פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

חשוב לזכור גם כי הפיצויים יוענקו רק בגין פגיעה הנובעת מאישורה של התוכנית, דהיינו רק בשל פגיעה הקשורה בקשר סיבתי לאישור התוכנית. פגיעה עקיפה שאינה נובעת מאישור תכנית אלא נובעת מסיבות אחרות כגון ממימוש התוכנית, אינה מזכה את הנפגע בפיצוי (ראו ע"א 1188/92 הנ"ל; בר"מ 5514/06 רוטמן נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה, (17/10/2006); ע"א 650/83 הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון נ' קורן, פ"ד מ(3) 640 (1986); בר"מ 10510/02 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה נ' כהן (31/01/2007))

כך גם נזכיר, כי הפיצוי ניתן בגין פגיעה בערך המקרקעין ולא פגיעה בבעל המקרקעין. הפגיעה שתזכה בפיצוי נבדקת על פי מבחן אובייקטיבי, כלומר נבחנת הפגיעה בתכונותיהם של המקרקעין ולא פגיעה סובייקטיבית באדם המחזיק בהם (ראו ע"א 1188/92 הנ"ל; ע"א 650/83 הנ"ל; בר"מ 5514/06 הנ"ל; נמדר הנ"ל עמ' 123 פסקה 304).

תכלית הפיצוי על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה מעוגנת בזכות הקניין של הפרט (ע"א 216/66 עיריית תל אביב יפו נ' אבו דאיה, פ"ד כ(4) 522 (1966); ע"א 210/88 הנ"ל; דנ"א 1333/02 הנ"ל; ע"א 5546/97 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא נ' הולצמן, פ"ד נה(4) 629 (2001)). בתי משפט קבעו גם כי חובת הפיצוי נובעת מעקרונות של צדק חלוקתי, דהיינו מהעיקרון ולפיו על הציבור כולו להתחלק בנזק הנגרם כתוצאה מפעולה שנועדה לטובת כלל (ע"א 210/88 לעיל; בר"ם 3781/04 הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה נ' הר (7/8/06)). חובת הפיצוי נובעת גם מעקרון ההגינות השלטונית (ד' לוינסון-זמיר, עמ' 199; ע"א 8622/07 הנ"ל, פסקה 63; ע"א 8825/07 הנ"ל).

סעיף 197 לחוק התכנון והבניה מעגן את זכותו של הפרט שנפגע בשל פעולה תכנונית לפיצויים. סעיף זה קובע:
"(א)     נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמה, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200.
(ב)     התביעה לפיצויים תוגש למשרדי הועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפה של התכנית; שר הפנים רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון