ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

1. ערעור על החלטת בית משפט השלום נתניה (כב' השופטת קיציס), בתו"ב 41568-07-11 ותו"ב 10866/04 מיום 24.2.14, במסגרתה דחה ביהמ"ש את בקשת המערערים להארכת מועד כניסת צווי ההריסה והפסקת השימוש שהוצאו נגדם לתוקף, והורה, כי הצו הארעי, המעכב את כניסת הצווים הנ"ל, יעמוד בתוקפו עד יום 8.3.14.

רקע

2. המערערת 1 הינה הבעלים של המקרקעין הידועים כחלקה 15 בגוש 8034 בשטח של כ- 19,340 מ"ר, אשר ממוקמים על כביש מס' 4 בין צומת קדימה לצומת אילנות בשרון (להלן: "המקרקעין"). על המקרקעין הוקמה בניה המשמשת לצורך הפעלת גן אירועים הידוע בשם "קדמת עדן". המערער 2 הינו המנהל ובעל השליטה של המבקשת 1.

3. על המקרקעין חלה תוכנית המתאר המחוזית תמ"מ 21/3 על פיה מיועד השטח לאזור חקלאי / נוף כפרי פתוח. בנוסף חלה על המקרקעין תוכנית מתאר ארצית משולבת תמ"א 35 המייעדת את המקרקעין כ"מרקם משולב שמור".

4. בהחלטת בימ"ש קמא נסקרו בהרחבה כל ההליכים התכנוניים בקשר למקרקעין וכן ההליכים הפליליים שננקטו כנגד המערערים.

5. עניינם של המערערים נדון במוסדות התכנון השונים וכן בערכאות שיפוטיות לרבות בית המשפט העליון.

6. במסגרת ההליכים הפליליים פורט כי כנגד המערערים הוגשו כתבי אישום החל משנת 1999, המערערת הורשעה לראשונה בשנת 2000 והוצאו כנגדה צווי הריסה ואיסור שימוש חורג שביצועם נדחה (ת"פ 2889/99, ת"פ 2320/99, ת"פ 1337/00) . בשנת 2004 הוגש כתב אישום נוסף בגין אי קיום הצווים השיפוטיים ובניה ושימוש חורג. בשנת 2006 הוגש כתב אישום בגין הקמת אוהל המשמש לקבלת פנים באירועים והמערערים הורשעו. בשנת 2011 הוגש כתב אישום בגין הקמת מבנה מברזנט ואלומיניום.

ביום 9.1.13 הודו המבקשים בעבירות שיוחסו להם במסגרת הסדר טיעון והוצאו כנגדם צווי התאמת בניה שביצועם נדחה ליום 10.4.14. כמו כן הוצא צו איסור שימוש חורג שמועד כניסתו לתוקף נדחה ליום 10.1.14. בנוסף הורה בית המשפט על הארכת המועד לביצוע צווי ההריסה שניתנו בתיקים ת"פ 2889/99, ת"פ 2320/99 ות"פ 1337/00 ל- 15 חודשים ועל צווי הפסקת השימוש החורג ל- 12 חודשים.

7. המערערים הגישו בקשה להארכת מועד כניסתם לתוקף של הצווים פעם נוספת. ביום 24.2.14 בקשתם נדחתה ועל החלטה זו הוגש הערעור.

8. בימ"ש קמא עמד בהחלטתו על הכלל לפיו בית המשפט יעכב ביצוע צו הריסה והפסקת שימוש חורג רק במקרים חריגים לצורך מיצוי הליכי תכנון, וכאשר ההיתר הוא בהישג יד. בימ"ש קמא קבע כי ההיתר לשימוש במקום כגן אירועים אינו בהישג יד, והכשרת המבנים והשימוש אינה בטווח קרוב ונראה לעין. בהתחשב במשך השימוש החורג הממושך ובתקופה הארוכה בה מתנהלים הליכים משפטיים כנגד המבקשים, כאשר תוך כדי הליכים אלו נוספים מבנים חדשים כדי להרחיב את היקף השימוש החורג בחר בימ"ש קמא להעדיף את האינטרס הציבורי שבקיום צווי בימ"ש ולדחות את הבקשה. כמו כן, דחה בימ"ש קמא את טענות הצדדים כנגד התנהלות הרשויות וקבע כי כאשר אדם בונה מבנה או עושה בו שימוש ללא היתר, ועל מנת להכשיר את פעולותיו יש צורך בהליך תכנוני נרחב, אין הוא יכול לבוא בטרוניה על כך כנגד מוסדות התכנון.

טיעוני הצדדים

9. ב"כ המערערים חילק את טיעוניו לשני סוגים, טיעון בדבר אופן ניהול ההליך וטיעון הנוגע לגוף ההחלטה ונימוקיה.

במסגרת הטיעון הראשון טען כי מן הראוי היה לקיים דיון במעמד הצדדים בתיק בכדי ליתן אפשרות למערערים לכל הפחות לחקור "את האנשים שטוענים טענות".

במסגרת הטיעון השני צויין כי קיימת מחלוקת בין הצדדים בדבר המבחן המשפטי הנכון למקרה זה ואופן הפעלתו. בהתעלם מהמחלוקת, מיקד את טיעוניו בשאלה האם קיים היתר בהישג יד. לטענתו, למעט פעם יחידה, לא נבחנה האפשרות התכנונית של מיקומו של גן אירועים במקום.

הפנה למסמך המדיניות בו לדבריו נכתב כי ניתן למקם במקום גני ארועים. כמו כן העלה טענות בדבר התנהלות הרשויות בעניין המערערים.

טען כי למיטב ידיעתו האזור ייועד למסחר. ציין כי כיום יו"ר המועצה הארצית מגבש מסמך מדיניות חדש, אותו הציג בפני ביהמ"ש, לפיו תתאפשר הגשת בקשה לשימוש חורג. לאור האמור, עתר לדחות את ההכרעה בערעור לעוד כשלושה ארבעה חודשים בכדי לדעת בוודאות האם יינתן היתר לשימוש חורג. הפנה לפס"ד של ביהמ"ש העליון בעניין גבעת האירוסים לפיו שימוש חורג הוא גשר נכון לצורך קבלת האישורים.

10. ב"כ המשיבה ציינה כי הצווים הוצאו בהסכמה במסגרת הסדר טיעון והארכה ניתנה לבקשת המערערים, בכדי לבחון האם תתכן הסדרת המקרקעין במסגרת תוכנית קדימה- צורן שטרם הופקדה. לדבריה, בתוכנית הנוכחית אין פתרון תכנוני למקרקעין.

פרטה את השתלשלות ההליכים הפליליים, תוך שהדגישה כי גן האירועים מתנהל על קרקע חקלאית משנת 2000 ובמהלך השנים הקימו המערערים על הקרקע מבנים נוספים, תוך שהם מייצרים מציאות בלתי חוקית.

טענה כי כמה ימים לאחר כניסת הצו לתוקף פורסמה החלטה שאינה מאפשרת הוצאת היתרי בנייה בתוואי שטח זה. לדבריה, מברור טלפוני שערכה עם ראש צוות צפון בוועדה המחוזית מרכז, עלה כי אין כוונה להכשיר את גן האירועים במקומו בפרט לאחר פרסום הודעת הוועדה לתשתיות לאומיות.

עתרה לדחות את הערעור ולחייב את המערערים בהוצאות.

דיון והכרעה

11. לאחר עיון בהודעת הערעור על נספחיה ושמיעת טיעוני הצדדים, דין הערעור להידחות.

12. המערערים עושים שימוש בקרקע חקלאית, בניגוד לייעודה, לצורך גן אירועים מזה כ-15 שנים. החל משנת 2000 הוגשו כתבי אישום כנגד המערערים, הם הורשעו והוצאו נגדם צווים שתוקפם הוארך.

13. בהחלטת בימ"ש קמא פורטו ההליכים התכנוניים שנעשו לצורך ניסיון הכשרת המקרקעין, אשר עברו בגופי התכנון השונים והגיעו עד לבית המשפט העליון. נכון להיום הליכי התכנון לא צלחו וכיום ההיתר אינו נמצא בהישג ידם של המערערים.

14. המערערים מסתמכים בטיעוניהם בעיקר על קיומו של מסמך המדיניות (שחלקו צורף להודעת הערעור) וכן טוענים כי קיים מסמך מדיניות חדש לפיו ניתן יהיה לבקש היתר לשימוש חורג. אין מדובר במסמך מחייב וספק אם יסייע ביד המערערים להשיג היתר, לכל הפחות לא בעתיד הנראה לעין. לאור האמור, עצם קיומו של המסמך אינו עומד במבחן ההיתר בהישג יד, בפרט לאור דברי ב"כ המשיבה בדיון לפיהם, מבדיקה מול הרשויות הרלוונטיות עולה כי לא צפוי להינתן היתר.

15. צדק בימ"ש קמא משפעל בהתאם להלכה לפיה יעוכב צו הריסה והפסקת שימוש חורג רק במקרים חריגים, לצורך מיצוי להליכי תכנון וכאשר ההיתר מצוי בהישג יד, וכאשר ביכר את האינטרס הציבורי שבאכיפת חוקי התכנון והבנייה על פני האינטרס האישי והכלכלי של המבקשים.

לאור האמור, הערעור נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון