עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

1. הערעור דנא הוא על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים (כב' השופט פאול שטרק) מיום 18.2.14 בת"פ 8337/02 לדחות את בקשת המערער לעכב ביצוע צו הריסה.

2. ביום 3.8.03 הרשיע בית המשפט קמא את המערער על פי הודאתו, בביצוע עבירה לפי סעיפים 145(א) ו-204(א) לחוק התכנון והבנייה בכך שבנה ללא היתר מבנה בשטח של 38 מ"ר על הגג הקיים; בית המשפט גזר את דינו ובין השאר הוטל על המערער להרוס את המבנה שנבנה ללא היתר, והורה כי מועד כניסת צו ההריסה לתוקף ידחה עד ליום 1.2.05 כדי לאפשר למערער להכשיר את הבנייה או להתאימו למצב התכנוני.

3. משלא בוצעו הוראות גזר הדין (לא ההתאמה גם לא ההריסה), הוגש נגד המערער כתב אישום (ת"פ 2686/11) המייחס לו אי קיום צו שיפוטי - עבירה לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבנייה.
המערער הורשע על פי הודאתו גם בעניין אי קיום הצו השיפוטי ובית המשפט האריך את "מועד כניסתו לתוקף של צו הריסת הבניה או התאמה להיתר בנייה ...עד ליום 1.7.13" תוך הדגשה כי "מובהר לנאשם (המערער-א.נ.ח) שאם עד מועד כניסת הצו לתוקף לא יהיה בידו היתר בנייה מתאים ולא תנתן לו ארכה נוספת לקבלת היתר הבנייה ולהריסת המבנה, ניתן יהיה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירה נוספת של אי קיום צו שיפוטי, דבר שעשוי להביא להפעלת המאסר על תנאי" (הציטוטים מגזר הדין).

4. ביום 31.7.13 הגיש המערער בקשה דחופה להארכת מועד כניסתו לתוקף של צו ההריסה, וביום 9.9.13 דחה בית המשפט קמא את הבקשה; בהחלטת הדחייה ציין בית המשפט את המחדלים להצגת פעולות לקידום הליכי ההיתר תוך ציון העובדה כי האדריכל שתצהירו צורף לבקשה אינו מפרט את התכניות להכשרת המבנה, ובצד דחיית הבקשה לארכה איפשר בית המשפט למערער ארכה עד ליום 1.11.13 "לצורך התארגנות בלבד" (לשון ההחלטה).
ביום 29.1.14 הגיש המערער בקשה נוספת לארכה לכניסת צו ההריסה לתוקף, וביום 17.2.14 דחה בית המשפט את הבקשה. בנימוקו לדחיית הבקשה ציין בית המשפט פעם נוספת כי "אין בבקשה הסבר להגשת הבקשה לאחר הצו נכנס לתוקף בהחלטה מיום 9.9.13 נדחתה הבקשה בהעדר פירוט על הנעשה לקדם ההליך לקבל היתר, הבקשה הנוכחית לא כוללת שום פירוט על הנעשה לקבלת היתר...".

5. בין נימוקיו בהודעת הערעור ציין המערער כי הוא פועל במרץ לקבלת ההיתר, כי האדריכל ציין במפורש ש"התחלנו להכין את המסמכים שדרושים לשם הכשרת הבנייה נושא העבירה על מנת להגיש את המסמכים לעיריית ירושלים...", ומשכך יש לאפשר למערער לסיים את המלאכה ולהכשיר את הבנייה; המערער אף ציין כי יש להתחשב בנסיבותיו – כי הבית מאכלס 10 נפשות ויש לאפשר ארכה נוספת למערער שפתר את מצוקת הדיור בבנייה נשוא כתב האישום (קרי, בבנייה ללא היתר... – א.נ.ח), וכל החלטה אחרת תהווה "פגיעה בחירותו או בקניינו של המערער במידה העולה על הנדרש" (סעיף 2 להודעת הערעור).

6. בדיון שהתקיים לפני הודה המערער כי אכן ההליך התכנוני לא התקדם מהטעם ש"באיזור בו ממוקם ביתו של המערער לא מקודם תהליך תכנוני כלשהו וכי ההליכים התכנוניים טרם החלו" (עמ' 1 ש' 16, 17), בצד הודאתו כי אכן אין כל התקדמות בהליכים התכנוניים ובהעדר עילה משפטית לערעור ביסס המערער את ערעורו על "טעמים הומניים" וכלשונו "הנימוקים הם יותר הומניים, הם רחוקים מלהיות משפטיים או תכנוניים ולכן בכל לשון של בקשה אבקש שבית המשפט הנכבד יתן למערער לנסות ולקדם הליך תכנוני כלשהו על ידי מתן ארכה ולו הקצרה ביותר..." (עמ' 1 ש' 17- 20).

7. בתשובתה מציינת המשיבה כי לא נפלה כל טעות בהחלטת בית משפט קמא, כפי שאף ציין המערער בדבריו בדיון, ואף הדגישה כי משלא הובאה כל ראייה לקידום הליכי האישור הרי שהפסיקה המושרשת היא כי אין להעתר לבקשת הארכה. המשיבה ציינה עוד כי צו ההריסה שהוטל על המערער עומד על כנו כ-12 שנים ובכל זאת לא עשה המערער לקדם את התכנית ואף הארכות שניתנו לו לא נוצלו לצורך זה, עוד ציינה כי גם בשנת 2014 טרם "נפתח תיק תב"ע" (עמ' 2 ש' 10) ומשכך יש לדחות את הערעור.
לטעם המשיבה מדובר בערעור סרק ומשכך עתרה לחייב את המערער בהוצאות הליך הערעור.

8. לאחר שעיינתי בהודעת הערעור, בהחלטה נשוא הערעור (שלא ליתן ארכה לכניסה לתוקף של צו ההריסה), עיינתי גם בהכרעת הדין, בגזר הדין (משנת 2003), נתתי דעתי לכך כי המערער אף הורשע באי ציות לצו שיפוטי, הבאתי בשיקולי את פרק הזמן שחלף מאז הורה בית המשפט על צו ההריסה (לפני כ-11 שנים) וראיתי לדחות את הערעור.
לא רק שהמערער לא הצביע על טעות כלשהי בהחלטת של בית המשפט קמא, הרי שבדיון שלפני לא הציג כל אסמכתא להתקדמות איזושהי בהליכי האישור ואף לא הציג פנייה כלשהי לרשות וממילא לא סתר את דברי המשיבה כי טרם נפתח תיק תב"ע, פעולה שכשלעצמה היא אך ראשיתו המוקדמת של הליך ההיתר. משכך גם אם סעיף 207 לחוק התכנון והבנייה מסמיך את בית המשפט להאריך את המועד שקבע לביצוע צו הריסה הרי שבצד זה קבע המחוקק כי בית המשפט יאריך את המועד רק "אם ראה טעם לעשות כן", והנה בנסיבות העניין לא הוצג כל טעם לדחיית המועד וכפי שציין בית משפט קמא בהעדר כל דיווח על פעולות או התקדמות ומאחר שגם לא הוצג כל צפי להכשרת הבניה, ממילא אין כל הצדקה ליתן ארכה נוספת וסתמית לביצוע צו ההריסה, ואני סבורה כי לאחר כ-11 שנה מעת מתן גזר הדין הגיעה העת ליתן תוקף לכניסת צו ההריסה עליו הורה בית המשפט עוד בשנת 2003!

9. טעמי המערער, כפי שציין בעצמו, אינם משפטיים, אלא הומניים בלבד, כך לדבריו. לא ראיתי נסיבות חריגות המצדיקות העתרות לערעור 'מטעמים הומניים'; למעשה מדובר בצו הריסה שהוצא נגד בנייה בלתי חוקית לפני למעלה מעשור שנים, ולמעט אי ציות לחוק ואי ציות לצו השיפוטי (שגם בענין זה כבר הורשע) לא מצאתי כל נסיבה המצדיקה התערבות בהחלטת בית משפט קמא.

10. לאור האמור בפסק הדין לעיל הערעור נדחה.
בנסיבות, לא ראיתי לחייב את המערער בהוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון