הפרת הסכם תיווך: תשלום פיצויים מוסכמים - דמי תיווך כפולים

הפרת הסכם תיווך: תשלום פיצויים מוסכמים (דמי תיווך כפולים) ?

1. זהו ערעור על פסק דינו של כב' השופט זכריה ימיני מיום 10.1.14, עת חייב את המערער לשלם למשיב סך של 29,400 ₪ + מע"מ, סך של 7,506 ₪, סך של 29,400 ₪, שכ"ט עו"ד בסך 12,000 ₪ והוצאות משפט, בסה"כ למעלה מ-80,000 ₪ קרן שחלק מהסכומים נושאים הפרשי הצמדה וריבית מיום 29.5.11 ועד למועד התשלום בפועל.

2. המשיב הינו מתווך במקרקעין על פי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו – 1996, ובעל סוכנות תיווך במקרקעין.
במועדים הרלוונטיים לתביעה היה המערער בעלים בדירת מגורים בבית משותף בעיר מודיעין.
המערער אשר רצה למכור את דירתו הזמין אצל המשיב שירותי תיווך וביום 11.5.10 חתמו הצדדים על מסמך:

א. "הזמנת שירותי תיווך/מוכר/משכיר" – לפיו הזמין המערער מהמשיב שירותי תיווך למכירת הדירה כשהמחיר שציין המשיב כמחיר מבוקש היה 2,150,000 ₪, דמי התיווך נקבעו אחוז וחצי ממחיר הדירה בתוספת מע"מ ואם המשיב יגרום לכך שהדירה תימכר בסך של 2,130,000 ומעלה ישלם המערער למשיב דמי תיווך בשיעור של 2% + מע"מ מהתמורה.
בהסכם זה התחייב המערער ליידע את המשיב ולערב אותו בכל מקרה בו יימצא קונה או שוכר כדי שלא תיפגענה זכויותיו של המשיב, ואם לא יעשה כך או יעורב גורם נוסף במהלך העסקה, הדבר לא יפגע בזכויות המשיב לקבל את מלוא התיווך.
כמו כן, הוסכם באותו מסמך, בסעיף 6 שבו, כי אם לא ישולמו דמי התיווך מיד עם חתימת הסכם מחייב "יצורפו בנוסף ובמצטבר עוד 4% מדמי התיווך לסך דמי התיווך המגיעים לכם וזאת עבור כל חודש איחור שיחושב מיום ביצוע העסקה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף ריבית והצמדה על פי החוק ובתוספת כל הוצאות שיגרמו לכם עקב אי תשלום במועד האמור" (להלן: "סעיף הפיצוי").
ב. "בלעדיות הזמנת שירותי תיווך והתחייבות לבלעדיות/מוכר/משכיר" – במסמך זה התחייב המערער כי למשיב תהיה זכות בלעדית לתיווך הדירה במשך 6 חודשים ופורטו בו פעולות השיווק שעל המשיב לבצע, לפחות 2 מהן. גם כאן כלל המסמך התחייבות ליידע את המשיב ולערב אותו בכל משא ומתן עם צד שלישי כדי שלא תיפגענה זכויות המשיב ואם המערער לא יעמוד בכך הדבר לא ייגרע מזכויותיו של המשיב לקבל את מלוא דמי התיווך, וגם כאן בסעיף 11 נאמר "באם לא אשלם לכם את דמי התיווך הנ"ל מיד עם חתימת ההסכם המחייב יצורפו בנוסף ובמצטבר עוד 4% מדמי התיווך לסך דמי התיווך המגיעים לכם וזאת עבור כל חודש איחור, שיחושב מיום ביצוע העסקה ועד ליום התשלום בפועל, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה על פי חוק בתוספת כל ההוצאות שיגרמו לכם עקב אי תשלום במועד האמור.

3. הצדדים הסכימו בעל פה כי המערער יהיה רשאי לשווק את הדירה בעצמו להשכרה.

4. המערער הפנה את הקונה (להלן: "הקונה") למשיב על מנת שהמשיב יראה לו את הדירה למטרת שכירות. עובד מטעם המשיב – מר מרום, הראה לקונה את הדירה, ולטענת מר מרום, כשזיהה את הפוטנציאל של מכירת הדירה לקונה הציע לו לרכוש את הדירה והקונה גילה התעניינות, ובעקבות כך החל משא ומתן בין הקונה לבין המערער ללא מעורבות של המשיב, ולבסוף חתמו המערער והקונה בחודש מאי 2011 על החוזה על פיו רכש הקונה את הדירה מאת המערער בסכום של 1,960,000 ₪.

5. המשיב הגיש תביעה כנגד המערער בטענה כי המערער ניהל באופן עצמאי משא ומתן מול הקונה, תוך כדי ניסיון למנוע את מעורבות המשיב והסתרת העסקה, דבר המהווה הפרה של הסכם הבלעדיות, ולפיכך זכאי המשיב לפיצוי בסך 84,578 ₪ על בסיס שני רכיבים - פיצויים מוסכמים בסך של 68,208 ₪ שהם דמי תיווך כפולים כולל מע"מ פלוס 16,370 ₪ שהם 4% מדמי התיווך הכפולים עבור כל חודש של איחור בתשלום דמי התיווך.

6. המערער הגיש בקשת רשות להתגונן, ניתנה לו רשות להתגונן, כאשר לטענתו במועד החתימה על חוזה הבלעדיות הוא ביטל את הסכם הבלעדיות על ידי חתימת חוזה התיווך וכי סוכם עם מר נדיבי שהוא שותף בסוכנות של המשיב כי אם הדירה תימכר או תושכר באופן עצמאי לא ישולמו דמי תיווך, ובנוסף טען, כי לא מתמוססת חתימת המשיב על חוזה הבלעדיות וכי חתימת המשיב הוספה בדיעבד, הקונה רכש את הדירה לאחר תום 6 חודשים ולכן לא קמה עילת תביעה בגין העסקה וכי חוזה התיווך והסכם הבלעדיות סותרים זה את זה וכי המשא ומתן התקיים והבשיל בתקופה בה לא חל הסכם התיווך והבלעדיות וכי המשיב לא היה הגורם היעיל לכריתת הסכם המכר וכי המשיב בעצמו ובאמצעות עובדיו הציגו מצגי שווא כדי ליצור לכאורה מחויבות שלו.

7. הצדדים העידו בפני בית משפט קמא, ובית המשפט בסופו של דבר הגיע למסקנה כי המערער חב למשיב כמעט את כל הסכומים שנתבעו וחייב את המערער לשלם למשיב את הסכומים כאמור בפסק הדין.

8. על פסק דין זה הוגש הערעור.
הצדדים הגישו עיקרי טיעון וביום 5.5.14 התקיים דיון בפניי שבסופו של דבר הסכימו הצדדים להצעת בית המשפט לפיה יינתן פסק דין בפשרה לפי סעיף 79א' עד לגבול של הפחתה של סך של 36,000 ₪ וכי הצדדים יגישו סיכומים שלא יעלו על שני עמודים בנושא כפל הפיצוי ובנושא הריבית החודשית בשיעור 4%.

9. הצדדים אכן הגישו סיכומיהם ומכאן הכרעתי.

10. "בסופו של יום", לאחר שעיינתי בהודעת הערעור, בעיקרי הטיעון ובטיעוני הצדדים בדיון שהיה לפניי ובסיכומי הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום בנסיבות העניין להפחית מהסכום בו חויב המערער על פי פסק הדין של בית משפט קמא.
פסק דין בפשרה, גם בשלב הערעור, מבוסס על כללי הצדק הטבעי (הנשקלים במאזני משפט). הפשרה מביאה בחשבון שיקולים מוסריים טהורים כמו עקרונות של חרות, צדק, יושר ושלום, הגינות והתאמת החיוב לדין גם בהיבט של "תקנת הציבור" (דנ"א 2401/93 נחמני נ' נחמני פד"י נ (4) 661 , פסקאות 28-32 לפסק דינה של השופטת שטרסברג כהן, ובפסקאות 4-5 של השופטת דורנר וכן ע"א 379/94 פלוני נ' פלונית ואח', פד"י נ(3) 133, 182), ויש פעמים שהפשרה חופפת במלואה את הדין המהותי הנוהג.

בית המשפט הדן שלא על דרך פשרה, פוסק על פי הדין המהותי המיושם על העניין שבפניו, אך בצד זאת, אין ביהמ"ש מנוע מלהביא בחשבון שיקוליו (במקרה שאין מניעה לכך לפי הדין), גם שיקולים אחרים שהינם שיקולים אנושיים ומוסריים המתאימים לנסיבות המיוחדות של העניין ושל המתדיינים באותו תיק.

גם בפסק דין בדרך הפשרה, שוקל בית המשפט את שיקולי הדין והשיקולים האחרים, אך בעוד שבדיון רגיל, הבכורה בשיקול הדעת מבוסס על הדין, הרי שבדרך הפשרה, מוסמך ביהמ"ש לשנות את סדר העדיפויות ואם "ראה בית המשפט לטוב לפניו, ישקול רק - או, בעיקר - שיקולים שבדין, ראה לטוב לפניו , ישקול רק - או, בעיקר - אותם שיקולים נוספים. בתהליך ההכרעה רשאי הוא לאחוז באלה כמו באלה במידה היפה בעיניו" (הציטוט והעקרונות המפורטים לעיל, נקבעו בהלכה שיצאה תחת ידו של בית המשפט העליון בע"א 1639/97 אגיאפוליס בע"מ נ' הקסטודיה אינטרנציונלה דה טרה סנטה, פ"ד נג (1) 337).

11. כאמור, הצדדים הסמיכו אותי לפסוק בהתאם לסעיף 79א', ולאחר שעיינתי בעיקרי הטיעון, בחומר הראיות, בטיעוני הצדדים בדיון שהתקיים בפניי ובסיכומים שהוגשו, הגעתי למסקנה כאמור, כי יש להפחית מהסכום שנפסק ע"י בית משפט קמא סך כולל של 27,000 ₪ נכון להיום.

12. ככל ששילם המערער למשיב את סכום פסק הדין, יושב הסכום הנ"ל למערער בתוך 30 ימים מהיום וממועד זה ואילך יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

13. מעבר לאמור, כל צד יישא בהוצאותיו.

14. לאור התוצאה האמורה, העירבון יושב למערער.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תיווך עסקי

 2. דמי תיווך 4%

 3. עורך דין תיווך

 4. דמי תיווך רימקס

 5. תוקף הסכם תיווך

 6. תביעה נגד מתווך

 7. תיווך ללא רישיון

 8. הסכם תיווך בעל פה

 9. הגורם היעיל בתיווך

 10. חתימה על טופס תיווך

 11. דמי תיווך על שכירות

 12. תשלום למתווך שכירות

 13. מבחן תיווך - נושאים

 14. חוב כספי למתווך דירות

 15. זכאות מתווך לדמי תיווך

 16. דמי תיווך ללא הסכם בכתב

 17. אחריות מתווך בעסקת יבוא

 18. הסכם אי תחרות עם מתווך

 19. תביעה לתשלום עמלת תיווך

 20. התחמקות מתשלום דמי תיווך

 21. הסכם תיווך ללא פרטי הנכס

 22. תביעה לדמי תיווך שנדחתה

 23. דמי תיווך השכרה ללא הסכם

 24. דמי תיווך על קניית קרקעות

 25. הסכם תיווך עם חברה בע''מ

 26. עניין אישי של מתווך בדירה

 27. דמי תיווך על מימוש אופציה

 28. חובת המתווך לבדוק את הנכס

 29. דמי תיווך בעסקת חיפוש נפט

 30. דמי תיווך למי שאינו מתווך

 31. הורדת מחיר דירה ע''י מתווך

 32. דמי תיווך קניית קבוצת חברות

 33. תביעה לתשלום דמי תיווך של 2%

 34. דמי תיווך עסקה עם חברה בחו''ל

 35. תביעה לתשלום דמי תיווך למתווכת

 36. מה חייב להיות כתוב בהסכם תיווך

 37. דמי תיווך בעסקה שאינה במקרקעין

 38. זכאות מי שאינו מתווך לדמי תיווך

 39. מתי לא משלמים דמי תיווך - 8 מקרים

 40. ערעור על כישלון במבחן רישיון תיווך

 41. תשלום דמי תיווך חתימה על זכרון דברים

 42. אי תשלום דמי תיווך למתווך מחברת רימקס

 43. ויכוח על אחוזים של דמי תיווך עם מתווך

 44. זכאות לתשלום דמי תיווך ללא הסכם תיווך

 45. רישיון תיווך לא בתוקף – זכאות לדמי תיווך

 46. תביעה בין מתווכים בעקבות שיתוף פעולה בעסקה

 47. שיתוף פעולה בין מתווכים - זכאות לדמי תיווך

 48. הסכם לגבי מחלוקת חלוקת דמי תיווך בין 2 מתווכים

 49. דמי תיווך כאשר יש חוזה מכר - האם מגיע עמלת תיווך ?

 50. הלוואה בתיווך עורך דין - עו"ד תיווך בין לווה למלווה

 51. מתווך טען כי הסכם תיווך נגנב ממשרדו – זכאי לדמי תיווך ?

 52. הפרת הסכם תיווך: תשלום פיצויים מוסכמים - דמי תיווך כפולים

 53. תביעה: טענה כי "ידעה על הדירה" עוד לפני שחתמה על הסכם תיווך

 54. תביעה: טוענים כי טופס הסכם התיווך עליו חתמו מתייחס לנכס אחר

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון