פטור מארנונה למוסד חינוך מוכר על פי חוק לימוד חובה או למוסדות המהווים בית ספר מקצועי

פטור מארנונה רק למוסד חינוך מוכר על פי חוק לימוד חובה או למוסדות המהווים בית ספר מקצועי כמפורט בחוק החניכות

פקודת הפיטורין מעניקה פטור מתשלום ארנונה לנכסי נישומים שונים. סעיף 4 לפקודה מעניק פטור בתנאים לנישומים שונים אשר המחוקק מעוניין לעודד ובהם מדינות זרות, עדות דתיות ומוסדות דתיים, אגודות צדקה ומוסדות חינוך. הנחת המחוקק הינה כי לנישומים אלו, בשל מעמדם המיוחד ותפקידם הציבורי, ראוי להעניק פטור מתשלום ארנונה (ראו הנריק רוסטוביץ ארנונה עירונית ספר ראשון 612 (2001); עע"מ 7749/09 אורט ישראל נ' הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים (30/11/11)).

הוראת הפטור בסעיף 4 לפקודת הפיטורין עמדה בתוקף שנים רבות. בשנת 1997 החליטה הממשלה לתקן את הפקודה כך שמוסדות ציבור שונים שהיו זכאים לפטור על פי הפקודה יחלו בהדרגה לשאת בתשלומי ארנונה ולו גם מופחתים.

בעקבות זאת, במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 תוקנה הפקודה והוספה הוראת סעיף 5ג' לפקודה, הקובעת בס"ק (א) ו- (ב) את העיקרון של הטלת חיובי ארנונה באופן מדורג על המוסדות הפטורים:

"(א) על אף הוראות סעיפים 4 ו-5, והאמור בכל דין, תוטל ארנונה כללית על הנכסים המפורטים בסעיפים 4 ו-5, בשיעורים שלהלן, שיחושבו מסכום הארנונה הכללית שהיתה משולמת לרשות המקומית אלמלא הוראות סעיפים 4 ו-5, ובהתאם לסכומים ולסוגי הנכסים הנוהגים באותה רשות מקומית, באופן שלא ייקבע סיווג נפרד לנכסים האמורים; באין סיווג מתאים - יחול הסיווג הדומה ביותר (להלן - נכסים פטורים חלקית):
בשנת 2003 - 6%;
בשנת 2004 - 15%;
בשנת 2005 - 24%;
בשנת 2006 ואילך - 33%.

(ב) לא קיים ברשות המקומית סיווג מתאים או סיווג דומה כאמור בסעיף קטן (א) - תוטל ארנונה כללית על הנכסים האמורים, בשיעורים המפורטים להלן, שיחושבו מתעריף הארנונה הנמוך ביותר ברשות המקומית בשל בנין או קרקע, לפי הענין:
בשנת 2003 - 12%;
בשנת 2004 - 30%;
בשנת 2005 - 48%;
בשנת 2006 - 66%".

צמצום הפטור הניתן למוסדות הכלולים בהוראת סעיף 5ג' הנ"ל משמעו הענקת פטור חלקי בלבד לאותם מוסדות. עם זאת גם לאחר הוספת סעיף 5ג' יינתן פטור מלא למוסדות אם יתקיימו בהם התנאים כאמור בסעיף 5ג(ה). לגבי מוסדות חינוך נקבעו התנאים להענקת פטור מלא בסעיף 5ג(ה)(3), הקובע:

"(ה) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על שטח נכס המשמש לאחד מאלה:
[...];
(3) מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף 5 לחוק האמור, ובית ספר כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, שחל עליו החוק האמור, שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מ-10 תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי וחינוך על יסודי לתלמידים עד גיל 18 שנים, וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953 והכל אם אינו למטרות רווח ולגבי השטח המשמש לחינוך או ללימוד כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית";

רואים אנו כי ישנם למעשה שני מסלולי פטור; האחד, פטור מלא על פי סעיף 5ג(ה)(3) לפקודת הפיטורין, המוענק רק למוסד חינוך מוכר על פי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 או למוסדות המהווים בית ספר מקצועי כמפורט בחוק החניכות, התשי"ג-1953; השני, פטור חלקי למוסד חינוך שאינו ממלא את התנאים האמורים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מיזוג בתי ספר

 2. סגירת בית ספר

 3. צו סגירה לבית ספר

 4. זיהום ליד בית ספר

 5. זכויות שרת בית ספר

 6. הרחקה מבית ספר פרטי

 7. תאונה בהפסקה בית הספר

 8. מפגע בבית ספר במודיעין

 9. תחנת דלק ליד בית ספר

 10. הקצאת שטחים - בתי ספר

 11. גמול ניהול למנהל בית ספר

 12. רעש מבית הספר באזור מגורים

 13. העברה יזומה של מנהל בית ספר

 14. חוב כספי של ההורים לבית הספר

 15. תקצוב בתי ספר מוכר שאינו רשמי

 16. רישום לבית ספר מחוץ לאזור רישום

 17. שיבוץ בבית ספר מחוץ לאזור רישום

 18. תקצוב בתי ספר שמפרים תנאי רישיון

 19. סגירת מעבר בין בית ספר לבין קיוסק

 20. ביטול רישיון להפעלת בית ספר חרדי

 21. חיוב ההורים לשלוח ילדיהם לבית ספר

 22. גביית כספים בבתי ספר עבור פעילות נוספת

 23. כיסוי ראש לנשים מוסלמיות בבית ספר בישראל

 24. האם מנהל בית ספר יכול להיות חבר מועצה בעירייה

 25. הסכם לבנייה ולהפעלה של מזנון בבית הספר מקיף ד' באשדוד

 26. תאונה במהלך משחק בכדור שנערך במסגרת שיעור בבית הספר ממלכתי

 27. פגיעה בשיניים לאחר נפילת ילד בבית ספר עקב ריצה והיתקלות בשולחן

 28. פטור מארנונה למוסד חינוך מוכר על פי חוק לימוד חובה או למוסדות המהווים בית ספר מקצועי

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון