בקשר עם התביעה או הבקשה, ותצהיריהם מצורפים לבקשת ההסתלקות.

ז. כמו כן מבוקש, כי בית המשפט יורה כי הסתלקות המבקשת לא תהא כרוכה בפרסום הודעה על כך.

ח. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות על נימוקיה, אני סבור כי האמור בבקשת הסתלקות זו מידתי ומאוזן, ולכן יש לאשרה וליתן להתחייבויות שנטלה על עצמה המשיבה מחד גיסא, ולהתחייבויות שנטל על עצמו המבקש מאידך גיסא, תוקף של פסק דין (למעט בנוגע לסוגיית שכר הטרחה, שאליה אתייחס להלן).

ט. לא יאוחר מאשר תאריך 15.1.2015 תגיש המשיבה תצהיר של נציג מוסמך מטעמה (עם העתק לב"כ המבקש) בו יצויין ויפורט האם קיימה המשיבה את התחייבותה לאפשר ללקוחות חנויות הנוחות שלה לעיין, לפני רכישת המוצרים, בקטלוג מוצרים שימוקם בסמוך לאשנב שדרכו מתאפשרת הרכישה.

י. נוכח העובדה שאין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין, אני סבור שניתן להימנע ממתן הוראה לפרסום בקשת ההסתלקות, ועיינו לענין זה בת"צ 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.10).

יא. באשר להסכמת המשיבה לתשלום גמול בסך 4,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסכום של
66,000 ₪ בתוספת מע"מ:
לא ראיתי לנכון להתערב בשיעורו של הגמול למבקש עליו הסכימו הצדדים, וסכום זה סביר בעיניי.

באשר לשכר הטרחה לב"כ המבקש: לאחר ששקלתי בדבר סבורני כי הסכום של 66,000 ₪ עליו הסכימו ב"כ הצדדים, גבוה במידה המחייבת את התערבות בית המשפט.

בהביאי בחשבון, מחד גיסא, את מידת התועלת שהושגה על-ידי הליך זה לטובת חברי הקבוצה, ומאידך גיסא, את העובדה שהשאלות העובדתיות והמשפטיות המתעוררת בהליך זה אינן סבוכות, ולא ניתן לומר שעסקינן ב"שדה שטרם נחרש", מה גם שההליך הסתיים בתוך פרק זמן קצר, וללא צורך בדיון משפטי, ראוי להעמיד את שיעור שכר הטרחה המגיע לב"כ המבקש על סך כולל של 50,000 ₪ (כולל מע"מ), וכך אני מחליט.

יב. התוצאה מכל האמור לעיל היא כדלקמן:

1. אני מורה על מחיקת הבקשה לאישור תובענה זו כייצוגית.

2. אני מורה על דחיית התובענה האישית של המבקש.

3. אני נותן תוקף של פסק דין לכל ההתחייבויות שנטלה על עצמה המשיבה במסגרת בקשת ההסתלקות המוסכמת (למעט בנוגע לשכר הטרחה שלגביו פסקתי כאמור לעיל), וכן נותן אני תוקף של פסק דין לכל ההתחייבויות שנטל על עצמו המבקש במסגרת בקשה זו.

4. אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 4,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד לב"כ המבקש בסכום כולל של 50,000 ₪ (כולל מע"מ), וזאת בתוך 20 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל (תקופת הפגרה כלולה במנין הימים).

5. לא יאוחר מתאריך 15.1.15 תגיש המשיבה לבית משפט זה תצהיר של נציג מוסמך מטעמה, כשבתצהיר יפורט האם ביצעה המשיבה את התחייבותה נשוא סעיף 4 של בקשת ההסתלקות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיקוי מוצרים

 2. אי התאמה במוצר

 3. העתקת מוצרים מסין

 4. אי קבלת מוצר בזמן

 5. חוב על מוצרי תאורה

 6. חיקוי אריזה של מוצר

 7. תאונה בגלל מוצר פגום

 8. תביעה בגין גניבת מוצרים

 9. רכישת מוצרים בתחנת דלק

 10. טענת מחדלים באספקת מוצרים

 11. אי סימון מוצר בניגוד לתקן

 12. תביעה ייצוגית סימון מוצרים

 13. הסכם הזמנת מוצרי אלומיניום

 14. קיזוז קניית מוצר משכר העובד

 15. תשלום מכס על מוצרים שנגנבו

 16. נזק גוף עקב שימוש במוצר פגום

 17. מע''מ על מכירת מוצרים לעובדים

 18. תיאור מוצר הפרת זכויות יוצרים

 19. פציעה ביד עקב פתיחות מוצר מזון

 20. העונש על מכירת מוצרים מזויפים

 21. אספקת מוצר שאיננו תואם את הזמנה

 22. אחריות בנזיקין על מוצרים פגומים

 23. שמות מוצרים דומים עד כדי להטעות

 24. מכירת מוצר מזויף לחנויות בארה''ב

 25. תביעה לתשלום בגין מכירת מוצרי דלק

 26. תביעה לתשלום יתרת התמורה עבור מוצר

 27. אספקת מוצר לבית: מנגנון מיטה עם חלודה

 28. סיווג מכס - מוצר המורכב מרכיבים שונים

 29. תביעה ייצוגית: סימון אריזות של מוצרי יין

 30. יבוא מוצרים מסין - הפרת זכויות יוצרים

 31. אספקת מוצר שונה באופן מהותי ממה שסוכם

 32. ביטול עסקה בגלל פגם במוצר - הגדרת "פגם"

 33. תביעה כספית על חוב בגין אספקת מוצרי ריצוף

 34. הסתלקות מתביעה ייצוגית לאחר שינוי באריזת המוצר

 35. דוגמא לתביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים

 36. "חוק אחריות על מוכר מוצר": 5 חובות שחלות על המוכר

 37. האם אפשר להחליף לקבל זיכוי על מוצר שנקנה ב"מבצע" ?

 38. תביעה ייצוגית: מידע שגוי על אריזה של מוצר קפה טורקי

 39. פרסום מוצר פיקטיבי כדי להראות את האפקטיביות של הפרסום

 40. תביעה ייצוגית: אי הצגת מחירי מוצרים בחנויות נוחות בתחנת דלק

 41. תביעה ייצוגית: אי פירוט "חומרי יסוד" של מוצר מזון על האריזה

 42. תביעה ייצוגית: כתוב בערבית משהו אחר על מוצר ממה שכתוב בעברית

 43. תביעה ייצוגית: אי רישום על מוצר מזון בערבית לגבי סכנת חנק לילדים

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון