מה ההבדל בין מיסוי "רווח הון" לבין "היטל השבחה" ?

מה ההבדל בין מיסוי "רווח הון" לבין "היטל השבחה" ?

חשוב לזכור כי למעשה היטל ההשבחה אינו אלא מס על רווח ההון שנצבר לבעל הזכויות במקרקעין.

הזיקה בין היטל ההשבחה למיסוי על רווחי הון באה לידי ביטוי בהוראות החיקוקים הדנים במיסוי רווחי הון, בגדרם נקבע כי תשלום ששולם בגין היטל השבחה ינוכה מרווח ההון (ראו סעיף 39(11) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, וסעיף 88 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]). למעשה, היטל השבחה משנה בעיקר את עיתוי תשלום הרווח ובמקום שישולם רק כאשר מימש בעל הזכות את הרווח בעת ביצוע עסקה במקרקעין, מוטלת עליו חובת תשלום בכל אחד ממקרי המימוש כקבוע בתוספת השלישית, דהיינו גם בעת קבלת היתר בניה, היתר לשימוש חורג או הקלה, התחלת השימוש ולא רק בעת ביצוע עסקה במקרקעין (ראו הדיון בבג"צ 7009/04 הנ"ל לעניין משמעות הביטוי "מימוש זכויות" לעניין חיוב בהיטל השבחה).

שוני נוסף בין מיסוי על רווחי הון לבין חובת תשלום ההיטל נעוץ בזהות המקבל, שכן בעוד שהמס על רווח הון משולם לרשויות המס, הרי שהיטל ההשבחה משולם לוועדה המקומית. הדבר אף משפיע על האפשרות לקיזוז הפסדים, ניכויים וכדומה.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון