הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

בהערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת יש להביא בחשבון את כל הנתונים הרלוונטיים להערכת השווי, ובהם השימושים והייעודים המותרים על פי תכניות המתאר שבתוקף. יש להביא בחשבון גם את כל הנתונים האחרים שעשויים להשפיע על ערך המקרקעין, לרבות מגבלות שבדין, מגבלות הנובעות מהחלטות הרשויות המוסמכות וכדומה.

כך ברע"א 1968/00 הנ"ל בעמ' 559, אומר בית המשפט:

נקודת המוצא לאומדן הפגיעה טמונה אפוא בהשוואה בין מצב המקרקעין מבחינה תכנונית עובר להחלתה של התכנית הפוגעת לבין מצבם לאחר החלתה. עם זאת במסגרת בחינה זו יש להתחשב לא רק בתכנית המקורית החלה על המקרקעין, אלא גם בהגבלות שונות שהוחלו על המקרקעין מכוח פעולות הרשות המוסמכת שלא במסגרת תכנית, העשויות להשפיע על ערכה.


עוד נציין כי גם אם קבלת היתרים על פי המצב התכנוני הקודם הייתה מותנית בהליכים תכנוניים נוספים, וכי היו קשיי זמינות (כגון לצורך הכנת תכנית מפורטת), הדבר אינו שולל את האפשרות להעריך את שווי המקרקעין ואת זמינות השימושים וקבלת ההיתרים. כך למשל בבר"מ 3781/04 הנ"ל אומר בית המשפט:

אכן, קיימות קרקעות רבות שאינן זמינות באופן מיידי לבנייה, וניצולן למטרה זו מחייב קיומם של הליכים תכנוניים נוספים, כמו הכנת תכנית איחוד וחלוקה. בעובדה זו, כשלעצמה, אין כדי למנוע את הערכת שווי הקרקע.


עוד נזכיר כי גם אם השימושים בפועל במקרקעין מסוימים לא היו כדין, אין בכך לשלול את האפשרות לתת להם משקל בהערכת שווים של המקרקעין ערב אישורה של התכנית. כך למשל כאשר בתחום ועדה מקומית היה נוהג של מתן היתר בניה שלא על פי תכנית מאושרת, נקבע כי יש לתת משקל לנוהג קודם זה (ע"א (ת"א) 3126/98 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו נ' קרן, פ"מ התשנ"ט(ב) 856 (1999)).

     ניתן לסכם ולקבוע כי שווים של המקרקעין במועד הקובע לאישורה של התכנית הארצית צריך להיקבע על פי השימושים בפועל, על פי הייעודים המותרים, על פי המגבלות החוקיות השונות שהוטלו על השימושים, ועל פי הצפי והסבירות להמשך הפעלת חוות הגז במגבלות שהוטלו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגיעה מתוכנית

 2. תכניות בינוי

 3. תכנית משביחה

 4. בקשה תואמת תכנית

 5. סטיה ניכרת מתכנית

 6. סטיה ניכרת מתכנית

 7. תוכנית שיקום מחצבה

 8. מה זה תוכנית בינוי ?

 9. טעות בתוכנית בנין עיר

 10. פרשנות תכנית בניה על מגרש

 11. מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

 12. תכנית הרחבת הישוב לפידות

 13. פרשנות תכליתית של תוכנית בניה

 14. היתר תואם תכנית - היטל השבחה

 15. מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

 16. ערר לאשר את תכנית לדחות התנגדות

 17. מניעת הפקדת תכנית עקב זיהום מים

 18. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 19. פרשנות תב"ע - תכנית בניה עירונית

 20. פגיעה במקרקעין פיצויים בגין נזקי תכנית

 21. האם דייר מוגן יכול להתנגד לתכנית בניה ?

 22. בקשה לאישור תוכנית מפורטת לבניית בניין

 23. ניוד זכויות בנייה באמצעות תכנית בינוי

 24. האם יש צורך בפרסום מחודש של הפקדת התכנית

 25. התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

 26. ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת

 27. פיצויים על תכנית שהשביחה את ערך המקרקעין ?

 28. פגיעה בפוטנציאל של קרקע בגלל אישור תכנית

 29. האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ?

 30. התנגדות לאישור תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית

 31. הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

 32. עתירות מנהליות כדי להמריץ את הרשות לקדם תכניות

 33. נטען כי אישור תוכנית בניה תעכב פינוי פולשים מהקרקע

 34. האם יש היטל השבחה על אישור תכנית ארצית או מחוזית ?

 35. סמכות ועדת ערר לבחון האם התכנית חוקית מבחינה תכנונית

 36. נטען כי תוקף התכנית פג ולא ניתן לאשר מכוחה היתר בניה

 37. האם מותר לבנות בריכת שחיה, כשהתכנית שותקת בעניין זה ?

 38. תכנית השינויים להגדלת פתח בקומת הקרקע והפיכת חלק לדלת

 39. אין להגביל היתר בניה על סמך תכנית עתידית שטרם אושרה

 40. לא כל הדיירים ביקשו לממש את תוספת הבניה המותרת בתוכנית

 41. ערעור מינהליים שאוחדו בגין פגיעה בערך מקרקעין עקב תכנית

 42. ערר על החלטה לדחות התנגדות לבקשה לתכנית שינויים של בנייה

 43. שמי שבחר לבנות לפי התכנית הקודמת לא תחול עליו התכנית החדשה

 44. גילה לראשונה כי על פי התכנית ה"ממוחשבת" דרך נמצאת על ביתו

 45. האם ניתן לאשר היתר בניה על פי תוכנית שהופקדה לפני 1.1.96 ?

 46. טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

 47. טענה כי מומחה טעם בית המשפט התייחס "בטעות" לתכנית אחרת שקדמה לתוכנית

 48. בניית מבנה בודד מקום בו התכנית מחייבת בניית שני מבנים לא מהווה סטיה ניכרת

 49. האם שינוי בקוי הבנין בתוכנית פוגעת באפשרות הרחבת כבישים העתידית של במקום ?

 50. כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

 51. נטען כי יש לקחת בחשבון לעניין הוראות התכנית גם הליכים משפטיים מאוחרים לתכנית

 52. תוכנית הקובעת בניה בחלקה מסוימת ללא התייחסות להריסת הבנוי על החלקה במצב הקודם

 53. המועד הקובע לפיו מחשבים נזק שנגרם ע"י תכנית הוא מועד פרסום ההודעה על אישור התכנית ברשומות

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון