התערבות בית המשפט במינוי בעלי תפקידים במועצת העירייה -ביקורת שיפוטית

התערבות בית המשפט במינוי בעלי תפקידים במועצת העירייה (ביקורת שיפוטית)

בית המשפט לא ישמש ערכאת ערעור על החלטת הרשות, אלא יבחן האם נפל בה פגם מנהלי. בית המשפט העליון קבע, זה מכבר, בבג"ץ 2920/94 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה ואח', פ"ד נ(3) 441, בעמ' 446:

"לעניין זה נזכור, בראש ובראשונה, כי אין אנו יושבים לדין כטריבונל עליון לתכנון. הסמכות לתכנון הופקדה בידיהם של גופי התכנון המנויים בחוק, ובמרחב שיקול הדעת הניתן להם, ועל יסוד הנחה שפועלים הם בתום לב ובמידה ראויה של סבירות, רשאים ומוסמכים הם אותם גופים לנוע כרצונם ועל פי שיקול דעתם. אנו, כבית משפט, לא נתערב בפעילותם של גופי התכנון אלא אם תמצא בה סרכה מאלו סרכות המצדיקות התערבותנו, כעשייה שלא כחוק, שלא בסמכות, שלא בתום לב או שלא בסבירות ראויה".

האמור לעיל מתייחס לענייני תכנון ובנייה, אולם מקל וחומר, נכונים הדברים גם ביחס לבחירתם של בעלי תפקידים במועצת העירייה.

למועצת העירייה מסור שיקול דעת לבחור את בעלי התפקידים שיכהנו בעירייה. יחד עם זאת, על מועצת העירייה לפעול בגדרי שיקול הדעת המסור לה, תוך הקפדה על כללי מנהל תקין. על היקף שיקול הדעת המסור לרשות ניתן ללמוד מהאמור בבג"ץ 953/89 מאיר אינדור נ' ראש עיריית ירושלים ואח', פ"ד מח(4) 683, בעמ' 693:

"הנה כי כן, הסובייקטיביות של שיקול הדעת המנהלי עניינה כוח הבחירה בין מספר חלופות, אשר כל אחת מהן חוקית היא. הסובייקטיביות של שיקול הדעת המנהלי, אין משמעותה, כי הרשות המוסמכת קובעת, על פי שיקול דעתה שלה, מהן אותן חלופות כדין. האופציות ביניהן נעשית הבחירה נקבעות על ידי החוק, כפי שפורש על ידי בית המשפט. בכך מתבטאת חלוקת הפונקציות בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת והרשות השופטת. הרשות המבצעת בוחרת על פי שיקול דעתה בין אופציות חוקיות המוצגות לפניה. בחירה זו עניינה ביצוע החוק, ועל כן כוח הבחירה נתון לרשות המבצעת. בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעת הרשות המבצעת בשיקול דעתו שלו, שכן שיקול הדעת המנהלי מופעל כולו בתחום הביצוע. לעומת זאת, האופציות עצמן נקבעות על ידי הרשות המחוקקת, והן מתפרשות על ידי הרשות השופטת. אגב, בקביעת האופציה יש משום שיתוף פעולה בין הרשות המחוקקת (השותף הבכיר), אשר קובעת את האופציות עצמן, לבין הרשות השופטת (השופט הזוטר), אשר מפרשת את קביעת המחוקק ומכריעה בחילוקי דעות פרשניים באשר לגבולותיה של כל אופציה ואופציה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זימון ישיבת מועצה

 2. הקלטת ישיבות מועצה

 3. חבר מועצה ניגוד עניינים

 4. פסולים לכהן כחברי מועצה

 5. יועץ משפטי למועצה מקומית

 6. חובת חבר מועצה לגור בעיר

 7. מינוי מבקר מועצה מקומית

 8. זכאות סגן ראש מועצה לשכר

 9. הודעת התפנות ממקום במועצה

 10. שלילת שכר עבודה במועצה מקומית

 11. ביטול החלטות ישיבת מועצה מקומית

 12. זכויות פנסיונרים של מועצת הפועלים

 13. הפסקת קבלת שירות משפטי למועצה דתית

 14. ביטול החלטות שהתקבלו בישיבת מועצה

 15. האם מזכיר מועצת הפועלים נחשב לעובד

 16. נטען כי ראש המועצה היטה את תוצאות המכרז

 17. החלטה מס' 995 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל

 18. עתירה מינהלית להורות למועצה ליתן פטור מארנונה

 19. האם הצבעה לראשות מועצה המקומית היא הצבעה חשאית

 20. טענת בהתנכלות ראש המועצה בעובד שתמך במועמד יריב

 21. עתירה לבג"ץ נגד חוקיות מינויים של מועצת העירייה

 22. הפסקת כהונת חבר מועצה מקומית בגלל ניגוד עניינים

 23. ביטול מינוי ראש מועצה מקומית בגין ניגוד עניינים

 24. התערבות בית המשפט במינוי בעלי תפקידים במועצת העירייה -ביקורת שיפוטית

 25. האם היה המועצה להודיע על אי עמידה בתנאי הסף במכרז לפני ישיבת ועדת הבחינה ?

 26. עתירה כנגד החלטת ועדת המכרזים להמליץ לראש המועצה להכריז על הצעה זוכה במכרז

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון