פטור ממס על הפיכת מניות פרטיות למניות נסחרות בבורסה

פטור ממס על הפיכת מניות פרטיות למניות נסחרות בבורסה

סעיף 21א לחוק עידוד התעשייה (מסים), שכותרתו "פטור להפיכת מניות פרטיות למניות נסחרות בבורסה". סעיף זה מורה:

(א) הוראות סעיף 101 לפקודה לא יחולו על רישומן בבורסה של מניות בחברה תעשייתית אם בעת רישום המניות כאמור הוצעו לציבור מניות נוספות, לרבות זכויות לרכישת מניות בתוך שנתיים מאותו מועד, שערכן הכולל הנקוב לפחות שליש מערכן של המניות שנרשמו כאמור.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול אם מניות שנרשמו כאמור נמכרו בתוך חמש שנים מיום שנרשמו; נמכרו המניות כאמור, יראו את בעל המניות, לעניין סעיף 101(א) לפקודה, כאילו ביקש כדין שרישום המניות לא ייחשב כמכירתן.


כפי שניתן לראות, סעיף 21א לחוק עידוד התעשייה פותח במילים "הוראות סעיף 101 לפקודה לא יחולו על רישומן בבורסה של מניות בחברה תעשייתית [...]". מה משמעות התיבה "לא יחולו"? האם משמעות התיבה הינה רק אי תחולה של חיובי המס הנלמדים מסעיף 101 לפקודה, או שמא משמעה ש"לעסקה הרעיונית" לא תהא כל תחולה ברישום מניות בחברה תעשייתית?

כידוע, דיני המס יתפרשו על פי כללי הפרשנות הרגילים (א' ברק "פרשנות דיני המיסים" משפטים כח 425 (תשנ"ז); ע"א 7034/99 פקיד שומה כפר סבא נ' דר, פ"ד נח(4) 913 (2004); ע"א 165/82 קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות, פ"ד לט(2) 70 (1985)). את הליך הפרשנות יש לפתוח בלשון הסעיף.

     במסגרת זו דומה כי לשון הסעיף "הוראות סעיף 101 לפקודה לא יחולו [...]", משמיעה לנו כי המחוקק ביקש שלא להחיל על רישום מניות של חברה תעשייתית את כל ההסדר הקבוע בסעיף 101 לפקודה, כלומר, שלא להחיל את עקרון "המכירה הרעיונית". ודוקו, בהעדרה של הוראת סעיף 101 לפקודה, רישום מניות למסחר בבורסה אינו מהווה מכירה של מניות ובעל החברה שרשם את מניותיה של החברה למסחר אינו רוכש בעת הרישום כל זכות חדשה שלא הייתה בידיו לפני כן.      אמנם רישום המניות למסחר משנה את מעמדה של החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית, הוא מאפשר לציבור הרחב להשקיע ולרכוש מניות של החברה. עם זאת, אין ברישום כדי להוות עסקה של רכישת נכס על ידי בעל המניות ואלמלא הוראת סעיף 101 לפקודה, לא היה הרישום אירוע המחייב תשלום מס כלשהו על ידי בעל המניות.

     ושוב נזכור, כי על פי סעיף 88 יחול מס רווחי הון רק על "מכירה" במובן הסעיף. רישום למסחר אינו "מכירה", שכן בהגדרת מכירה פורטו עסקאות שונות ובהן "חליפין, ויתור, הסבה, העברה, העתקה, מתנה, פדיון וכן כל פעולה או אירועים אחרים שבעקבותיהם יצא נכס בדרך כלשהי מרשותו של אדם [...]". רישום מניות למסחר אינו מעביר שום נכס ושום זכויות מידיו של בעל המניות לידיו של אדם אחר, גם אם כתנאי לרישום נדרשים שינויים בתקנון החברה, בזכויות ההצבעה וכדומה (על מהות הרישום למסחר ראו מ' ימין א' וזרמן תאגידים וניירות ערך 194 (2006)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פטור ממס מעסיקים

 2. כפל פטור ממס שבח

 3. פטור ממס לנכה שנפטר

 4. פטור ממס שבח לאחר תשלום

 5. פטור ממס שבח מוסד ציבורי

 6. פטור ממס רכוש לחוכר קרקע

 7. פטור ממס לקופת חולים כללית

 8. פטור ממס יבוא בגלל סיווג שגוי

 9. מכירת קרקע פנויה פטור ממס שבח

 10. בניית דירות להשכרה - פטור ממס

 11. פטור ממס רווח הון ממכירת מניות

 12. פושט רגל שנפטר - פטור ממס שבח

 13. חתימת מיופה כוח - פטור ממס שבח

 14. פטור ממס שבח על מכירת דירה שנייה

 15. פטור ממס שבח דירה שהתקבלה בירושה

 16. פטור ממס על גמלאות קרן פנסיה ותיקה

 17. חישוב שטח דירה לצורך כפל פטור ממס

 18. הלוואה לרכישת דירה - פטור ממס שבח

 19. בקשה לחייב המצאת אישור פטור ממס שבח

 20. מכירת דירה פיקטיבית לצורך פטור ממס שבח

 21. "פטור ממס" פוגע בעקרון השוויון בפני החוק

 22. פטור ממס שבח על דירת מגורים הבנויה על מגרש

 23. פטור ממס על הפיכת מניות פרטיות למניות נסחרות בבורסה

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון