דוגמאות לפסילת שאלות בבחינות הלשכה על ידי בית המשפט

דוגמאות לפסילת שאלות בבחינות הלשכה על ידי בית המשפט

הכלל הוא כי ללשכת עורכי הדין ולמוסדותיה מסור שיקול דעת רחב ולא בנקל ישים עצמו בית המשפט בנעליהם בכל הנוגע לביקורת שיפוטית על בחינות ההסמכה (עע"ם 941/14 עבד אל רחמאן עתאמלה נ' לשכת עורכי הדין, מיום 29.4.2014).

בית המשפט העליון הבהיר כי הטעם העומד ביסוד תפישה עקרונית זו הוא שבית המשפט אינו נוטה להתערב בשיקול הדעת של הגורם המוסמך לבחון כשירות מקצועית, אלא אם הוכח כי שיקול הדעת לוקה בפגם מן הפגמים שיש בו כדי לפסול שיקול דעת מינהלי, כגון שיקולים זרים. בהקשר זה הדגיש בית המשפט העליון כי הדברים נכונים במיוחד "כאשר הסמכות לבחור את השאלות בבחינה, לקבוע מה התשובות הנכונות לשאלות אלה ולהחליט מי עמד בבחינה, הופקדה על ידי החוק בידי גוף בעל כשירות גבוהה, כמו הוועדה הבוחנת" (בג"צ 7505/98 הנ"ל, בעמ' 166, וראו לעניין זה גם בג"צ 5407/05 הנ"ל). בית המשפט אינו אמור להוות מעין "ועדת ערעורים" ואין זה תפקידו להכריע מהי שאלה ש"מתמחה סביר" אינו יכול להשיב עליה (בג"צ 10937/03 לוין נ' לשכת עורכי הדין בישראל, לא פורסם).

יתרה מזאת, גם מקום שבית המשפט סבור שהמדובר בשאלה איזוטרית, שלעיתים אין התשובה עליה ברורה דיה או שהמדובר בשאלה קשה שמתי מעט יוכלו להשיב עליה "אין פירוש הדבר שבית המשפט יתערב בהן ככלל, לאחר שנבחנו בפורומים מקצועיים של הלשכה" (בג"צ 6250/05 איציק לוי נ' לשכת עורכי הדין בישראל, מיום 20.20.2005). באותה פרשה מתח בית המשפט העליון ביקורת על שאלות בעלות אופי איזוטרי, הסוטות מתכליתה של הבחינה וחורגות מן הציפייה הסבירה של הנבחנים. עוד עמד בית המשפט העליון על חובתה של ועדת הבחינות להציג שאלות שהתשובות עליהן חד משמעיות וברורות, שאינן פותחות פתח ממשי לאפשרויות שונות וזאת בשל טיבו של המבחן כמבחן "רב-ברירה". הערות אלה נוגעות לדיון הציבורי בשאלת המתכונת הראויה לבחינות ההסמכה, אולם אין הן מובילות לתוצאה של פסילת שאלות בין של מידת הקושי שבהן, בין בשל היותן עוסקות בתחום שולי.

עם זאת, בעע"ם 941/14 הנ"ל ראה בית המשפט העליון לפסול שאלה לאחר שמצא כי התשובה שניתנה לה אינה ברורה דיה, כי המדובר במקרה גבולי, וכי על כל אלה המדובר בשאלה בתחום שולי. כך עשה, תוך שהוא מעיר שהמדובר ב"חריג למדיניות אי ההתערבות שאינו מעיד על הכלל, וגם כאיתות למשיבות כי חשוב, כל עוד קיימת השיטה הנוכחית של הבחינות, לשקוד על שאלות שהתשובה להן ברורה כל עוד מדובר בשאלון רב-ברירה".

כל כך באשר לשאלות שאין חולק כי הן מצויות בסמכות ועדת הבחינות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ידיד בית המשפט

 2. מתורגמן בית משפט

 3. מתורגמן בבית המשפט

 4. זכות הגישה לבית המשפט

 5. בקשות סרק לבית המשפט

 6. הרחקה מאולם בית המשפט

 7. כללי התנהגות בבית משפט

 8. סעיף 37 לחוק בתי המשפט

 9. סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 10. סעיף 77 לחוק בתי המשפט

 11. השוואת קולות בבית המשפט

 12. סעיף 75 לחוק בתי המשפט

 13. סעיף 77א לחוק בתי המשפט

 14. חובת ההנמקה של בית המשפט

 15. סעיף 79ב לחוק בתי המשפט

 16. וידאו קונפרנס בבית משפט

 17. הודעה לא נכונה לבית משפט

 18. בקשה לעיין בתיק בית משפט

 19. בירור תביעת חוב בבית משפט

 20. הטרדת בית המשפט שלא לצורך

 21. אי השלמת חקירה בבית המשפט

 22. העברת התיק לבית משפט אחר

 23. בקשה לשחזור תיק בית משפט

 24. בקשה להצטרף כידיד בית משפט

 25. תכלית סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 26. העברת תביעה לבית משפט השלום

 27. אב בית הדין בית משפט השלום

 28. מחיקת תביעה בהמלצת בית המשפט

 29. בדיקה גנטית בהוראת בית המשפט

 30. בקשה לאיחוד משפחות מבית המשפט

 31. שמיעה רציפה של תיק בבית המשפט

 32. חשיפת סוד במהלך דיון בבית משפט

 33. הפרת צו בית משפט - עבירה נמשכת

 34. ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון

 35. פסילת חקיקת משנה ע''י בית המשפט

 36. בקשה "לעכב כל פעילות" בתיק בית משפט

 37. בדיקה בטחונית בכניסה לבית המשפט

 38. בקשה נוספת באותו נושא בבית המשפט

 39. בקשה מבית המשפט לבטל תוכנית בניה

 40. אי ידיעה על הקדמת דיון בבית משפט

 41. תוקף הצהרת בעל דין בדיון בבית משפט

 42. צו מבית משפט - בעלות על תכולת דירה

 43. בקשה לקיום דיון בבית המשפט של הפירוק

 44. מינוי רואה חשבון חוקר ע''י בית המשפט

 45. בקשה מבית המשפט לאישור עסקה בין חברות

 46. בית משפט לעניינים מקומיים בקרית ארבע

 47. בקשה להעברת הדיון לבית המשפט בתל אביב

 48. חלוקת כספים מעוקלים שהופקדו בבית המשפט

 49. משלוח החלטות בית משפט לכתובת הלא נכונה

 50. התערבות בית המשפט בהליך מכירה בהתמחרות

 51. מתן משקל ראוי מצד בית המשפט להודאה מיידית

 52. תוספת שכר עובדי מערכת בתי המשפט משפטנים

 53. מחיקת כתב תביעה בגין הפרת צווי בית משפט

 54. ביקש מבית המשפט להצהיר כי הוא יליד ישראל

 55. טענת שקר של עו''ד בבקשת דחייה לבית המשפט

 56. העברת תביעת פלת''ד בבית משפט השלום למחוזי

 57. אי התקדמות תביעה בבית משפט במשך שנים רבות

 58. בקשה להעברת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה

 59. שימוש לרעה בהליכי בית המשפט - מחיקת טענות

 60. בקשה להעברת הדיון לבית המשפט לענייני משפחה

 61. הכרזה על אדם כפסול דין ע''י בית משפט אזרחי

 62. סילוק תביעה עקב הליך מקביל בבית משפט בחו''ל

 63. אי התייצבות לדיון בבית המשפט לעניינים מנהליים

 64. דוגמאות לפסילת שאלות בבחינות הלשכה על ידי בית המשפט

 65. מיצוי הליכים בעניין תכנון ובניה לפני פניה לבית המשפט

 66. התערבות בית המשפט העליון בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 67. בקשה להעברת הדיון לבית משפט לעניינים מנהליים בירושלים

 68. מחיקת תביעת אישה בבית משפט בגלל תביעה בבית הדין הרבני

 69. לא היה מיוצג בתקופה לגביה נקבע כי פעל מתוך זלזול בבית המשפט

 70. נטען כי החלטתו של בית משפט קמא נסמכת על תמונות ישנות ולא עדכניות

 71. נטען כי בית המשפט לא נתן משקל מספיק לנסיבותיו האישיות, ובמיוחד להתמכרות

 72. נטען כי בית המשפט לא ייחס את המשקל הראוי להמלצת שירות המבחן ולאפשרות לשיקום

 73. עתירה על מנת שבית המשפט יורה למשיבים לאפשר לילדיהם ללמוד בכתה ז' בחטיבת הביניים

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון